Top

Revendicare imobiliară

Asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. …../180/ 09. 07. 2009 reclamanţii MM şi MM au chemat in judecată ca pârât pe DV pentru ca prin hotărâre judecătorească să fie obligat acesta să lase in deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de aproximativ 75 m.p. teren situat in com O.

Cererea a fost timbrată cu 227 lei taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii se arată de către reclamanţi că sunt proprietarii suprafeţei de 1000 m.p. teren cumpărat de la OP (in prezent decedat) insă in cursul lunii iunie 2009 pârâtul a ocupat in mod abuziv circa 75 m.p. din acest teren susţinând că este proprietar al terenului.

In dovedirea acţiunii se depune de către reclamant copie de pe contractul de vânzare cumpărare nr. 292/26. 02. 2008, certificat de atestare fiscală.

Legal citat pârâtul s-a prezentat in faţa instanţei şi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. Prin sent. civilă 2060/25 02 2009 a Judecătoriei Bacău s-a perfectat vânzarea cumpărarea suprafeţei de 75 m.p. teren, care dealtfel nu se suprapune cu terenul revendicat.

In cauză s-a administrat proba cu inscrisuri (fiind ataşat şi dosarul Judecătoriei Bacău nr. …../2008), expertiză tehnică topocadastru şi proba cu interogatoriu.

Din actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanţii sunt proprietarii suprafeţei de 1000 m.p. teren situat in satul O. com. O. jud. Bacău, tarlaua 60 parcela 1499/8 dreptul de proprietate fiind dobândit prin cumpărare de la OV potrivit contractului de vânzare cumpărare nr. 292/26 02 2008 autentificat la B.N.P. L D . Terenul a fost identificat prin raportul de expertiză G M pe punctele de contur 1-2-3-4-5-6-1.

Pârâtul stăpâneşte din aceşti 1000 m.p. suprafaţa de 80 m.p. teren revendicat de reclamanţi şi delimitat pe punctele de contur 2-3-4-5-2. Situaţia de fapt descrisă rezultă din raportul de expertiză tehnică întocmit in cauză.

Pârâtul opune reclamanţilor ca şi titlu de proprietate asupra terenului, sentinţa civilă 2060/25 02 2009 prin care s-a perfectat convenţia de vânzare cumpărare a suprafeţei de 75 m.p. încheiată cu O V (in prezent decedat).

Potrivit art. 480 Cod Civil, proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura şi a dispune de un lucru în mod exclusiv şi absolut, însă în limitele determinate de lege.

Având in vedere coexistenţa a două titluri de proprietate pentru suprafaţa de 80 m.p. teren, instanţa urmează a proceda la verificarea acestora. Astfel, terenul provenind de la autorul comun OV a intrat prin act autentic in patrimoniul reclamanţilor la data de 26 02 2008; ulterior acestei date, pârâtul a perfectat înscrisul sub semnătură privată încheiat cu def. O V

Potrivit art. 2 al Titlului X din Legea 247/2005, terenurile cu sau fără construcţii, situate în intravilan şi extravilan, indiferent de destinaţia sau de întinderea lor, pot fi înstrăinate şi dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Pe cale de consecinţă instanţa constată că titlul reclamanţilor este preferabil având in vedere că acesta este anterior titlului pârâtului, ambele provenind de la autor comun. Dealtfel titlul pârâtului nu poate fi avut in vedere, întrucât la data pronunţării sentinţei civile nr. 2060/25 02 2009 a Judecătoriei Bacău terenul vândut nu mai era proprietatea vânzătorului, potrivit principiului de drept nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet respectiv nimeni nu poate sa transfere mai multe drepturi decât are sau ceva ce nu are.

Împrejurările relevate de către pârât cu privire la posesia pe care o exercită asupra terenului revendicat încă din anul 2002 nu pot fi primite, ţinând seama de dispoziţiile art. 480 Cod Civil şi faptul că pentru terenul revendicat reclamanţii deţin titlu de proprietate valabil.

Constatând că pârâtul nu justifică titlu pentru terenul ocupat fără drept din proprietatea reclamanţilor, instanţa urmează a admite cererea având ca obiect revendicare şi a-l obliga să lase in deplina proprietate şi liniştită posesie a acestora suprafaţa de 80 m.p. teren identificat potrivit Raportului de expertiză tehnică GM.

In temeiul art. 274 Cod Procedură Civilă va fi obligat pârâtul să plătească reclamanţilor cheltuielile de judecată avansate de aceştia (400 lei onorariu expertiză topocadastru, 75 lei taxă judiciară de timbru, 0,30 lei timbru judiciar) .

Etichete: