Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Pin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr. …./180/2010, petenta BIC a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria CC nr……/18.03.2010 întocmit de către I.P.J. Bacău, solicitând anularea acestuia pentru motive de netemeinicie.

În motivare, petenta a arătat că situaţia de fapt reţinută prin procesul verbal de constatare a contravenţiei nu este veridică, culpa aparţinând în exclusivitate pietonului care a încercat să traverseze deşi semaforul indica culoarea roşie în sensul trecerii pietonale şi verde în sensul său de mers.

Plângerea nu a fost întemeiată în drept.

În dovedire, petenta a depus procesul-verbal contestat (fila 5).

În conformitate cu prevederile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art.36 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru, iar conform art.1 alin.2 din OG nr.32/1995, este scutită şi de plata timbrului judiciar.

Intimata I.P.J. Bacău a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, deoarece procesul verbal de constatare a contravenţiei a fost încheiat cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de OG nr.2/2001.

Aplicarea sancţiunilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie a fost făcutăîn mod nemijlocit de către agentul constatator care a constatat fapta ex propiis sensibus, în conformitate cu prevederile art.109 alin.1 din OUG 195/2002 RCMU.

Petenta avea obligaţia legală să conducă preventiv în zona marcajului de trecere pentru pietoni cu o viteză care să-i asigure oprirea în bune condiţii, atât pentru siguranţa sa cât şi a celorlalţi participanţi la trafic mai ales în condiţii din cele descrise în procesul verbal.

În dovedire, intimata a depus la dosar: raportul agentului constatator (fila 18).

În cauză, instanţa a administrat proba cu înscrisuri fiind depuse: procesul-verbal seria CC nr……./18.03.2010 ( fila 4), raportul de caz al agentului constatator (fila18).

Totodată, instanţa a administrat proba testimonială, fiind audiat martorul CV declaraţia acestuia fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei (fila 27).

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Instanţa constată că este competentă, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 să soluţioneze prezenta plângere, contravenţia fiind săvârşită în circumscripţia sa teritorială şi că plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la înmânarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal de contravenţie seria CC nr. ….. s-a aplicat petentei o amendă contravenţională în sumă 240 lei şi 4 puncte penalizare pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.135 lit.h din HG 1391/2006 .S-a reţinut în sarcina petentei că la data de …….., ora 13.00, a condus autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare BC …..pe str.B din municipiul B , iar la trecerea de pietoni din dreptul intersecţiei semaforizate cu prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversare pe marcajul pietonal, pe culoarea verde a semaforului electric în funcţiune şi pe sensul de mers al conducătorului auto, nu a acordat acestora prioritatea de trecere.

Analizând din oficiu legalitatea procesului verbal în temeiul art.34 din OG nr.2/2001, instanţa constată că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.17 din OG 2/2001, cuprinzând toate elementele esenţiale prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanţa reţine că, deşi OG 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, acesta face dovada situaţiei de fapt şi a încadrării juridice până la proba contrară, în concordanţă cu art.34 din OG 2/2001.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul unei persoane de a fi prezumată nevinovată şi de a solicita acuzării să dovedească faptele ce i se impută nu este absolut, din moment ce prezumţiile bazate pe fapte sau legi operează în toate sistemele de drept şi nu sunt interzise de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în măsura în care statul respectă limite rezonabile, având în vedere importanţa scopului urmărit, dar şi respectarea dreptului la apărare (cauza Salabiaku v.Franţa, hotărârea din 7 octombrie 1988, paragraf 28; cauza Västberga Taxi Aktebolag şi Vulic v.Suedia, paragraf 113, iulie 2002).

Forţa probantă a proceselor verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, care este liber să reglementeze importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul ( cauza Bosoni v.Franţa, hotărârea din data de 7 septembrie 1999).

Având în vedere aceste principii, instanţa reţine că procesul-verbal de contravenţie beneficiază de o prezumţie relativă de veridicitate şi autenticitate, permisă de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului , cât timp petentei i se asigură de către instanţă condiţiile specifice de exercitare efectivă a dreptului de acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.

Conform art. 1 din OG 2/2001, constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege […].

Instanţa reţine că , potrivit art.135 lit.h din HG 1391/2006 , conducătorul auto are obligaţia de a acorda prioritate pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat , marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers destinat lui.

Conform art.100 alin.3 lit.b din OUG 195/2002, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare a autovehiculului.

Din întregul material probator efectuat în cauză reiese că la data de….., ora 13.00, petenta a condus autoturismul marca Opel cu nr. de înmatriculare BC pe str.B din municipiul B, iar la trecerea de pietoni din dreptul intersecţiei semaforizate cu prioritate de trecere pietonilor angajaţi regulamentar în traversare pe marcajul pietonal, pe culoarea verde a semaforului electric în funcţiune şi pe sensul de mers al conducătorului auto, nu a acordat acestora prioritatea de trecere.

Se mai reţine faptul că petentul nu a formulat nici o obiecţie la încheierea procesului-verbal, deşi i-a fost adusă la cunoştinţă posibilitatea să-şi exercite dreptul la apărare împotriva unui acte pe care ulterior le-a considerat netemeinice.

Declaraţia martorului CV , audiat în mod nemijlocit de către instanţă, în sensul că e posibil ca petenta să fi trecut pe culoarea verde a semaforului este infirmată de către întregul material probator administrat în cauză, astfel că instanţa o va înlătura.

Având în vedere că intimatul I.P.J. Bacău a făcut dovada celor reţinute în procesul- verbal de contravenţie seria CC nr……/18.03.2010, instanţa va respinge plângerea ca neîntemeiată.

Etichete: