Top

Plăţi

Deliberând asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.04.2009 sub numărul de mai sus creditoarea CNADNR SA -a solicitat, în contradictoriu cu debitorul B T emiterea ordonanţei cu somaţia de plată pentru suma de 2503,85 lei reprezentând debit compus din: 1147,97 lei – contravaloare rate contractuale neachitate şi 1355,88 lei – penalităţi de întârziere. A mai solicitat penalităţi în continuare până la achitarea debitului şi cheltuieli de judecată.

în motivare a arătat că a încheiat cu debitorul Contractul nr.641/20.01.2006 pentru achiziţionarea rovinietelor cu plata către beneficiar în 4 rate trimestriale, urmând a fi achitată o sumă de 576 euro în total. în acest context debitorul nu ar fi achitat a treia şi a patra rată scadentă. Sumele de plată, inclusiv penalităţile au fost calculate conform prevederilor contractuale. A solicitat judecata în lipsă.

Au fost anexate următoarele înscrisuri: contractul nr.641/20.01.2006 (filele 4-5), anexa A (fila 6), anexa B (fila 7).

Legal citat debitorul nu a formulat întâmpinare şi nu s-a prezentat în faţa instanţei.

Instanţa a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin contractul nr.641/20.01.2006 (filele 4-5) încheiat între CNADNR SA şi debitor a fost reglementat modul de achiziţionare a rovinietei, acesta având ca obiect încasarea în 4 rate trimestriale a sumelor datorate cu titlu tarif de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale. Eliberarea rovinietelor se făcea concomitent cu plata către beneficiar în 4 rate a tarifelor de utilizare. Autovehiculul pentru care urma să fie eliberată rovinieta este descris în anexa nr. A la contract (fila 6). în anexa B a contractului (fila 7) este stabilit termenul de plată pentru debitor a celor patru rate contractuale, fiecare de câte 144 euro (total 576 euro).

Potrivit dispoziţiile art.i alin.i OG 5/2001 potrivit cărora procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Creditoarea a făcut dovada creanţei sale pentru suma menţionată în euro în cuprinsul contractului şi al anexelor acestuia, iar debitoarea nu a probat liberarea sa de obligaţie prin plată sau printr-un alt mod admis de lege, conform regulilor privind sarcina probei în materie de obligaţii.

în privinţa cuantumului în lei a sumei solicitate în euro instanţa constată potrivit art.2 pct.9 din contractul încheiat între părţi cuantumul în lei a tarifelor de utilizare va fi determinat pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi din luna anterioară datei achitării tarifului. în lumina acestor dispoziţii, verificând cursul oficial publicat pe site-ul Băncii Naţionale a României rezultă că cele două rate neachitate nu trebuie raportate la un curs de 3,9860 cum a indicat creditoarea ci 3,5892 respectiv 3,5415 (cursuri de altfel indicate

în coloana a 5-ti din tabelul de pe fila doi a acţiunii) rezultând astfel o sumă totală de 1026,81 lei reprezentând rate neachitate

în ceea ce priveşte penalităţile acestea urmează să fie calculate conform art.3 pct.i din contract, prin aplicarea unei cote de 0,15% pe zi de întârziere asupra sumei datorate la cursului valutar BNR valabil pentru ultima zi din luna anterioară scadenţei ratei. Aplicând acest coeficient creditoarea a calculat ca penalităţi suma de !355;88 lei fiind respectat şi art.4 alin.3 din Legea 469/2002, penalităţile fiind limitate la cuantumul total al debitului în cazul în care nu se prevede contrariul în cuprinsul contractului. în contractul încheiat între părţi la art.3 alin.i se prevede expres posibilitatea ca penalităţile să poată depăşi cuantumul debitului.

In acest context constatând că pretenţiile creditoarei sunt întemeiate, fiind vorba despre o creanţă certa, lichidă şi exigibilă (suma este datorată în mod neîndoielnic cu titlu de preţ, este determinată în cuprinsul anexei la contract respectiv a ajuns la scadenţă, termenul de plată fiind stabilit în cuprinsul anexelor instanţa, în temeiul art.46 C.com. rap. la art.969 C.civ şi al OG 5/2001 urmează a emite ordonanţa ce va conţine somaţia de plată privind obligarea debitoarei în termen de 30 de zile de la data rămânerii irevocabile a prezentei ordonanţe a sumelor de: 1026,81 lei reprezentând rată neachitată şi 1355,88 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la 31.01.2009.

în privinţa acordării penalităţilor până la plata efectivă instanţa constată că aceste sume nu reprezintă o suma certă iar OG5/2OOI permite (art.i alin.2) actualizarea debitului precum şi dobânzile, majorările sau penalităţile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective. In acest context nu pot fi acordate penalităţi până la plata efectivă ci cel mult actualizarea cu rata inflaţiei, aspect care însă nu a fost solicitat de creditoare.

Având în vedere că debitoarea este partea care a căzut în pretenţii, în temeiul art.274 Cod procedură civilă instanţa urmează să o oblige să achite creditoarei şi suma de 40,5 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar.

Tags: