Top

Revocare donaţie

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, sub nr. 13208/180/17.08.2009, reclamanta SC S SRL a chemat în judecată pe pârâţii OM şi ODI, solicitând revocarea contractului de donaţie autentificat sub nr. 154/4.03.2009 de BNP BMC, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că între SC S SRL B în calitate de locator şi SC GSRL Bacău, în calitate de utilizator s-au încheiat un număr de 11 contracte de leasing, cu privire la predarea unor bunuri, respectiv autoturisme, pentru a fi exploatate în regim de leasing în perioada ianuarie 2007-decembrie 2008. Contractele au fost semnate, în numele utilizatorului, de către administratorul OM, care şi-a asumat în nume personal şi calitatea de garant al executării obligaţiilor contractuale. Cu toate că durata leasing-ului a expirat, bunurile nu au fost vândute utilizatorului, deoarece acesta nu a formulat o astfel de cerere, în consecinţă contractele începând la expirarea termenului. Utilizatorului i s-a adus la cunoştinţă obligaţia de a achita sumele restante şi de a preda bunurile, însă pârâtul nu s-a conformat somaţiei, astfel încât reclamanta a declanşat la data de 28.01.2009 împotriva lui executarea silită, care a făcut obiectul dosarelor execuţionale nr.15-25 ale BEJ ADE. La data de 4.03.2009, pârâtul debitor OM a înstrăinat copârâtului bunul proprietatea acestuia prevăzut în contractul pe care l-au încheiat cu titlu gratuit, creând reclamantei un prejudiciu actual şi personal, din cauza faptului că pârâtul şi-a provocat starea de insolvabilitate, acesta nemaifigurând cu bunuri mobile sau imobile care pot fi executate silit şi nici cu disponibil bănesc în conturi în vederea popririi.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art.975 Cod civil şi art.380 C.p.c.

Cererea a fost legal timbrată cu 3171 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri.

Legal citaţi, pârâţii s-au prezentat în faţa instanţei, nu au formulat întâmpinare şi nu au solicitat probe.

La termenul din data de 3.03.2010, s-a administrat proba cu interogatoriu, solicitată de reclamantă, răspunsurile pârâţilor fiind consemnate şi ataşate la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamantă, în calitate de locator şi SC G SRL Bacău, reprezentată de administrator OM, în calitate de utilizator, s-au încheiat 11 contracte de leasing operaţional vehicule, respectiv autoturisme, pentru a fi exploatate în regim de leasing în perioada ianuarie 2007-decembrie 2008. Contractele au fost semnate, în numele utilizatorului, de către administratorul OM, care şi-a asumat în nume personal şi calitatea de garant al executării obligaţiilor contractuale.

În temeiul art.42 din Codul comercial, „în obligaţiunile comerciale codebitorii sunt ţinuţi solidar, afară de stipulaţie contrarie. Aceeaşi prezumţie există şi contra fidejusorului, chiar necomerciant, care garantează o obligaţiune comercială”.

În raport de aceste prevederi legale, în raporturile comerciale, fidejusorul(garantul) răspunde solidar cu debitorul pentru executarea obligaţiei faţă de creditor. Datorită prezumţiei de solidaritate, care în cauza de faţă nu a fost înlăturată prin prevedere contrară expresă stipulată în contractele de leasing anterior indicate, fidejusorul devine un obligat principal, astfel încât nu va putea invoca beneficiul de discuţiune sau beneficiul de diviziune.

Conform înscrisurilor anexate la dosar, în conformitate cu dispoziţiile art.15 din OG nr.51/1997 cu modificările şi completările ulterioare, cele 11 contracte de leasing au fost reziliate unilateral, începând cu data de 30.01.2009, ca urmare a neachitării integrale a două rate consecutive aferente lunilor decembrie 2008 şi noiembrie 2008, debitorul SC G SRL Bacău fiind somat să achite soldul debitor la momentul rezilierii contractelor şi să predea bunurile ce au constituit obiectul contractelor de leasing.

Potrivit art.8 din OG nr.51/1997, „contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii”.

La data de 28.01.2009, reclamanta, în calitate de creditor, a formulat cerere de executare silită a celor 11 contracte de leasing, cererea fiind adresată BEJ A D E, formându-se dosarele de executare nr.15-25/2009.

Prin contractul de donaţie autentificat sub nr. 154/4.03.2009 de BNP B M C, pârâtul OM, în calitate de donator, a donat fără nici o rezervă fiului său, pârâtul ODI, în calitate de donatar, imobilul situat în Bacău, str. G nr A, apt.5, jud. B, respectiv o garsonieră compusă dintr-o cameră şi dependinţe în suprafaţă construită de 48,07 m.p., evaluată în sumă de 78000 lei.

Potrivit adresei nr.389314/28.04.2009 a Primăriei Mun. Bacău, pârâtul OM figura înregistrat cu locuinţă în suprafaţă de 31,72 m.p., autoturism Ford şi autoturism Mercedes. După cum reiese din procesul-verbal din 14.05.2009 încheiat de BEJ ADE, autovehiculul Mercedes este în leasing, conform contractului nr.4415 din 2.05.2006, încheindu-se la data de 5.05.2011, imobilul a fost înstrăinat conform contractului nr. 154/4.03.2009, iar autoturismul Ford nu a putut fi găsit în vederea sechestrării şi valorificării lui. Totodată, conform răspunsurilor comunicate de Piraeus Bank, Banca Românească, Credit Europe Bank, BRD, Banca Comercială Carpatica, Banca Transilvania, ca urmare a adreselor de înfiinţare poprire emise de BEJ ADE, pârâtul OM nu figurează cu conturi deschise la aceste instituiţii bancare.

În temeiul art.975 Cod civil, creditorii pot, în numele lor personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. O astfel de acţiune se numeşte acţiune revocatorie, creditorul solicitând revocarea pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate de debitor în vederea prejudicierii sale. Prejudicierea creditorului se concretizează în faptul că prin încheierea actelor atacate, debitorul îşi măreşte sau îşi creează o stare de insolvabilitate.

În cauza de faţă, prin donarea imobilului situat în Bacău, str. G, nr., sc. A, apt.5, jud. B, pârâtul O Mşi-a creat o stare de insolvabilitate, în condiţiile în care nu dispunea de alte bunuri mobile sau imobile ce ar fi putut fi executate silit sau de disponibil bănesc în conturi, creându-se un prejudiciu reclamantei, în sensul că aceasta nu îşi poate satisface creanţa certă, lichidă, exigibilă şi anterioară contractului de donaţie atacat.

Instanţa reţine de asemenea că pârâtul OM a avut cunoştinţă de rezultatul păgubitor al actului faţă de creditor, câtă vreme deja se declanşase executarea silită şi fusese notificat să achite soldul restant şi să predea bunurile ce au format obiectul contractelor de leasing reziliate şi câtă vreme cunoştea faptul că nu dispune de alte bunuri sau de disponibil bănesc pentru acoperirea datoriei faţă de creditor. Frauda pârâtului OM rezultă şi din prevederile art. E pct.20 din contractele de leasing, pe care le-a semnat, conform cărora înstrăinarea sau grevarea bunurilor din patrimoniul său care să nu permită acoperirea valorii contractelor se fac în frauda locatorului creditor.

Totodată, instanţa reţine că fiind vorba de un act cu titlu gratuit nu se impune îndeplinirea condiţiei complicităţii la fraudă a treţului cu care debitorul a încheiat actul atacat, fiind suficientă frauda debitorului întrucât terţul are de apărat un avantaj patrimonial gratuit, pe când creditorul caută să evite un prejudiciu.

Pentru toate aceste considerente, fiind îndeplinite dispoziţiile art.975 Cod civil, instanţa va admite cererea şi va dispune revocarea contractului de donaţie autentificat sub nr. 154/4.03.2009 de BNP BMC, creditorul putând urmări acest bun imobil ca şi cum n-ar fi ieşit niciodată din patrimoniul debitorului OM, pentru recuperarea creanţei pentru care a fost intentată această acţiune.

Conform art.274 C.p.c., va obliga pârâţii să achite reclamantei suma de 3508,6 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, constând în taxă de timbru de 3171 lei, timbru judiciar de 5 lei şi cheltuieli ocazionate de deplasarea consilierului juridic în vederea susţinerii procesului în cuantum de 332,6 lei, potrivit decontului din 18.01.2010.

Etichete: