Top

Obligarea pârâtului la plata debitului restant întreţinere şi a penalităţilor de întârziere către Asociaţia de proprietari

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamanta ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI T. C. a chemat în judecată pe pârâtul P. A., solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 3378,71 lei reprezentând debit restant întreţinere şi a sumei de 3106,09 lei penalităţi de intarziere.

In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca paratul este proprietar al apartamentului situat in str. P., bl… , ap. …, oras C. si desi a fost somat, acesta nu intelege sa-si achite obligatiile banesti ce trebuiau achitate in termen, pentru perioada 2005-2008, impiedicand buna functionare a asociatiei de proprietari si prejudiciind ceilalti proprietari de apartamente

In drept, cererea se intemeiaza pe prevederile Legii nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Statutul asociatiei de proprietari.

In dovedirea actiunii, reclamanta a depus la dosar: somatia adresata paratului, fişele de întreţinere, fisele de calcul al penalitatilor de intarziere, notificare, statul asociatiei de proprietari.

Acţiunea reclamantei este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform art.31 din Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari coroborat cu art.17 din O.G.nr.85/2001.

Prezent personal in instanta, paratul a recunoscut pretentiile reclamantei si a depus o serie de chitante de plata partiala a debitului restant.

La termenul de judecata din data de 15.10.2008, reclamanta si-a precizat actiunea, solicitand obligarea paratului la plata sumei de 2078,71 lei, taxe de intretinere restante si la plata sumei de 3106,09 lei, penalitati de intarziere.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:

Paratul P. A. locuieste într-un apartament situat în C., str .., bl .., ap…, judeţul …, şi conform fişelor de întreţinere şi de calcul a penalităţilor depuse de reclamantă la dosarul cauzei, (filele 4-11), acesta datora un debit restant pentru perioada ianuarie 2005-iunie 2008 in valoare de 6484,8 lei, din care 3378,71 lei cote de intretinere restante şi 3106,09 lei penalităţi aferente.

Deşi somat in data de 23.01.2008, prin înştiinţarea de plată cu numărul 15/22.01.2008, paratul nu a înţeles să se conformeze plăţii datoriilor, ajungând , astfel cum reiese din calculele depuse de creditoare, la un debit total de 6484,8 lei, la data introducerii actiunii.

Dupa data introducerii actiunii, paratul a achitat o parte din debitul restant, reclamanta eliberandu-i chitantele nr. 2920/08.09.2008(f.28), nr. 0003086/30.09.2008(f.31) si nr. 0003167/14.10.2008(f.32), in acest sens.

Avand in vedere dispozitiile art. 23 pct. B lit. a din HG nr. 400/2003, dispozitii in vigoare in perioada pentru care sunt formulate pretentiile (privind obligatia proprietarilor de a achita in termenul stabilit cota de contributie ce le revine in cadrul cheltuielilor Asociatiei de Proprietari), instanta va admite cererea de obligare a pârâtului la plata sumei de 2078,71 lei reprezentând cote de intretinere restante.

Potrivit dispozitiilor art. 13 din OG nr. 85/2001, reclamanta a calculat penalitati de intarziere de 3106,09 lei, aplicand procentul de penalizare de 0,2% pe zi de intarziere pentru fiecare cota restanta. Avand in vedere si dispozitiile art. 25 alin 1 din HG nr. 400/2003 (privind atributia asociatiei de proprietari de a impune penalizari pentru intarzierea platii cotelor de intretinere) instanta retine ca paratul datoreaza reclamantei si suma de 3106,09 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

Obligatia proprietarilor de a achita in termenul stabilit cota de contributie ce le revine in cadrul cheltuielilor Asociatiei de Proprietari si dreptul Asociatiei de proprietari de a impune penalizari pentru intarzierea platii cotelor de intretinere sunt reglementate in prezent in mod similar prin dispozitiile Legii 230/2007.

Astfel, potrivit art.46 din Legea nr. 230 / 2007 privind organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, in avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contributie ce le revine la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele aferente fondurilor din asociatia de proprietari. Conform art 49 al 1 din acelaşi act normativ asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizari pentru orice suma cu titlu de restanta, afisata pe lista de plata, acestea neputând fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de intarziere.

Art 50 din Legea nr. 230 / 2007 prevede că asociatia de proprietari are dreptul de a actiona in justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit, actiunea fiind scutita de taxa de timbru.

Pentru aceste considerente, instanta a admis actiunea si a dispus obligarea paratului la plata catre reclamanta a sumei de 2078,71, taxe de intretinere restante si la plata sumei de 3106,09 lei, penalitati de intarziere.

Fata de prevederile art. 274 – art. 275 C.pr.civ. paratul a suportat cheltuielile de judecata efectuate de reclamanta, constand in onorariu de aparator in cuantum de 400 lei, potrivit chitantei nr. 38/27.08.2008.

Tags: