Top

Fond funciar

Prin acţiunea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău la data de 02.10.2008, sub nr. …./180/2008, reclamanţii BM şi BD au chemat în judecată pe pârâtele Comisia judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia locală Negri pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, solicitând instanţei obligarea acesteia din urmă să întocmească documentaţia pentru validarea dreptului de proprietate cât şi cea premergătoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafaţa de 555 m.p., teren intravilan, situată în comuna N., 1,74ha teren situat la punctul „S.” ,, suprafaţa de 1,5 ha în satul P. în punctul denumit „Şes”, 1 ha pădure la punctul „ Sturza” şi să o înainteze Comisiei judeţene Neamţ pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor în vederea emiterii titlului de proprietate.

În motivarea acţiunii, s-au învederat următoarele:

În temeiul legii 18/1991 reclamanţii au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile ce au aparţinut autorului lor BG. Le-a fost reconstituită suprafaţa de 9,5 ha, iar prin HCJ nr. 9368/15.02.2005 se suplimentează suprafaţa de teren reconstituită cu încă 3,03 ha având aswtfel reconstituită suprafaţa de 12,6010 ha. Deoarece autorul lor a deţinut mai mult teren decât a avut consemnat în rolul agricol, reclamanţii au solicitat în nenumărate rânduri să li se soluţioneze cererea privind următoarele suprafeţele de teren: 555 m.p., teren intravilan, situată în comuna N. , 1,74ha teren situat la punctul „S.” ,, suprafaţa de 1,5 ha în satul P. în punctul denumit „Şes”, 1 ha pădure la punctul „ Sturza”.

Acţiunea este scutită de plata taxelor de timbru conform prevederilor art. 42 din Legea. nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997.

Ulterior, reclamanţii la termenul din 26.03.2010 şi-a precizat obiectul acţiunii în sensul că solicită instanţei să dispună obligarea Comisiei Locale Negri să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate formulată în anul 2005, pentru suprafaţa de teren de 555mp situată în intravilan cu coordonatele T.. P858 şi a celorlalte suprafeţe de teren şi să o înainteze Comisiei judeţene spre validare.

În susţinerea acţiunii, în cadrul probei cu înscrisuri, s-au anexat cererii de chemare în judecată fotocopii ale următoarelor acte: cererea nr. 42/31.10.2005, cererea din 4.04.2008, cererea din 17.04.2008 , cererea din 28.08.2005, cererea din 1734/06.08.2008, actul autentic din 8 martie 1909, actul autentic din martie 1926, actul autentic din 31.01.1907, titlul de proprietate nr. …../07.12.2004, copie de pe actul de vânzare cumpărare a terenului de 555mp intravilan.

Pârâta Comisia Locală Negri pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin întâmpinare, a apreciat ca fiind inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanţi, solicitând respingerea acesteia, motivat de faptul că cererea depusă în temeiul Legii 247/2005 nu este însoţită de documente care să facă dovada proprietăţii, iar suprafaţa de teren înscrisă în rolul agricol a fost integral reconstituită.

La solicitarea instanţei pârâta a depus la dosarul cauzei copii ale înscrisurilor anexe cererii de reconstituire a dreptului de proprietate formulată de reclamanţii BM şi BD, înregistrată sub nr. …/31.10.2005.

Pârâta Comisia judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu a formulat întâmpinare .

În temeiul art. 167 cod proc civ. instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisuri martori şi expertiza topo-cadastrală.

Analizând şi coroborând susţinerile părţilor şi înscrisurile existente la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. …/31.10.2005la Primăria comunei Negri , judeţul Bacău, în baza Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente BM şi BD în calitate de moştenitor al defunctului BG, a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra următoarelor suprafeţe de teren:

Comisia locală Negri pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor avea obligaţia legală de a propune Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor admiterea sau respingerea cererii cu a cărei soluţionare a fost învestită, în termen de 45 de zile de la înregistrarea acesteia (potrivit art. 79 din H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor). Deşi termenul anterior menţionat nu are caracter imperativ, fiind un termen de recomandare, Comisia locală trebuia să soluţioneze cererea reclamantului într-un termen rezonabil, astfel încât să nu aducă atingere drepturilor materiale şi procesuale ale petentului.

Or, în speţă, pârâta Comisia locală Negri nu a soluţionat cererea de reconstituire formulată de către reclamanţi după o perioadă de peste cinci ani de la înregistrare, încălcându-se astfel dispoziţiile legale invocate anterior, motiv pentru care, instanţa urmează să admită acţiunea formulată în contradictoriu cu această instituţie şi, în consecinţă, să dispună obligarea comisiei respective să soluţioneze cererea de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor formulată de reclamanţi şi înregistrată sub nr. …../31.10.2005 la Primăria comunei N., judeţul Bacău.

În ceea ce priveşte cererea având ca obiect obligarea Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la emiterea titlului de proprietate în favoarea reclamantului, instanţa o apreciază ca fiind neîntemeiată, urmând a fi respinsă ca atare, în condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor legale în materia fondului funciar, comisia judeţeană poate să emită titlul de proprietate numai după parcurgerea etapelor anterioare şi obligatorii, care se finalizează cu întocmirea documentaţii premergătoare de către comisia locală şi înaintarea acesteia comisiei judeţene.

Astfel, procedura de reconstituire instituită de Legea nr. 18/1991 are un caracter imperativ şi special, derogator de la dreptul comun. În raport cu prevederile actului normativ menţionat şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, înscrise în H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de reconstituire şi funcţionare a comisiilor pentru dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, persoanele îndreptăţite au obligaţia de a formula cerere de reconstituire întemeiată pe înscrisurile prevăzute de art. 11 din Legea nr. 18/1991 republicată. Această cerere este analizată de comisia locală care emite o hotărâre ce poate fi contestată, hotărâre prin care se propune comisiei judeţene validarea sau invalidarea cererii. Ulterior, comisia judeţeană, analizând admisibilitatea şi temeinicia propunerii comisiei locale, dispune validarea sau invalidarea acesteia. Hotărârea comisiei judeţene poate fi contestată pe cale judecătorească, fiind un act emis de un organ cu activitate administrativ jurisdicţională, conform dispoziţiilor art. 53 alin. 2 din lege.

În măsura în care hotărârea susmenţionată devine definitivă, comisia locală întocmeşte documentaţia premergătoare eliberării titlului de proprietate, pe care o înaintează comisiei judeţene, instituţie care este obligată să elibereze titlul cu respectarea fişei premergătoare eliberării titlului respectiv.

Or, în speţă, emiterea titlului de proprietate nu este posibilă în acest moment întrucât comisia locală nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de întocmire şi înaintare a documentaţiei respective comisiei judeţene, într-un termen rezonabil.

Etichete: