Top

Contestaţie la executare

1.Obiectul ac?iunii

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de …. sub nr. …, contestatoarea RM a formulat contesta?ie la executare împotriva formelor de executare începute în dosarul nr …al executorului CI , solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? se dispun? suspendarea execut?rii silite pân? la solu?ionarea prezentei cereri .

In motivarea contesta?iei s-a ar?tat c? la data de … SC … SRL a încheiat cu SC …SA contractul de credit nr … pentru suma de 60.000 lei , scaden?a final? fiind stabilit? la data de … ; c? a garantat contractul de credit cu apartamentul din …. ; în data de … a fost emis? de c?tre executorul bancar o soma?ie prin care i se pune în vedere s? achite creditorului … SA suma de 78.202 lei reprezentând credit restant ?i dobânzi aferente ; crean?a nu îndepline?te condi?ie exigibilit??ii având în vedere faptul c? scaden?a creditului a fost stabilit? în data de 25.09,2016 , banca putând pretinde la aceast? dat? doar ratele restante ?i dobânzile aferente , nu toat? suma împrumutat? ; prin notificarea nr … din … SC … SA a comunicat c? a în?eles s? declare scaden?a anticipat? a creditului , procedur? neconform? cu prevederile contractuale ; din art 8.1 din contract rezult? c? declara?ia scaden?ei anticipate este în mod obligatoriu precedat? de acordarea unui termen de remediere sau a unui alt termen –data ulterioar? ce se va comunica ; crean?a nu este cert? întrucât în cuprinsul soma?iei nu se precizeaz? defalcat cât anume reprezint? credit , cât dobânzi ?i cheltuieli de executare

În drept, contesta?ia a fost întemeiat? pe dispozi?iile art. 399 ?i urm , 403 c.pr.civ.

In dovedirea contesta?iei, legal timbrate, s-au ata?at de c?tre contestatoare înscrisuri .

La data de …., contestatoarea a formulat preciz?ri la contesta?ia de executare solicitând ?i anularea declara?iei de scaden?? a creditului ce face obiectul contractului nr … ,scaden?? în temeiul c?reia creditorul s-a prevalat de executarea integral? a creditului acordat întrucât nu s-au respectat procedurile prev?zute în contract pentru efectuarea acestei declara?ii ; art 8.1 din contract confer? dreptul b?ncii de a declara scaden?a anticipat? a creditului doar dup? expirarea termenului acordat pentru remediere sau la o dat? ulterioar? ce se va comunica împrumutatului sau garantului prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire .

La data de ….. , contestatoarea ?i-a completat cererea , întrucât încheierea de încuviin?are a execut?rii nu preciz? debitorul împotriva c?ruia se încuviin?eaz? executarea ?i nici nu se încuviin?eaz? executarea silit? a contractului de garan?iei imobiliar? nr …. .

2.Ap?r?rile formulate

Intimata …. SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea în tot a contesta?iei la executare ; crean?a rezultat? din contractul de credit nr …. este cert? , lichid? ?i exigibil? pentru întreaga valoarea a creditului acordat la care se adaug? dobânzi ?i comisioane datorate conform contractului de credit , ca urmare a declar?rii scaden?ei anticipate intervenite ca urmare a nerespect?rii obliga?iilor contractuale de c?tre împrumutatul SC …. SRL , efectuate conform art 8.1 din contract ; perioada de remediere se acord? p?r?ii contractante care nu ?i-a respectat obliga?iile contractuale ; scaden?a anticipat? fiind declarat? pentru motivul prev?zut de art 7 lit a din contract , respectiv pentru neachitarea ratelor lunare de c?tre împrumutat? , fiind evident c? perioada de remediere se acord? împrumutatului pentru a executa obliga?iile de plat? restante ?i nu a creditorului ipotecar care în calitatea sa de garant al obliga?iei de plat? nu ?i-a asumat obliga?ia de rambursare a creditului la scaden?ele convenite prin contract ; notificarea nr …. reprezint? notificarea prev?zut? de art 8 .1 lit d prin care se comunic? garantului ipotecar declararea scaden?ei anticipate a creditului ?i nu o notificare cu privire la acordarea unei perioade de remediere; întrucât contestatoarea în calitate de garant ipotecar nu este beneficiarul unei perioade de remediere nu se comunic? contestatoarei ;soma?ia este un act de executare ?i nu un act de crean?? ; caracterul cert , lichid ?i exigibil al crean?ei puse în executare silit? rezult? din actul de crean?? respectiv din contractul de credit nr …..

În drept au fost invocate dispozi?iile art 371 indice 1 ?i urm?toarele , art 379 alin 3 ?i 4 c pr civ .

3 Cereri de ajutor public

Prin încheierea pronun?at? la data de … s-a respins cererea de ajutor public formulat? de contestatoarea RM .

În conformitate cu certificatul de gref? nr 13896/180/2010 prin încheierea de ?edin?? din data de …. s-a admis cererea de ajutor public , contestatoarea fiind scutit? de la plata cau?iunii în cuantum de 7820 lei .

3.Probatoriul administrat

În cauza a fost ata?at? copia conform? a dosarului de executare nr … al executorului bancar CI , nici una dintre p?r?i nesolicitând un probatoriu suplimentar ..

4. Suspendarea execut?rii silite

Prin încheierea din data de …s-a dispus suspendarea execut?rii silite pân? la pronun?area unei hot?râri irevocabile în prezenta cauz? .

5.Rezolvarea excep?iilor

Analizând cu prioritate excep?ia de tardivitate invocat? de intimat? privitoare la cererea completatoare depus? în ?edin?a public? din ….., instan?a porne?te de la dispozi?iile art 401 alin 1 lit a c pr civ care stipuleaz? c? contesta?ia se poate face în termen de 15 zile de la data când contestatorul a luat cuno?tin?? de actul de executare pe care -l contest? sau de refuzul de a îndeplini un act de executare .

Dosarul de executare nr …. a fost înaintat la data de ….. potrivit vizei de intrare a compartimentului registratur? a Judec?toriei Bac?u . Cum p?r?ile au îndatorirea s? urm?reasc? desf??urarea ?i finalizarea procesului potrivit art 129 alin 1c pr civ, instan?a constat? c? prin depunerea cererii completatoare în ?edin?a public? din …. contestatoarea nu a respectat termenul prescris de art 401 alin1 lit a c pr civ , neputând invoca propria culp? (cum c? a luat cuno?tin?? de dosarul de executare de abia în ?edin?a din data de …. ), urmând a admite excep?ia tardivit??ii formul?rii cererea completatoare depus? în ?edin?a public? din ….. ?i a respinge cererea ca fiind tardiv formulat? .

6.Reglement?ri incidente

a. Reglement?ri interne

Potrivit dispozi?iilor articolului 379 cod pr civil?: „Nicio urm?rire asupra bunurilor mobile sau imobile nu poate avea loc decât pentru o crean?? cert?, lichid? ?i exigibil?.”

Art 399 c.pr.civ. stipuleaz? c? împotriva execut?rii silite, precum ?i împotriva oric?rui act de executare se poate face contesta?ie de c?tre cei interesa?i sau v?t?ma?i prin executare . Nerespectarea dispozi?iilor privitoare la executarea silit? îns??i sau la efectuarea oric?rui act de executare atrage sanc?iunea anul?rii actului nelegal.

Potrivit art 404 alin1c.pr.civ. , dac? admite contesta?ia la executare, instan?a, dup? caz, anuleaz? actul de executare contestat sau dispune îndreptarea acestuia, anularea ori încetarea execut?rii înse?i, anularea ori l?murirea titlului executoriu sau efectuarea actului de executare a c?rui îndeplinire a fost refuzat?.

b. Practica CEDO

În cauza Hornsby contra Greciei , Curtea European? a Drepturilor Omului a considerat c? executarea unei hot?râri , de la orice instan?? ar proveni , trebuie s? fie considerat? ca f?când parte din procesul civil în sensul articolului 6 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului.

7.Situa?ia de fapt

Prin ?edin?a civil? nr ….. pronun?at? în dosarul nr …. a Judec?toriei Bac?u s-a admis contesta?ia la executare pornit? în temeiul contractul de credit nr …. ?i s-a dispus anularea formelor de executare din dosarul nr … al BEJ CI, re?inându-se în considerentele sentin?ei c? nefiind respectate drepturile garantului/împrumut?torului de informare cu privire la declararea scaden?ei anticipate, instan?a constatând faptul c? scaden?a anticipat? a fost declarat? cu înc?lcarea unei dispozi?ii contractuale esen?iale, fapt ce atrage nevalabilitatea acesteia ?i implicit derularea contractului conform prevederilor ini?iale referitoare la termenul de plat? (….), nefiind astfel pierdut beneficul ramburs?rii creditului în rate. În ceea ce prive?te ratele scadente atât timp cât creditoarea nu a f?cut dovada cuantumului ratelor neachitate, actele de executare nu pot fi men?inute ca valabile pentru recuperarea acestora, nefiind îndeplinit? cerin?a caracterului cert ?i lichid al acestora.

Titlul executoriu ce a stat la baza execut?rii silite pornit? în dosarul de executare nr. …. l-a constituit tot contractul de credit nr …. ?i contractul de garan?ie real? imobiliar? autentificat sub nr …. , fiind încuviin?at? executarea silit? prin încheierea pronun?at? în camera de consiliu de la …. .

Executarea silit? a format obiectul dosarului de executare nr. … al executorului bancar CI , fiind emis? la data de …o soma?ie c?tre RM privind suma de 78202 lei reprezentând credit restant ?i dobânzi aferente restante , precum ?i cheltuieli de executare . La data de …. s-a întocmit procesul verbal de situa?ie imobiliar? cu privire la imobilul situat în …..

7.Solu?ia adoptat?

Analizând prevederile contractuale inserate în contractul de credit nr referitoare la scaden?a anticipat? (articolul 8), instan?a re?ine faptul c? aceasta se declar? la data expir?rii termenului acordat pentru remediere sau la o dat? ulterioar? care se va comunica împrumutatului/garantului fidejusor (dac? este cazul )prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire, fiind stipulat expres faptul c? banca este îndrept??it? s? ia aceast? m?sur?, aducând decizia la cuno?tin?a p?r?ilor printr-o notificare scris?.

Instan?a re?ine c? intimata a apreciat c? notificarea nr ….(fila 75 ) emis? de c?tre …. reprezint? notificarea prev?zut? de art 8 .1 lit d prin care se comunic? garantului ipotecar declararea scaden?ei anticipate .

Din analiza prevederilor contractuale rezult? c? declara?ia scaden?ei anticipate este în mod obligatoriu precedat? de acordare unui termen de remediere sau unui alt termen –dat? ulterioar? ce se va comunica . Din notificarea aflat? la fila 104 adresat? debitorului SC …. SRL la data de …. comunicat? prin scrisoare recomandat? cu confirmare de primire ,instan?a apreciaz? c? s-a respectat procedura prealabil? acordându-se debitorului termenul de remediere despre care face vorbire art 8.1.lit d din contractul de credit , specificându-se c? plata trebuie efectuat? de c?tre debitor în maxim 5 zile lucr?toare de la primirea notific?rii ,iar în cazul neachit?rii datoriei în termenul anterior specificat vor fi declarate scadente anticipat .

Notificarea nr ….(fila 75 ) nu poate avea valoarea documentului de declarare a scaden?ei anticipate întrucât din con?inutul acesteia reiese c? „banca a în?eles s? declare scaden?a anticipat? a întregului credit ” , folosindu-se timpul trecut , ceea ce înseamn? c? declara?ia preexist? acestei notific?ri care nu are decât valoare de în?tiin?are a creditorului ipotecar despre existen?a scaden?ei anticipate .

Întrucât declararea scaden?ei anticipate este un act juridic unilateral ce produce efecte juridice ?i din care se na?te dreptul intimatei de a solicita rambursarea întregului credit ?i calculul dobânzii penalizatoare , instan?a consider? c? trebuie s? îmbrace forma scris? , trebuie s? existe un înscris constatator ca instrumentum probationes .

De?i în ?edin?a public? din data de … a fost solicitat de c?tre instan?? în mod expres acest înscris constatator , printre actele înaintate nu se afl? un astfel de înscris ,instan?a considerând c? acesta nu exist? în materialitatea lui .

Cum una din condi?iile prev?zute de lege pentru pornirea execut?rii silite în art 379 c pr civ vizeaz? caracterul exigibil al crean?ei, adic? a unei crean?e cu scaden?a împlinit?, întrucât nu exist? declara?ia de scaden?? anticipat? , instan?a urmeaz? a admite contesta?ia la executare ?i a dispune anularea formelor de executare începute în dosarul nr….. al executorului bancar CI.

Cu privire la anularea declara?iei de scaden?? anticipat? solicitat? de c?tre contestatoare , instan?a consider? pe de o parte c? nu se poate anula un act care nu exist? , iar pe de alt? parte aceasta nu este un act de executare care s? fie anulat pe calea contesta?iei la executare .

8. Alte aspecte

Cu privire la cheltuielile de judecat? pretinse de c?tre contestatoare prin concluzii scrise depuse dup? închiderea dezbaterilor , instan?a apreciaz? c? nu a fost investit? cu solu?ionarea acestui cap?t accesoriu de cerere , aceasta nesolicitându-le nici prin cererea de chemare în judecat? sau prin cererile completatoare, nici în cursul judec??ii ?i în consecin?a nu poate analiza temeinicia sau netemeinicia acestei cereri pentru c? altfel nu ar respecta principiul contradictorialit??ii .

Tags: