Top

Plângere contravenţională

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău sub nr…., petenta SC MT SRL a formulat plângere împotriva procesului-verbal de contravenţie seria …. din data de ……, încheiat de către Biroul Siguranţă Publică- Poliţia Primăriei Bacău solicitând anularea acestuia atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.

În motivare, petenta a arătat , în esenţă, că procesul verbal de contravenţie este vădit ilegal şi netemeinic deoarece cuprinde menţiuni false şi răuvoitoare, dovedind reaua-credinţă a agentului constatator care nu a făcut nici o verificare concretă a realităţii faptice din teren şi nici nu a cules date tehnice şi informaţii precise.

Aceasta mai arată că nu este vinovată de săvârşirea contravenţiei ce se reţine în sarcina acesteia. În realitate, autocarul despre care se face vorbire în procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei nu efectua transport în zona respectivă, acesta aflându-se în trecere , fiind oprit în poziţia avarie pentru câteva secunde. Aceasta mai susţine că a încercat să mute autocarul în altă locaţie, pe care ar fi dorit să o indice agentul constatator, dar acesta nu a fost în stare să ne arate pe o rază de un kilometru un loc de parcare unde să se poată staţiona câteva minute ,,în mod regulamentar”.

Sub aspectul legalităţii, petenta susţine că procesul verbal contestat este lovit de nulitate absolută pentru mai multe motive. Astfel, aceasta arată că în cuprinsul actului sancţionator agentul constatator nu a realizat o descriere a modului de săvârşire a presupusei contravenţii, astfel cum impun prevederile imperative ale art.16 alin.1 din OG 2/2001. Mai menţionează că agentul s-a aflat în eroare când a apreciat că efectua transport de persoane, în realitate aceasta tranzita zona.

Aceasta mai arată că procesul verbal de contravenţie nu cuprinde calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator.

Se mai menţionează de către petentă că s-au încălcat prevederile imperative ale art.16 alin.7 din OG 2/2001 întrucât la rubrica ,,alte menţiuni” nu sunt consemnate obiecţiunile şoferului autocarului care se afla la faţa locului când s-a întocmit procesul verbal contestat. Lipsa obiecţiunilor formulate de către contravenient lipseşte instanţa de judecată de o modalitate efectivă de control, neputând să îşi facă o imagine clară asupra situaţiei de fapt, cum de altfel nu poate determina dacă dreptul la apărare al contravenientului a fost apărat. Aceasta apreciază că prin aceste lipsuri a fost grav prejudiciată în drepturile stabilite prin lege, iar instanţa a fost lipsită de posibilitatea de a controla şi cenzura actele agenţilor constatatori.

În drept, plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile OG 2/2001.

În dovedire, aceasta a anexat plângerii contravenţionale , în copie, procesul-verbal de contravenţie contestat (fila 8), proces verbal de afişare (fila 6).

În conformitate cu prevederile art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art.36 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru, iar conform art.1 alin.2 din OG nr.32/1995, este scutită şi de plata timbrului judiciar.

Intimata Poliţia Primăriei Municipiului Bacău a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca nefondată.

În esenţă, aceasta a arătat că motivele invocate de către petentă nu sunt temeinice. Astfel aceasta a arătat că situaţia de fapt reţinută prin procesul verbal este cea veridică. Astfel aceasta menţionează că autovehiculul cu nr. de înmatriculare ….. , aparţinând societăţii petente , desfăşura activitate de transport persoane, prin servicii regulate, pe raza municipiului B., aflându-se pe CM, vis-a-vis de restaurantul ,….” , fără a respecta traseele autorizate.

Cu privire la legalitatea procesului verbal, în privinţa lipsei obiecţiunilor, aceasta susţine că anularea acestuia nu poate interveni decât în condiţiile prevăzute de art.105 alin.2 C.Proc.Civ., petentul trebuind să facă dovada unei vătămări datorată neinserării obiecţiunilor sale, vătămare care nu poate fi înlăturată altfel decât prin anularea procesului verbal. Raţiunea instituirii acestei obligaţii în sarcina agentului constatator constă în posibilitatea conferită persoanei căreia i se aplică sancţiunea de a-şi formula apărarea chiar în acel moment. Petenta nu a fost de faţă la încheierea procesului verbal de contravenţie. Atât timp cât legea conferă petentei posibilitatea de a pune în discuţie , pe calea plângerii reglementate de art.31 din OG 2/2001, toate aspectele legate de legalitatea şi temeinicia procesului verbal, aceasta apreciază că nu poate fi reţinută o asemenea vătămare. Or, în cauză petentei nu i s-a adus nici o vătămare din moment ce a formulat această plângere şi a putut să îşi expună obiecţiunile în faţa instanţei.

Cu privire la calitatea procesului verbal , această menţiune este prevăzută în procesul verbal, agentul constatator având calitatea de împuternicit al Primarului Municipiului Bacău, în temeiul dispoziţiei nr.2510 din 28.05.2009, din cadrul Biroului Siguranţă Publică.

Intimată mai solicită a se ţine cont de faptul că petenta a mai fost sancţionată conform centralizatorului de sancţiuni contravenţionale.

În drept, intimata şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.115-118 C.Proc.Civ., OG 2/2001 şi HCL 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată.

În dovedire, intimata a depus la dosar copia HCL 362/2007 (filele 20-34), raportul agentului constatator (fila 38), planşe foto (filele 39-40), copia procesului verbal contestat (fila 41), dispoziţia nr.2510 din 28.05.2009 Primarului Municipiului Bacău (filele 43-45).

În temeiul art.167 C.proc.civ. coroborat cu art.33,34 din OG 2/2001, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanţa reţine următoarele:

Instanţa constată că este competentă, conform art.32 alin.2 din OG 2/2001 să soluţioneze prezenta plângere, contravenţia fiind săvârşită în circumscripţia sa teritorială şi că plângerea s-a formulat în termenul legal de 15 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei prevăzut de art.31 alin.1 din OG 2/2001.

Prin procesul verbal de contravenţie seria ….. încheiat de către intimată s-a reţinut faptul că, în staţia de autobuz situată pe CM, vis-a-vis de Restaurantul ,,…” din municipiul B., a fost depistat autovehiculul cu numărul de înmatriculare ….. ce aparţine societăţii petente SC MT SRL, conducător auto BLC, care desfăşura activitate de transport persoane, prin servicii regulate pe raza municipiului B., fără a respecta traseele autorizate. Petenta a fost sancţionată cu amendă în sumă de 2000 lei în baza art.27 lit.b coroborat cu art.28 lit.d din HCL 362/2007 prin care s-a aprobat Regulamentul privind regimul tranzitării, staţionării, parcării autovehiculelor destinate serviciilor regulate, a serviciilor regulate speciale şi a serviciilor ocazionale de transport persoane şi pentru transport marfă pe raza municipiului Bacău, modificată şi completată.

Analizând legalitatea procesului verbal în temeiul art.34 din OG nr.2/2001, instanţa constată că acesta nu a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale întrucât nu cuprinde toate elementele esenţiale prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii.

Procesul verbal de constatare şi aplicare a contravenţiei este unicul act procedural prin care se poate constata săvârşirea unei contravenţii, fiind necesar ca acesta să conţină toate elementele pe baza cărora să se poată cerceta de către instanţa judecătorească dacă, în realitate, s-a comis o asemenea faptă şi dacă, în concret, se poate angaja răspunderea contravenţională a unei persoane . În măsura în care din datele conţinute în procesul-verbal nu se poate aprecia de către instanţă că există în realitate o contravenţie, lipsa menţiunilor de la art.16 va conduce la anularea procesului verbal.

Potrivit art.16 alin.7 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, în momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile sunt consemnate distinct în procesul verbal la rubrica ,,Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului verbal.

Din interpretarea acestui text de lege rezultă că legea contravenţională instituie o nulitate expresă cu privire la refuzul agentului constatator de a consemna obiecţiunile contravenientului. Deoarece este vorba de ocrotirea unor interese particulare, în speţă ale contravenientului, este incidentă nulitatea relativă, astfel încât agentul constatator poate face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege, răsturnând astfel prezumţia de vătămare ce operează în favoarea petentului.

Verificând procesul verbal de sancţionare a contravenţiei seria ….. din data de ….. întocmit de către intimată, instanţa constată că acesta a fost întocmit în prezenţa contravenientului care a refuzat să semneze, acest lucru fiind confirmat de către martorul-asistent ZP. Întrucât procesul verbal contestat cuprinde la rubrica ,,Alte menţiuni” consemnarea că ,,în sprijinul prezentului proces verbal există foto” fără a se menţiona nimic cu privire la obiecţiunile pe care le-a avut sau nu petenta cu privire la conţinutul procesului verbal, instanţa apreciază că nu a fost asigurat dreptul de a formula obiecţiuni. Existenţa planşelor foto nu exonerează agentul constatator de obligaţia consemnării obiecţiunilor petentei sau a menţiunii privind lipsa acestora, instanţa constatând că dreptul la apărare al petentei a fost lezat.

Faţă de aceste considerente , în temeiul art.31 alin.1 din OG 2/2001, instanţa constată că cererea petentei este întemeiată , urmând a anula procesul verbal contestat ca fiind nelegal, exonerând-o pe aceasta de plata amenzii aplicate.

Etichete: