Top

Reabilitare judecătorească

– Obiect: reabilitare judec?toreasc?

Prin cererea înregistrat? la nr. 20027/10.12.2010, petentul a solicitat instan?ei ca prin hot?rârea pe care o va pronun?a s? constate reabilitarea judec?toreasc? pentru pedeapsa aplicat? prin s.p. 40/09.01.1992 pronun?at? de c?tre Judec?toria Bac?u.

In motivarea cererii, petentul afirm? c? a fost condamnat prin sentin?a penal? nr. 40/09.01.1992 a Judec?toriei Bac?u.

A fost ata?at? sentin?a penal? ?i cazierul judiciar al petentului.

In drept au fost invocate prevederile art.137 Cod penal, art.135 alin.1 lit.a Cod penal.

Prin coroborarea probelor administrate, instan?a re?ine c? prin s.p. 40/09.01.1992, pronun?at? de c?tre Judec?toria Bac?u, instan?a a dispus condamnarea la pedeapsa de 3 ani închisoare ?i respectiv 1 an ?i 6 luni închisoare pentru art.211 alin.2 Cod penal ?i art.208 – 209 lit.a,c,e Cod penal.

Instan?a mai re?ine c? petentul ulterior r?mânerii definitive a hot?rârii mai sus ar?tate nu a mai s?vâr?it nici o alt? infrac?iune pentru care s? se dispun? condamnarea acestuia ?i revocarea institu?iei de individualizare de care a beneficiat.

In baza art.137 Cod penal raportat la art.135 alin.1 lit.a Cod pen al urmeaz? a se admite cererea ?i se va dispune reabilitarea judec?toreasc? cu privire la cele dou? pedepse.

In baza art.502 Cod pr. penal? urmeaz? a se dispune efectuarea men?iunilor referitoare la reabilitare pe hot?rârea de condamnare.

In baza art.192 alin.3 Cod pr. penal? cheltuielile judiciare avansate de c?tre stat vor r?mâne în sarcina acestuia.

Etichete: