Top

Prejudicii, daune

Judecătoria Momeşti Sentinţa penală nr…. din ….noiembrie 2009

Constată că prin rechizitoriul nr…./P/2009 au fost trimişi în judecată

inculpatul AX, fiul lui … şi …, născut la data ….. în …….., jud. …, cu

domiciliul în corn. …, sat …, jud. …, CNP…………, cetăţean român, studii 2

clase, fără ocupaţie, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, prev de art. 208alin. 1-209 alin. 1 lit. a,g,i Cod penal cu aplicarea art. 37 lit. a

Cod penal şi inculpatul S.I., fiul lui … şi …, născut la data de ……. în

………., jud. …, cu domiciliul în corn….., sat ………, jud……, CNP

…………., cetăţean român, stagiul militar nesatisfăcut, fără studii, fără

ocupaţie, recidivist, pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat în formă continuată, prev de art. 208-209 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 li 37 lit. b Cod penal.

Se arată în actul de sesizare al instanţei că în noaptea de 08/09.02.2009

învinuitul S.I. s-a deplasat pe raza comunei …., jud…… şi a pătruns în curtea

părţii vătămate prin grădina locuinţei, până la grajdul familiei …………, de

unde a sustras una din cele trei bovine aflate în anexă. Pe acelaşi traseu, s-a

deplasat spre locuinţa sa din corn….., sat Poiana …., jud…. iar după câteva zile

a condus bovina în com….., jud…. unde a vândut-o unei persoane pe care o

cunoaşte doar din vedere cu suma de 700 lei.

Cu ocazia efectuării reconstituirii, învinuitul a indicat modalitatea în care a sustras bovina din anexa locuinţei părţii vătămate şi a recunoscut comiterea faptei pe parcursul ascultării.

In cauză partea vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 1.200 lei, reprezentând contravaloarea bovinei sustrase de către învinuit şi care nu a putut fi identificată.

în noaptea de 15/16.03.2009 învinuiţii S.I. şi A.I. s-au deplasat până în

satul …, com…., jud….. unde la marginea drumului comunal au pătruns în

grajdul situat vis – a – vis de locuinţa părţii vătămate P.C., au desfăcut o pană de lanţ şi au sustras o bovină gestantă. Ulterior, învinuiţii au vândut bovina şi

viţelul familiei…..din com…., sat …, jud…. pentru suma de 1410 lei. Crotalul

de identificare a bovinei părţii vătămate din paşaportul eliberat de A.N.S.V.S.A. corespunde cu cel al bovinei identificate în posesia martorei A.E. şi care a fost lăsată în custodia acesteia. Pana de lanţ sustrasă de învinuiţi odată cu bovina

părţii vătămate, a fost identificată la domiciliul învinuitului S.I., din com…..,

sat………, jud……., cu ocazia unei percheziţii domiciliare efectuate în dosarul

nr….. ./260/2009 al Judecătoriei Moineşti şi a fost restituită părţii vătămate.

Cu ocazia efectuării reconstituirii, învinuiţii au indicat modalitatea în care au sustras bovina părţii vătămate şi au recunoscut comiterea faptei pe parcursul ascultării.

2

In cauză partea vătămată a precizat că prejudiciul creat este de 2.000 lei reprezentând contravaloarea bovinei sustrase de către învinuiţi însă nu s-a constituit parte civilă pe parcursul urmăririi penale.

In noaptea de 24/25.03.2009 învinuitul S.I. s-a deplasat pe raza comunei …, sat …. şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin acelaşi mod de operare, a pătruns în curtea şi grajdul părţii vătămate M.N., de unde a sustras o bovină. învinuitul a vândut bovina numitului A.I., din corn…., sat …, jud….cu suma de 1980 lei, care a revândut-o ulterior unei persoane din oraşul …. ce nu a mai fost identificată. învinuitul nu a recunoscut comiterea faptei.

In cauză au fost audiaţi inculpaţii partea vătămată, martorii din lucrări probatorii coroborate cu materialul de urmărire penală, din analiza cărora instanţa retine următoarele:

In fapt, în noaptea de 08/09.02.2009 inculpatul S.I. s-a deplasat pe raza comunei …, jud…. şi a pătruns în curtea părţii vătămate prin grădina locuinţei, până la grajdul familiei …., de unde a sustras una din cele trei bovine aflate în

anexă. Pe acelaşi traseu, s-a deplasat spre locuinţa sa din corn…., sat ……,

jud…. iar după câteva zile a condus bovina în corn…., jud…. unde a vândut-o unei persoane pe care o cunoaşte doar din vedere cu suma de 700 lei.

în noaptea de 15/16.03.2009 inculpaţii S.I. şi A.I. s-au deplasat până în satul …, corn…., jud…. unde la marginea drumului comunal au pătruns în grajdul situat vizavi de locuinţa părţii vătămate P.C., au desfăcut o pană de lanţ şi au sustras o bovină gestantă. Ulterior, învinuiţii au vândut bovina şi viţelul familiei…din corn…., sat…, jud…. pentru suma de 1410 lei.

In noaptea de 24/25.03.2009 învinuitul S.I. s-a deplasat pe raza comunei …, sat …. şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, prin acelaşi mod de operare, a pătruns în curtea şi grajdul părţii vătămate M.N., de unde a sustras o bovină. învinuitul a vândut bovina numitului A.I., din corn…., sat…., jud…. cu suma de 1980 lei, care a revândut-o ulterior unei persoane din oraşul …. ce nu a mai fost identificată.

Inculpatul A.I., audiat fiind, recunoaşte săvârşirea faptei pentru care a fost trimis în judecată. Astfel, acesta precizează în declaraţia sa (fila 37) că în noaptea de 15/16.03 a mers împreună cu S.I. în satul … şi s-au orientat la un grajd, respectiv cel al părţii vătămate P.C. de unde au luat o bovină gestantă.

Depoziţia inculpatului se coroborează cu cea a părţii vătămate şi a martorilor asistenţi la reconstituirea faptelor deduse judecaţii, A.G. (fila40), L.F. care au arătat că ambii inculpaţi au descris cum au participat la săvârşirea furturilor de bună voie, nefiind siliţi şi de asemenea cu depoziţia martorei A.E., respectiv persoana care a cumpărat de la cei doi inculpaţi bovina sustrasă.

Instanţa apreciază că din coroborarea probelor inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală, respectiv furt calificat cu forma de vinovăţie a intenţiei directe şi gradul de pericol social specific unei infracţiuni, motiv pentru care o va califica ca atare şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere

3

criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu antecedente penale, fiind recidivist postcondamnatoriu. Astfel după cum rezultă din fişa cazier a acestuia inculpatul a săvârşit o multitudine de infracţiuni de furt calificat. Instanţa apreciază că fapta dedusă judecăţii privită în ansamblul trecutului infracţional al inculpatului denotă o persistenţă în astfel de comportamente, fapt ce va fi avut în vedere la stabilirea cuantumului pedepsei.

In privinţa modalităţii de executare instanţa apreciază că raportat la motivele de mai sus singura modalitate de executare care să îndeplinească rolul punitiv, sancţionator, educativ şi preventiv al pedepsei este executarea în regim de detenţie, motiv pentru care va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a Ii-a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev de art. 71 Cod penal.

Raportat la trecutul infracţional al inculpatului urmează ca în baza art. 61 alin. 1 teza a Ii-a Cod penal, va revoca liberarea condiţionată a restului de pedeapsă rămas neexecutat de 695 de zile, respectiv 1 an 11 luni din pedeapsa

de 4 ani închisoare aplicată prin sp …./……. pronunţată de Judecătoria

Momeşti, în dosar …./….., rămasă definitivă prin dp…/A/……… a

Tribunalului Bacău, iar în baza 61 alin. 1 teza finală Cod penal va contopi pedeapsa din prezenta cu restul rămas neexecutat, şi va aplica pedeapsa cea mai grea.

Inculpatul S.l. recunoaşte de asemenea doar actul material din noaptea de 15/16.03.2009.

Şi depoziţia acestui inculpat se coroborează cu cea a părţii vătămate şi a martorilor asistenţi la reconstituirea faptelor deduse judecaţii, respectiv A.G. (fila 40) şi L. F..

în privinţa actului material din data de 08/09.2009 instanţa reţine că inculpatul nu o recunoaşte. Partea vătămată Ş.M. (fila 35) arată că în noaptea de 08/09.02.2009 i s-a furat vaca din grajd. Martorul S.A. (fila 38), arată că inculpatul S. a participat la reconstituirea faptei şi a precizat că a luat vaca din grajdul părţii vătămate. Inculpatul s-a oprit tocmai la locuinţa acestuia întrucât a observat o fânărie. A arătat de asemenea că a arătat cum a intrat prin spatele grajdului, a deschis uşa, a intrat a desfăcut lanţul de la gâtul animalului şi a plecat. Ş.C. (fila 39) tot martor la reconstituire arată că inculpatul a arătat cum a îndepărtat o sârmă cu care era legată uşa şi a intrat, a luat animalul şi a ieşit prin spate. Instanţa constată că în declaraţia sa de la urmărire penală (filele 72-73) inculpatul recunoaşte şi acesta act material.

In privinţa faptei săvârşite în noaptea de 24-25/03.2009, se constată că inculpatul nu o recunoaşte. Din depoziţia martorului AX, rezultă că acesta a cumpărat de la S.L – tatăl inculpatului o vacă neagră de aproximativ 450 kg cu suma de 20 000 lei.

4

Partea vătămată, M.N. (fila 34) arată că în noaptea de 24/25.03.2009, pe la orele 23-23,30 a auzit câinele lătrând o perioadă, după care a încetat. Făptuitorul a intrat pe om poartă din spatele grajdului, stricând în acest proces gardul vecinului. Din procesul verbal de cercetare la faţa locului (filele 56-57 dosar urmărire), rezultă că din grajdul părţii vătămate se reclamă furtul unei bovine negre de 450-500 kg.

Instanţa apreciază că din coroborarea probelor sus analizate rezultă faptul vecin şi conex din care se poate trage concluzia că inculpatul este cel care a comis şi această faptă prevăzută penală. Astfel, nu poate fi reţinută apărarea inculpatului care precizează că tatăl său a vândut un animal, pe care îl cumpărase cu acte, atâta timp cât nu există nici o dovadă la dosar în acest sens.

Instanţa apreciază că din coroborarea probelor inculpatul a săvârşit trei acte materiale ale aceleiaşi fapte prevăzute de legea penală, respectiv furt calificat în formă continuată cu forma de vinovăţie a intenţiei directe şi gradul de pericol social specific unei infracţiuni, motiv pentru care o va califica ca atare şi va dispune condamnarea inculpatului la o pedeapsă cu închisoarea. La dozarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare legală prevăzute de art. 72 din Codul penal, respectiv gradul de pericol social concret al faptei, periculozitatea infractorului şi împrejurările concrete în care s-a comis infracţiunea. Se va avea de asemenea în vedere şi persoana inculpatului, care este cunoscut cu antecedente penale, fiind recidivist postexecutoriu. Astfel după cum rezultă din fişa cazier a acestuia inculpatul a mai săvârşit infracţiune de furt calificat, pentru care a fost condamnat şi încarcerat, fiind ulterior eliberat condiţionat, rămânând de executat un rest de 279 de zile.

Raportat tot la considerentele de mai sus modalitatea de executare a pedepsei va fi cea în regim de detenţie, astfel că va interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 64 lit.a teza a Ii-a şi b Cod penal în condiţiile şi pe durata prev de art. 71 Cod penal.

în privinţa laturii civile instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile acordării de despăgubiri, respectiv există fapte, prejudicii, legătura de cauzalitate dintre ele, vinovăţia stabilită a făptuitorilor, precum şi condiţia suplimentară a acordării de despăgubiri, motiv pentru care în baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi 998-999 şi lOOOali. 3 Cod civil va obliga inculpaţii în solidar la plata către partea vătămată P.C. a sumei de 2000 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat, iar pe inculpatul S.I. singur la plata către părţile vătămate M.N. şi Ş.M. a sumelor de 3000 lei şi respectiv 2000 lei, reprezentând prejudiciu nerecuperat.

Va dispune plata onorariului apărătorilor din oficiu în cuantum de câte 300 lei, către Baroul Bacău, pentru avocaţi P.R. şi D.E. şi câte 300 lei pentru avocaţi P.L. şi P.M. din fondurile Ministerului de Justiţie.

In baza art. 191 alin 1 Cod procedură penală, va obligă fiecare inculpat la cheltuieli judiciare către stat.

Tags: ,