Top

Somaţie de plată

Deliberând asupra cauzei comerciale de faţă, reţine următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată formulată de creditorul CABINET MEDICAL VETERINAR DOCTOR CPN, în contradictoriu cu debitoarea DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BACĂU, înregistrată pe rolul instanţei la data de 03.03.2010, sub nr. de dosar …./180/2010 s-a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună obligarea debitoarei, pe calea somaţiei de plată, la suma de 3430,20 lei, reprezentând debit şi reactualizarea debitului în funcţie de rata inflaţiei calculată de la data scadenţei şi până la plata efectivă a debitului.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat că între părţi s-au încheiat relaţii comerciale, având ca obiect prestări servicii medicale, iar debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată.

În dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar următoarele înscrisuri: factura fiscală nr. 0479084/31.07.2008, factura fiscală nr. 0479082/30.06.2008, factura fiscală nr. 0479079/31.05.2008, factura fiscală nr. 14/03.08.2009.

În drept acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile O.G. 5/2001, privind procedura somaţiei de plată.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru de 39 lei şi timbru judiciar de 3 lei.

Debitorul a depus întâmpinare solicitând respingerea cererii, având în vedere faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile procedurii speciale reglementate de OG 5/2001.

Analizând actele şi lucrările dosarului, prin prisma probelor administrate în cauză, instanţa reţine că acţiunea formulată de creditoare, pe calea somaţiei de plată, este parţial întemeiată, pentru următoarele considerente:

În fapt, între CABINET MEDICAL VETERINAR DOCTOR CPN, în calitate de prestator şi DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR BACĂU, în calitate de beneficiar, s-au stabilit raporturi contractuale având ca obiect prestări servicii.

Factura fiscală nr.14/03.08.2009 ce a fost acceptată în mod expres de debitor prin semnare făcând dovada deplină a raporturilor stabilite între părţi, a asumării obligaţiei de plată de către debitor şi a cuantumului debitului, factura acceptată reprezentând o formă simplificată de contract, conform dispoziţiilor articolului 46 Cod comercial. Instanţa observă că numai pentru pentru această factură ( în valoare de 762,60 lei) sunt îndeplinite condiţiile arătate, celelalte facturi nefiind semnate de debitor, în consecinţă parte din debitul solicitat neavând caracter cert ( debitorul neînsuşindu-l prin semnarea facturii).

În conformitate cu dispoziţiile legale în materia obligaţiilor comerciale principala obligaţie a pârâtului, în calitate de prestator, este aceea de plată a preţului la data prevăzută în factură. Faţă de aceste prevederi coroborate cu dispoziţiile articolului 969 C.Cv. care stipulează faptul că toate convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, instanţa constată faptul că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată prin contract, prin acordul său de voinţă.

Având în vedere dreptul creditorului de a obţine îndeplinirea exactă a obligaţiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 1073 C.cv, instanţa consideră temeinică acţiunea reclamantei cu privire la obligarea pârâtei la achitarea debitului cert, în valoare actualizată pentru a acoperi atât pierderea suferită de reclamantă (damnum emergens) cât şi beneficiul de care creditoarea a fost lipsită (lucrum cessans).

Creditoarea a solicitat recuperarea debitului pe calea procedurii somaţiei de plată.

În drept, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la cererea creditorului, în scopul realizării creanţelor certe, lichide şi exigibile, ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris, sau determinate potrivit unui statut, regulament, sau altui înscris însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Ordonanţa de Guvern nr.5/2001 privind procedura somaţiei de plată, reglementează o procedură specială, simplificată şi accelerată pentru recuperarea creanţelor, în care nu se analizează fondul pretenţiilor, ordonanţa fiind emisă în urma constatării că pretenţiile creditorului sunt justificate.

Instanţa consideră că sunt îndeplinite condiţiile procedurii somaţiei de plată numai pentru debitul constatat prin factura fiscală nr. 14/03.08.2009, creanţa fiind certă (existenţa ei rezultă din actul de creanţă), lichidă (câtimea creanţei este determinată prin contract), exigibilă (data prevăzută în facturi), factura a fost semnată de debitor, în înscris sunt consemnate drepturi şi obligaţii referitoare la executarea unor prestaţii. Pentru toate celelalte facturi nesemnate, instanţa apreciază că nu se poate reţine caracterul cert al creanţei.

Pentru aceste motive, instanţa, faţă de prevederile O.G.5/2001, ale art.969, 1073C.cv. va admite în parte acţiunea formulată de creditoare şi va soma debitoarea la plata către sumei de 762 lei.

Faţă de dispoziţiile art 274 C.pr.cv, debitorul fiind partea căzută în pretenţii, instanţa urmează a-l obliga la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 42 lei, reprezentând taxă timbru şi timbru judiciar.

Tags: