Top

Plati

Sentinţa civilă nr. 2855/25.11.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe în data de 30.07.2010 sub nr. xxx/260/2009 creditoarea SC E. G. R. SA a solicitat instanţei, în contradictoriu cu debitorul A. C. emiterea unei ordonanţe care să cuprindă somaţia de plată a sumei de 5148,15 lei, actualizată la data plăţii efective.

în motivarea cererii creditoarea a arătat că a încheiat cu debitorul contractul de furnizare de gaze naturale pentru consumatorii casnici nr. 2836 din 22.11.2005 prin care creditoarea s-a obligat să furnizeze gaze naturale, iar debitorul s-a obligat să achite contravaloarea acestora. Creditoarea arată ca debitorul nu si-a îndeplinit obligaţiile contractuale şi nu a achitat facturile de consum aferente perioadei decembrie 2008 – iulie 2009 şi februarie 2010, acumulând un debit de 3422,87 lei, motiv pentru care au fost calculate şi penalităţi de întârziere in cuantum de 1639,77 lei pentru neplata facturilor de gaze naturale aflate in sold şi suma de 85,51 lei reprezentând penalităţi de întârziere pentru plata facturilor de gaze naturale achitate cu întârziere, în conformitate cu dispoziţiile art. 8 din contractul încheiat între părţi.

In drept, creditoarea a invocat dispoziţiile OG nr. 5/2001.

In dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar o serie de înscrisuri, respectiv: situaţia centralizată a datoriilor la data de 09.07.2010 (fila 6), situaţia facturilor de consum neîncasate la data de 09.07.2010 (fila 7), centralizator calcul penalităţi (fila 8), contract de furnizare nr. 2836/22.11.2005 (fila 9-10), facturi fiscale (fila 11-29).

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 39 lei şi cu timbru judiciar în cuantum de 3 lei.

In temeiul art. 242 c. proc. civ creditoarea a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

Debitorul deşi legal citat nu s-a prezentat in fata instanţei si nici nu a formulat întâmpinare prin care sa invoce eventualele apărări.

Prin încheierea din data de 28.10.2010 instanţa a acordat termen pentru ca reclamanta creditoare sa facă dovada calităţii de reprezentant a consilierului juridic de a redacta si semna cererea de chemare in judecata.

La termenul din data de 24.11.2010 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei calităţii de reprezentat a consilierului juridic.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, conform art. 137 C. proc. civ, urmează a se pronunţa cu prioritate asupra excepţiei lipsei calităţii de reprezentant a consilierului juridic, reţinând următoarele:

Conform art. 67 alin 1 C.proc.civ părţile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. In cazul persoanelor juridice, acestea pot fi reprezentate de consilieri juridici, care işi desfăşoară activitatea în

2

condiţiile Legii 514/2003. Dreptul de reprezentare al consilierului juridic se justifica prin delegaţie emisa de societatea a căror interese le reprezintă in fata instanţei.

Potrivit dispoziţiilor art. 68 (3) C. proc. civ. mandatul este presupus dat pentru toate actele judecăţii, însă el poate fi restrâns numai la anumite acte sau pentru o anumită instanţă.

Potrivit dispoziţiilor art. 1537 C. civ. „ Mandatarul nu poate face nimic afară din limitele mandatului său”, iar potrivit art. 1546 C. civ. „Mandatarul este îndatorat a îndeplini obligaţiile contractate de către mandatar în limitele puterilor date”.

La dosar a fost anexată o împuternicire data consilierului juridic pentru a reprezenta interesele societăţii in prezenta cauza, insa aceasta împuternicire nu cuprinde si menţiunea împuternicirii pentru redactarea si semnarea acţiunii introductive de instanţa. Din înscrisurile depuse la dosar instanţa retine ca numita A. B. poate semna împuterniciri pentru consilierii juridici care reprezintă interesele societăţii in litigii cu o valoare de pana la 36000 lei. Tot aceasta, în calitate de mandatara a creditoarei, are împuternicirea de a semna in numele si pentru societate, întotdeauna împreuna cu un membru din comitetul executiv, documente (împuterniciri, cereri, acţiuni) în legătură cu litigii in care E. G. R. SA este parte.

In prezenta cauza, cererea de chemare în judecată a fost semnată de consilierul juridic al creditoarei, fără a fi depusă la dosar împuternicirea dată pentru formularea si semnarea cererii în numele creditoarei, iar aceasta din urmă nu a ratificat expres sau tacit semnarea cererii de către consilier şi nu s-a prezentat în instanţă pentru a semna cererea de chemare în judecată.

înscrisul ataşat la dosar in cuprinsul căruia se menţionează ca reclamanta creditoarea îşi însuşeşte cererea de chemare in judecata este semnat tot de consilierul juridic, or ratificarea trebuie sa provină de la creditoare însăşi, fiind necesar sa fie semnată de aceasta in condiţiile menţionate.

Cu toate că instanţa a acordat în temeiul art. 161 alin. 1 C. proc. civ. un termen pentru ca reprezentanta creditoarei, respectiv consilierul juridic care a semnat cererea de chemare în judecată să facă dovada împuternicirii pentru semnarea cererii de chemare în judecată ori creditoarea să ratifice cererea de chemare în judecată, această lipsă nu a fost îndeplinită.

Pentru aceste considerente, instanţa constată că sunt incidente în cauză dispoziţiile art. 161 alin. 2 C. proc. civ., astfel încât va admite excepţia lipsei calităţii de reprezentant şi va anula cererea de chemare în judecată pentru lipsa calităţii de reprezentant a consilierului juridic al creditoarei.

Tags: