Top

Fond funciar

Deliberând asupra cauzei civile de fa??, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u, sub nr….., reclamanta TV a chemat în judecat? pe pârâtul TC, solicitând obligarea pârâtului s? îi lase în deplin? proprietate ?i lini?tit? posesie suprafe?ele de teren de 2530 m.p., T… P…, 880 m.p., T…P….?i 2800 m.p., T… P…., precum ?i obligarea pârâtului la plata contravalorii recoltei de pe aceste suprafe?e de teren, respectiv suma de 1.000.000 lei vechi, aferent? anilor 2002-2004.

Prin sentin?a civil? nr….., pronun?at? de Judec?toria Bac?u, în dosarul nr. …., instan?a a respins ac?iunea reclamantei TV, ca neîntemeiat?.

Prin decizia civil? nr……, Tribunalul Bac?u a admis recursul formulat de recurenta reclamant? TV ?i a casat sentin?a civil? nr. …06, trimi?ând cauza spre rejudecare.

În rejudecare, cauza a fost înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u, sub nr…..

La termenul de judecat? din data de …, pârâtul TC a depus la dosar cerere reconven?ional?, prin care a solicitat anularea par?ial? a titlului de proprietate nr. ….. emis pe numele TV, în ceea ce prive?te suprafe?ele de teren din T… ?i T…..

În motivarea cererii reconven?ionale, pârâtul-reclamant a ar?tat c? în tarlaua … parcela …, TV în registrul agricol din anii 1959-1962 figureaz? cu 0,60 ha, în tarlaua … parcela …. nu sunt 2530 m.p. ci 2298,20 m.p., iar în tarlaua ..parcela …. nu sunt 880 m.p., ci 901,6 m.p. De asemenea, atât suprafa?a din tarlaua …, cât ?i cea din …. sunt trecute în registrul agricol din anii 1959-1962 din denumirea parcelei ?i locul de a?ezare, adic? …. ?i …, iar ….. nu este tot una cu ?es. Totodat?, terenul din tarlaua … ?i tarlaua.. nu a fost niciodat? a lui TV, ci a tat?lui pârâtului-reclamant, TC, ce îl are la rolul agricol, l-a folosit pân? la colectivizare ?i din 1991 ?i pân? în prezent, iar Comisia local? în mod abuziv l-a trecut ?i în titlul de proprietate al lui TC, titlul acestuia din urm? fiind întocmit cu o lun? dup? cel al lui TC, iar un teren nu poate fi trecut pe dou? titluri de proprietate.

Cererea reconven?ional? nu a fost motivat? în drept.

Cererea reconven?ional? este scutit? de plata taxelor judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar.

La termenul de judecat? din data de …, instan?a a dispus disjungerea cererii reconven?ionale de ac?iunea principal?, în conformitate cu dispozi?iile art.135 C.p.c. ?i a suspendat judecarea ac?iunii principale pân? la solu?ionarea cererii reconven?ionale, în temeiul art.244 alin.1 pct.1 C.p.c.

Cererea reconven?ional? a fost înregistrat? separat, formându-se dosarul cu nr….., în cadrul acestui dosar calitate de reclamant având TC, iar pârât? fiind TV.

La termenul de judecat? din data de …., instan?a a dispus introducerea în cauz?, în calitate de pârâte, a Comisiei Locale L ?i a Comisiei Jude?ene B.

În cauz?, s-au administrat proba cu înscrisuri ?i proba cu expertiz? tehnic? de specialitate topo-cadastral?, raportul aferent fiind depus la filele 101-108 dosar.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine în fapt urm?toarele:

La data de …., a fost emis titlul de proprietate nr…., pe numele mo?tenitorilor defunctului TC, respectiv FV, CE, Tumurug T ?i TV, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de teren de 4 ha ?i 2786 m.p., situat? în com. L., sat L., jud. B.

Prin sentin?a civil? nr….. a Judec?toriei Bac?u, depus? la filele 83-85 dosar nr…., s-a dispus ie?irea din indiviziune a mo?tenitorilor defunctului TC, respectiv FV, TC, TV, precum ?i descenden?ii defunctei CE, decedat? la data de …. În sentin?a civil? nr…. a Judec?toriei Bac?u s-a stabilit c? masa de partaj se compune din suprafa?a de 3,0186 ha teren, conform titlului de proprietate nr…., cu men?iunea c? pentru parcelele de 1,4100 ha ?i 8500 m.p. din acest titlu de proprietate s-a precizat c? acestea au fost incluse în titlul de proprietate al defunctei CE.

Sentin?a civil? nr. … a Judec?toriei Bac?u a devenit irevocabil? la data de .., prin decizia civil? nr….. a Tribunalului Bac?u.

În considerentele sentin?ei civile anterior indicate, se men?ioneaz? faptul c? p?r?ile din dosarul de partaj succesoral au recunoscut la interogatoriu c? au fost înzestrate cu terenuri de c?tre defunct, astfel încât instan?a a dispus ca p?r?ile s? raporteze la masa de partaj terenurile primite cu titlu de zestre.

Astfel, TV a fost obligat s? readuc? la masa de partaj printre altele ?i suprafe?ele în litigiu în prezenta cauz?, respectiv 2530 m.p. teren arabil, situat în T … ?i 880 m.p. teren arabil, situat în T …, înscrise în titlul de proprietate nr…. pe numele lui TV, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafe?ei totale de 5 ha ?i 4965 m.p., teren situat în sat ….

La data de …., s-a emis titlul de proprietate nr….., pe numele lui TCC, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafe?ei de teren de 7 ha ?i 7708 m.p., situat? în com. …..

Analizând raportul de expertiz? întocmit în cauz?, ata?at la filele 101-108 dosar, instan?a re?ine c? TV a fost înscris la rolul agricol cu suprafa?a de 0,60 ha teren, a intrat în CAP cu 0,54 ha ?i i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafa?a total? de 10610 m.p., deci cu 4610 m.p. mai mult decât a figurat înscris la rolul agricol. De asemenea, TC este înscris la rolul agricol cu suprafa?a de 0,45 ha teren, a intrat la CAP L. cu suprafa?a de 0,89 ha ?i i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafa?a total? de 7900 m.p., deci cu 3400 m.p. mai mult fa?? de rolul agricol.

Expertul topo-cadastru a precizat totodat? c? din punct de vedere al vecin?t??ilor, T …, emis pe numele lui TCC, se suprapun peste T …., emis pe numele lui TV.

Din probatoriul administrat în cauz?, instan?a re?ine c? la rolul agricol … TCC figureaz? în anul … cu suprafa?a total? de 6,70 ha din care 0,25 ha în punctul ….., 0,05 ha în punctul La Mocanu ?i 0,15 ha în punctul …… La rolul agricol … TV figureaz? înscris cu suprafa?a total? de 4,50 ha, din care la punctul …..

În titlul de proprietate nr…., emis pe numele lui TV, sunt înscrise suprafa?a de 7200 m.p. teren arabil în punctul dealul …, dar ?i suprafe?ele în litigiu în punctul …. 2530 m.p. ?i în punctul ….. 880 m.p.

?inând seama de faptul c? defunctul TCC a înzestrat descenden?ii cu terenuri ?i având în vedere faptul c? terenurile în litigiu au fost înscrise în rolul agricol al lui TCC, tat?l reclamantului, instan?a constat? c? în mod gre?it au fost înscrise acelea?i suprafe?e de teren ?i în titlul de proprietate al lui TV, emis dup? o lun? de la emiterea titlului de proprietate emis pe numele fratelui TCC

Având în vedere toate aceste considerente ?i ?inând seama de dispozi?iile art. III din Legea nr.169/1997, conform c?rora sunt lovite de nulitate absolut?, potrivit dispozi?iilor legisla?iei civile, aplicabile la data încheierii actului juridic, actele emise cu înc?lcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole ?i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 ?i ale Legii nr. 169/1997, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale prezentei legi actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor care nu erau îndrept??ite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri, instan?a apreciaz? întemeiat? cererea formulat? de reclamant, pe care în consecin??, urmeaz? a o admite.

Ca atare, instan?a va dispune anularea par?ial? a titlului de proprietate nr. …. emis pe numele TV, în sensul radierii din titlul de proprietate indicat a suprafe?ei de 880 m.p., T. …. ?i a suprafe?ei de 2530 m.p., T. …..

Se va lua act c? nu s-au solicitat cheltuieli de judecat?.

Tags: