Top

Solicitare de aplicare a legii fondului funciar şi obligarea de a se elibera titlul de proprietate

Constată că prin acţiunea înregistrată sub nr.x din 09.10.2008, reclamantul B.V.L..domiciliat în , a solicitat ca, în contradictoriu cu pârâtele: Comisia Locală P., Comisia Judeţeană B. pentru aplicarea legilor fondului funciar şi OCPI Bacău ,cu sediul în ,să se dispună obligarea acestora de a efectua toate demersurile legale pentru a-i elibera titlul de proprietate pentru suprafaţa de 24 ha teren ce a aparţinut autoarei sale Ş.M.Z. şi obligarea celor două comisii la plata daunelor cominatorii de 200 lei pe zi până la eliberarea efectivă a titlului şi punerea în posesie, cu cheltuieli de judecată.

Acţiunea este scutită de taxe judiciare de timbru,iar în motivare, reclamantul arată că este moştenitorul defunctei mame Ş.M.Z., care a avut în proprietate suprafaţa de 24 ha teren situat pe raza comunei P.,şi că în această calitate a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pe acest teren. Mai arată reclamantul că prin Hot. nr.xxx a fost validat dreptul său, dar deşi a făcut toate demersurile nu a fost pus în posesie şi nu i s-a eliberat titlul de proprietate.

în cauză s-au depus acte şi s-a luat interogatoriu din oficiu reclamantului, probatorii din analiza cărora,instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin Hotărârea nr.xxx din xxx a Comisiei Judeţene B. pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Asupra Terenurilor, a fost validată propunerea pentru reconstituirea dreptului de proprietate,pentru reclamant.în calitate de moştenitor al defunctei Ş.M.Z.,pentru suprafaţa de 21,05 ha teren situat în sat B.,comuna P.

Prin procesul verbal nr.xxx din xxxxx (filele 32-33 ds.),semnat de reclamant în calitate de proprietar,acesta a fost pus în posesie pentru întreaga suprafaţă de 21,05 ha.

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului OCPI B..invocată de acesta,instanţa reţine că, aceasta este fondată şi o va admite ca atare, pentru considerentul că această instituţie OCPI .conform art.4 al.2 din H.G.890 /2005 .prin specialiştii săi.face parte doar din colectivul de lucru în vederea sprijinirii comisiei judeţene pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin şi nu are ca atribuţii eliberarea titlului de proprietate şi nici punerea în posesie. în consecinţă va respinge pe

această excepţie acţiunea reclamantului formulată împotriva pârâtului OCPI B.

Deşi Hot.nr.xxx se referă la suprafaţa de 21,05 ha teren, reclamantul fiind pus în posesie la data de 27.04.2006 pe acest teren, în acţiune reclamantul solicită 24 ha ,mai mult cu 2,95 ha decât în Hot. nr.xxx.

Având în vedere că,aşa cum a răspuns reclamantul la interogatoriu, Hot.nr.xxx-a fost comunicată la 2-3 luni de la emitere,(fila 66 ds.),acţiunea formulată la 09.10.2008 pentru reconstituirea diferenţei de 2,95 ha respectiv de la 21,05 ha cât s-a validat până la 24 ha cât s-a solicitat,este formulată mult peste termenul legal de 30 zile.

Urmează ca instanţa să admită excepţia tardivităţii formulării acţiunii împotriva Hot.nr.xxx.pentru suprafaţa de 2,95 ha teren şi să respingă această cerere ca tardiv formulată.

Referitor la fondul cauzei, instanţa reţine că acţiunea este întemeiată doar în parte ,numai în ce priveşte emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 21,05 ha şi urmările care decurg din nerespectarea acestei obligaţii;astfel,potrivit legii după validare,Comisia Judeţeană este obligată să emită titlul de proprietate şi prin organele abilitate acesta să fie înmânat proprietarului.

Având în vedere că această pârâtă nu şi-a îndeplinit această obligaţie timp de doi ani .instanţa va admite în parte acţiunea împotriva Comisiei Judeţene B. şi o va obliga să emită urgent titlul de proprietate pentru suprafaţa validată, pe numele reclamantului în calitate de moştenitor al defunctei Ş.M.Z..

Deoarece această pârâtă persistă în neexecutarea obligaţiei sale legale, pentru a o determina să-şi îndeplinească obligaţia,instanţa va admite cererea pentru daune cominatorii şi o va obliga la astfel de daune, către reclamant, calculate într-un cuantum rezonabil .obligaţie ce va începe la rămânerea irevocabilă a prezentei şi va dura până la îndeplinirea obligaţiei.

Va respinge ca nefondată acţiunea pentru emiterea titlului de proprietate, punerea în posesie şi obligarea la daune cominatorii, formulată de reclamant împotriva pârâtei Comisia Locală P..pentru următoarele considerente:aşa cum s-a reţinut obligaţia de a emite titlul de proprietate revin altei persoane juridice,iar punerea în posesie s-a efectuat. Prin urmare nu mai există nici o obligaţie la care această pârâtă să fie constrânsă a o îndeplini.

Va respinge ca nefondată cererea privind obligarea pârâţilor la cheltuieli de judecată, deoarece acţiunea, împotriva pârâţilor Comisia Locală P. şi OCPI ,a fost respinsă pentru considerentele expuse,iar pârâta Comisia Judeţeană B. deşi a fost obligată nu poate fi obligată şi la cheltuieli de judecată deoarece nu are patrimoniu distinct.

Etichete: