Top

Legea 10/2001

1.Obiectul ac?iunii

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de …. sub nr. …, reclamanta DC a chemat în judecat? pârâ?ii UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL? MUNICIPIUL B., PRIMARUL MUNICIPIULUI B. ?i CMD pentru constatarea nulit??ii absolut? par?ial? a Dispozi?iei nr ….. în ceea ce prive?te suprafa?a de 308 mp teren , cu cheltuieli de judecat? .

În motivarea cererii, reclamantul arat? c? prin Dispozi?ia nr …. Primarul Mun B. dispune retrocedarea în natur? a suprafe?ei de 1173 mp teren situat în B…;din schi?? rezult? c? Primarul a dispus restituirea în natur? pe o l??ime de 6,96 m la strad? ?i 6,6 m la sud ?i pe o lungime de 29,24 m la vest a suprafe?ei de 308 mp , teren ce este în proprietatea sa în indiviziune cu PV ; c? la momentul emiterii dispozi?iei atacate aceast? suprafa?? de teren nu este de?inut? de mun B. , ci era în coproprietate privat? stabilit prin Ordinul prefectului nr …. ; c? are înscris terenul în Cartea Funciar? a mun B. din data de …. .

În sus?inerea cererii, reclamanta a ata?at înscrisuri .

2 Cereri de interven?ie în interesul reclamantei

La data de …. , PE a formulat? cererea de interven?ie în interesul reclamantei solicitând s? constate nulitate absolut? par?ial? a Dispozi?iei nr … emis? de Primarul Mun B. în ceea ce prive?te suprafa?a de 304 m teren aflat în proprietatea indiviz? ; c? este mo?tenitoarea defunctului PV , conform certificatului de mo?tenitor nr … eliberat de BNP …. , constatându-se c? este singurul mo?tenitor al lui PV ; c? în temeiul art 35 , devenit ulterior art 36 din Legea 18/1991 , Prefectul Jude?ul B. a emis ordinul nr … înso?it de o anex? prin care la punctele 7 ?i 8 atribuie în proprietate indiviz?; scopul legii 10/2001 se raporteaz? la realit??ile juridice ?i faptice intervenite ulterior prelu?rii , bunul obiect al notific?rii , putând suferi degrad?ri totale sau înstr?in?ri efectuate cu bun? credin?? c?tre alte persoane fizice sau juridice , alternativa reprezentând-o restituirea prin echivalent , conform art 1 alin 2 ?i art 26 ; c? imobilul nu se mai afla la unitatea sesizat? sau la o alt? unitate de?in?toare pentru a se putea emite dispozi?ii de restituire în natur? ; una din condi?iile de valabilitate a oric?rui act juridic o reprezint? valabilitatea obiectului care trebuie s? existe , s? fie în circuitul civil , s? fie determinabil , s? fie posibil ?i s? fie licit ?i moral ,cel care se oblig? s? fie titularul dreptului subiectiv civil; prim?ria fiind autorul ambelor acte cuno?tea situa?ia juridic? a terenului litigios care din 1993 nu se mai afla în patrimoniul acesteia ,neputându-se admite necunoa?terea situa?iei juridice a terenului .

3.Ap?r?rile formulate

Pârâtul Primarul Mun B. a formulat întâmpinare prin care a invocat excep?ia necompeten?a materiale a Judec?toriei ?i excep?ia lipsei calit??ii procesuale active a reclamantei .

Prin întâmpinarea depus? de CMD , acesta a invocat excep?ia necompeten?a material? a judec?toriei ; prin Ordinul Prefectului s-a acordat dintr-o eroare mai mult decât aveau dreptul persoanele solicitate , fiind formulat? o ac?iune prin care s-a solicitat anularea acestui Ordin , fiind înregistrat? pe rolul Judec?toriei Bac?u ?i formeaz? obiectul dosarului nr … ; acest ordin este interpretat de reclamant? în sensul c? fiecare parte a primit în proprietate câte 304 mp ?i nu este vorba despre o singur? suprafa?? de 304 mp ce revenea în indiviziune persoanelor men?ionate la 7 ?i 8 din anexa la acest act ; la baza emiterii acestui ordin a stat decizia nr …. a Consiliului Popular al mun B.?i din eroare îns? s-a acordat mo?tenitorilor lui CF 304 mp ?i lui PV alt? suprafa?? de 304 mp .

4. Probatoriul administrat

În ?edin?a public? din data de …, s-a încuviin?at pentru reclamant proba cu înscrisuri ?i proba cu expertiza topo cadastral? .La dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiz? topocadastral? .

5 .Solu?ionarea excep?iilor ?i incidentelor procedurale

În ?edin?a din … , instan?a a respins excep?ia necompeten?ei materiale a Judec?toriei Bac?u .

În ?edin?a public? de la …. s-a respins excep?ia lipsei calit??ii procesuale active ?i s-a admis în principiu cererea de interven?ie în interes al?turat reclamantei formulat? de intervenienta PE .

În ?edin?a public? din data de … s-a respins cererea de suspendare a prezentei cauze pân? la solu?ionarea dosarului …. .

În ?edin?a public? din …. s-a respins excep?ia de conexitate a prezentei cauze la dosarul cu nr ……

6.Reglement?ri interne pertinente

Art. 1 alin 1 din Legea 10/2001 prevede c? imobilele preluate în mod abuziv de stat, de organiza?iile cooperatiste sau de orice alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum ?i cele preluate de stat în baza Legii nr. 139/1940 asupra rechizi?iilor ?i nerestituite se restituie în natur? sau în echivalent, când restituirea în natur? nu mai este posibil?, în condi?iile prezentei legi.

Art 24 alin 4 din Legea 10 din 2001 stabile?te c? în cazul imobilelor de?inute de unit??ile administrativ-teritoriale restituirea în natur? sau prin echivalent c?tre persoana îndrept??it? se face prin dispozi?ia motivat? a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucure?ti, ori, dup? caz, a pre?edintelui consiliului jude?ean.

Art 948 c civ prevede c? sunt condi?ii esen?iale pentru valabilitatea unei conven?ii capacitatea de contracta , consim??mântul valabil al p?r?ii care ce oblig? , un obiect determinat ?i o cauz? ilicit?

7.Situa?ia de fapt

Prin Ordinul prefectului nr …. s-a dispus la punctele 7 ?i 8 atribuirea în proprietate indiviz? a câte unei suprafe?e de teren de 304 mp în indiviziune pentru CE , DC ?i PV , suprafa?? de teren situat? pe str …. .

Prin contractul de partaj voluntar autentificat sub nr …..s-a dispus partajarea suprafe?ei de 304 mp indiviz fiind atribuit? reclamantei DC .Prin încheierea de îndreptarea nr … emis? de BNP … se îndreapt? eroarea material? strecurat? în contractul de partaj voluntar autentificat sub nr … din 11.08.2003 la BNP … în sensul c? se va citi corect c? se partajeaz? imobilul situat în intravilanul mun … respectiv una vil? duplex cu terenul aferent construc?iilor în suprafa?? de 304 mp (în indiviziune cu PV din totalul suprafe?ei de 608,71 mp ).

Prin încheierea nr …. s-a dispus înscrierea suprafe?ei de 304 mp teren indiviz sub num?r cadastral nr … ca fiind proprietatea lui DC .

Prin certificatul de mo?tenitor nr … eliberat de BNP …. s-a constatat c? dup? defunctul PV are calitatea de unic mo?tenitor intervenienta PE

Prin Dispozi?ia primarului Municipiului Bac?u nr…..s-a dispus restituirea în natur? c?tre pârâtul CMD a suprafe?ei de 1173 mp teren situat în ….

8.Solu?ia adoptat?

Din raportul de expertiz? topocadastral? întocmit de expert MCM efectuat în prezenta cauz? reiese c? suprafa?a restituit? pârâtului prin Dispozi?ia Primarului nr … se suprapune cu suprafe?ele apar?inând reclamantei ?i intervenientei pe punctele 16-2-b-c-g-16pe o suprafa?a calculat? de 194 mp .

Regulile prev?zute de Legea 10/2001 stabilesc c? se restituie în natur? imobilele preluate abuziv de c?tre regimul instaurat la data de 6 martie 1945 , legea stipulând la art 26 ?i condi?iile acord?rii de desp?gubiri în cazul în care nu se poate dispune restituirea în natur? .

Potrivit art 3 din Ordinul …Primarul mun B. a comunicat fiec?rei persoane cuprinse în anex? , implicit autorului reclamantei ?i autorului intervenientei extras din ordinul de atribuirea a dreptului de proprietate .Aceea?i autoritate public? emite la data de … Dispozi?ia nr … privind suprafa?a de 1173 mp c?tre pârâtul CMD , cunoscând situa?ia juridic? a terenului .

Întrucât din 1993 suprafa?a de 194 m.p. identificat? în raportul de expertiz? topocadastru efectuat de expert MCM potrivit schi?ei anexe la punctele …. nu se mai afla în patrimoniul municipiului B., întrucât instan?a apreciaz? c? dispozi?iile art 21 alin 4 din Legea 10din 2001 prev?d ca ?i condi?ie pentru restituirea în natur? c?tre persoanele îndrept??ite ca imobilul s? fie de?inut de autoritatea administrativ teritorial? , urmeaz? a fi admis? ac?iunea, Dispozi?ia nr …. fiind emis? cu nerespectarea condi?iei de valabilitate a actului juridic constitutiv , ?i anume ca cel care se oblig? s? fie titularul dreptului subiectiv civil .

Pe lâng? nerespectarea principiului potrivit c?ruia nimeni nu se poate obliga valabil la ceva ce nu are sau la mai mult decât are , instan?a apreciaz? c? dispozi?ia atacat? a fost emis? ?i cu nerespectarea principiului securit??ii raporturilor juridice , dup? ce 14 ani suprafa?a de 194 mp a fost în proprietatea reclamantei ?i intervenientei , cu atât mai mult cu cât dreptul de proprietate apar?inând reclamantei este înscris în cartea funciar? .Apreciind c? p?r?ile înscrise în Dispozi?ia nr …. au fost de rea credin?? , instan?a constat? c? actul juridic este lovit de nulitatea absolut? pentru ilicit? .

Instan?a apreciaz? c? ap?r?rile pârâtului CMD vizeaz? motive de nevalabilitate ale Ordinului …. care urmeaz? a fi analizate distinct în dosarul cu …. , la momentul pronun??rii prezentei hot?râri ,reclamanta ?i intervenienta beneficiind de un titlu de proprietate care se bucur? de o prezum?ie de valabilitate .

Ca urmare a admiterii cererii principale , instan?a urmeaz? a admite cererea de interven?ie în interes accesoriu formulat? de intervenienta PE.

În baza art.274 al.1 C.pr.civ., constatând culpa procesual? a pârâ?ilor , instan?a va obliga s? pl?teasc? reclamantei suma de 5100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecat?, constând în contravaloarea onorariului pentru efectuarea expertizei ?i a onorariului ap?r?torului .

Etichete: