Top

Somarea debitoarei la plata unor sume, reprezentând obligaţii contractuale neonorate, penalităţi, cheltuieli de judecată

Deliberând asupra cererii de emitere a somaţiei de plată, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 04.05.2009 sub nr. 1688/260/2009 creditoarea CNADNR SA -a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somarea debitoarei S.C. S Impex S.R.L. la plata sumei de 1247,14 lei reprezentând obligaţii contractuale neonorate de către debitoare, penalităţi de întârziere la data de 31.01.2009 si penalităţi in continuare pana la achitarea efectiva a debitului, cu cheltuieli de judecata.

în motivarea cererii creditoarea a arătat că a încheiat cu debitoarea contractul nr. 756/01.06.2006 pentru achiziţionarea rovmietelor cu plata de către beneficiar în 4 rate trimestriale prin care debitoarea s-a angajat să plătească creditoarei suma de 204 Euro reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale. Din debitul restant debitoarea a achitat doar prima rată, celelalte 3 rate scadente la 31.08.2006, 30.11.2006 şi 28.02.2Q07 nefiind achitate. De asemenea a susţinut creditoarea, potrivit art. 2 alin. 3 din contract debitorul datorează şi penalităţi de întârziere de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere de la data scadenţei şi până la achitarea efectivă a creditului, cuantumul acestora ridicându-se la 637,28 lei.

în drept creditoarea a invocat dispoziţiile OG 5/2001, art.969 C.civ.

în dovedirea cererii creditoarea a anexat la dosar o serie de înscrisuri respectiv contractul nr. 756/01.06.2006 (filele 5), anexa A (fila 7), anexa B privind eşalonarea ratelor (fila 8).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 39 lei şi timbru judiciar în cuantum de 3 lei.

Debitoarea, deşi legal citata, nu a depus întâmpinare, şi nici nu s-a prezentat la judecată pentru a-şi formula apărările.

La termenul de astăzi instanţa a încuviinţat pentru creditoare proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând ansamblul probator administrat în cauză instanţa reţine următoarele:

între creditoarea C.N.A.D.N.R. S.A şi debitoarea S.C. S Impex S.R.L. a fost încheiat contractul nr. 756/01.06.2006 prin care debitoarea se angaja să plătească creditoarei contravaloarea rovmietelor eliberate de către aceasta, respectiv contravaloarea tarifelor de utilizare a reţelei de dramuri naţionale din România, pentru autovehiculul indicat la anexa A Ia contract. După cum rezultă

din anexele A şi B la contract, debitoarea urma să achite suma totală de 204 EURO, eşalonată în patra rate. Ultimele trei rate au fost stabilite la valorile de 51 EURO şi au devenit scadente la 31.08.2006, 30.11.2006 şi respectiv 28.02.2007. Totodată în contract s-a prevăzut obligaţia debitorului de a plăti creditoarei penalităţi de întârziere în cuantum de 0.15 % pe zi de întârziere, în caz de neachitare a respectivelor rate la termenul şi în cuantumul stabilit, penalităţile putând depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 pct. 1 OG 5/2001 privind somaţia de plată această procedură se aplică în scopul realizării voluntare sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un înscris însuşit de părţi prin semnătură sau prin alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Pentru a fi îndeplinite cerinţele de admisibilitate ale cererii de emitere a somaţiei de plată în primul rând creditorul trebuie să dovedească existenţa unei creanţe a cărei obligaţie corelativă constă în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani, izvorul obligaţiei putând fi un contract sau alt înscris însuşit de către debitor prin semnătură sau în alt mod admis de lege. în cauza de faţă creditoarea a făcut dovada existenţei unui înscris însuşit de debitoare prin semnătură, atestând astfel drepturi şi obligaţii în legătură cu prestaţiile efectuate de creditoare, respectiv contractul de achiziţionare a rovinietei cu plata în rate, fiind îndeplinite astfel cerinţele impuse de art. 46 C.com. coroborat cu prevederile art. 1 alin. 1 OG 5/2001.

Raportând situaţia de fapt la prevederile art. 1 OG 5/2001 rezultă că în cauza de faţă creditoarea este titulara unei creanţe certe, lichide şi exigibile.

Astfel creanţa este certă, atât sub aspectul debitului restant cât şi al penalităţilor în sensul art. 379 alin. 3 Cpc întrucât existenţa ei nu este discutabilă din punct de vedere juridic, contractul şi anexele sale fiind însuşite de debitor prin semnătură.

Potrivit dispoziţiilor art. 379 alin. 4 Cpc creanţa este lichidă atunci când cuantumul acesteia este determinat prin înscrisul care o constată sau cel puţin este determinabil prin înscrisul respectiv sau prin alte înscrisuri ce emană, sunt recunoscute sau, după caz, sunt opozabile debitorului. Faţă de cuprinsul acestor dispoziţii legale instanţa apreciază creanţa creditoarei ca fiind lichidă. Astfel cuantumul celor 3 rate scadente este determinat în anexa contractului, respectiv 51 euro, iar cuantumul penalităţilor de întârziere este determinabil întrucât potrivit art. 3 alin. 1 din contract debitoarea datorează şi penalităţi de întârziere de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere, cuantumul acestora ridicându-se la data de 31.01.2009 la 637,28 lei.

Creanţa este exigibilă în cazul în care termenul prevăzut în favoarea ori şi în favoarea debitorului s-a împlinit sau, în condiţiile legii – art. 263 şi art. 382 Cpc – debitorul este decăzut din beneficiul termenului. în cauza de faţă instanţa constată că este îndeplinită condiţia exigibilităţii creanţei, atât în ceea ce priveşte

debitul restant, respectiv ratele de la plată au devenit exigibile la datele de 31.08.2006, 30.11.2006 şi 28.02.2007, cât şi în ceea ce priveşte penalităţile acestea calculându-se pe fiecare zi de întârziere până la achitarea efectivă a debitului.

în consecinţă, în temeiul art.l pct. 1 din OG 5/2001 instanţa va admite cererea de emitere a somaţiei de plată formulată de creditoare şi va soma debitorul să plătească creditoarei suma de 1247,14 lei, din care 609,86 lei reprezentând contravaloarea ratelor scadente neachitate, şi 637,28 lei reprezentând penalităţi de întârziere până la data de 31.01.2009, precum şi penalităţi în continuare în cuantum de 0,15% pe zi de întârziere până la data achitării efective a debitului, în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei ordonanţe.

în baza art. 274 alin. 1 C.pr.civ. având în vedere că debitorul a căzut în pretenţii, instanţa va obliga debitorul la plata către creditoare a sumei de 42 de lei reprezentând taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar.

Etichete: