Top

Cereri

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTIUNŢA PENALĂ NR. 601 Din 13 decembrie 2010

Dosar nr. 5399/260/2011

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele

Pin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. 5399/260/2010, G.E. a solicitat amânarea executării pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. sentinţa penală nr. 147/12.03.2009 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin decizia penală nr. 190 din 25 martie 2010 a Curţii de Apel Bacău.

în motivarea cererii se arată că inculpatul suferă de o boală gravă, care ii pune în imposibilitatea de a executa pedeapsa privativă de libertate.

Din actele dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 147/12.03.2009 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin decizia penală nr. 190 din 25 martie 2010 a Curţii de Apel Bacău, G.E. a fost condamnat la 2 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 84 alin. 1 pct 3 din Legea nr. 59/1934 şi art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 cu aplic. art. 33 şi art. 34 din Codul Penal.

în cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale care să stabilească în conformitate cu art. 453 lit.a Cod proc penală, că cel condamnat suferă de o boală care îl pune în imposibilitate de a executa pedeapsa şi dacă afecţiunile sale pot fi tratate în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Din studiul expertizei efectuate, din comisia de examinare făcând parte şi un medic din sistemul penitenciar, se concluzionează că diagnosticul este de cardiopatie ischemică cronică cu leziune trunchi principal stâng, hipertensiune arterială stadiul III, insuficienţă cardiacă cronică, hernie de disc lombară operată recidivată, diabet zaharată insulino tratat, dislipidemie, tulburări psihice.

Se menţionează faptul că hernia de disc lombară recidivată şi cardiopatia ischemică se constituie în urgenţe chirurgicale şi au indicaţie operatorie, neputând fi tratate în reţeaua sanitară ANP.

Comisia medicală recomandă efectuarea tratamentelor chirurgicale în unităţi medicale aparţinând MS cu amânarea executării pedepsei.

în drept, potrivit dispoziţiilor art. 453 al. 1 lit. a C.p.p., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 195/2009, executarea pedepsei poate fi amânată „când se constată, pe baza unei expertize medico-legale, că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.

în acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare.

Cj)

& ^

Cererea de amânare a executării pedepsei nu poate fi admisă dacă se constată că tratamentul condamnatului se poate efectua sub pază permanentă, în condiţiile prevăzute de art. 139 ind.l, care se aplică în mod corespunzător.”

Se desprinde aşadar concluzia că, inculpatul nu ar putea fi supus regimului de detenţie obişnuit, necesitatea intervenţiei chirurgicale de urgenţă şi afecţiunile de care suferă acesta neputând fi tratate în reţeaua ANP.

în aceste condiţii, opinia instanţei este aceea că afecţiunile de care suferă condamnatul îl pun în continuare în imposibilitatea executării pedepsei, în condiţiile în care pedeapsa închisorii presupune nu doar privarea de libertate, aceasta nefiind un scop în sine, ci un mijloc de a atinge scopul pedepsei, de a fi o măsură de constrângere şi reeducare.

Or, faţă de starea de sănătate a condamnatului, este evident că încarcerarea sa nu şi-ar atinge menirea coercitivă şi reeducativă.

Nu în ultimul rând, se cuvin menţionate dispoziţiile relevante ale Consiliului Europei privind condiţiile de detenţie. Astfel, în cuprinsul standardelor elaborate de Comitetul European de Prevenire a Torturii, sunt prezentate categorii de deţinuţi incompatibili cu o detenţie continuă, respectiv cei cărora li s-a stabilit un diagnostic fatal pe termen scurt, cei care suferă de o boală gravă ce nu poate fi tratată în mod corespunzător în condiţiile din penitenciar, cei care suferă de un handicap grav sau sunt foarte bătrâni.

S-a apreciat că detenţia continuă a acestor persoane în mediul penitenciar poate crea o situaţie intolerabilă din perspectiva interdicţiei torturii şi a tratamentelor inumane sau degradante, recomandându-se ca, în aceste situaţii, medicul închisorii să elaboreze un raport pentru autoritatea responsabilă, în vederea realizării aranjamentelor alternative la detenţie adecvate.

Prin urmare, instanţa reţine că afecţiunile de care suferă condamnatul îl fac pe acesta şi în prezent să se afle în imposibilitate de a executa pedeapsa cu închisoarea ce i-a fost aplicată.

în ceea ce priveşte condiţia prevăzută de lege referitoare la aprecierea instanţei că amânarea executării pedepsei şi lăsarea în libertate a condamnatului nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică, în cauza de faţă instanţa reţine că lăsarea în libertate a condamnatului nu periclitează ordinea şi siguranţa publică, având în vedere starea sa de sănătate constatată prin expertiza medico legală şi vârsta înaintată.

Prin urmare, în baza art. 453 lit. a. c.p.p. admite cererea formulată de petentul condamnat G.E., fiul lui, de amânare a executării pedepsei aplicate prin sentinţa penală nr. 147/12.03.2009 a Judecătoriei Moineşti definitivă prin decizia penală nr. 190 din 25 martie 2010 a Curţii de Apel Bacău, şi, în consecinţă, amână executarea acestei pedepse până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare.

în temeiul art. 453 ind. 1 alin. 1 lit. b) C. pr. pen., desemnează ca, pe durata amânării executării pedepsei închisorii, supravegherea condamnatului să fie asigurată de Poliţia Comăneşti, jud. Bacău

în temeiul art. 453 ind. 1 alin. 1 C.p.p, condamnatul va respecta pe durata amânării executării pedepsei următoarele obligaţii:

să se prezinte la instanţă ori de câte ori este chemat, sau la Poliţia Comăneşti, jud. Bacău,

să nu îşi schimbe locuinţa fără încuviinţarea instanţei, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme,

să nu depăşească limita teritorială a judeţului Bacău, decât pentru motive medicale sau afaceri judiciare, şi numai cu înştiinţarea prealabilă a organului desemnat cu supravegherea; în baza art. 453 ind. 1 alin. 2 C.p.p. condamnatul va respecta următoarea obligaţie:

să nu desfăşoare activităţi în exercitarea cărora a săvârşit fapta. S-a atras atenţia condamnatului asupra dispoziţiilor art. 454 alini ind. 2 C.p.p. privind revocarea amânării executării pedepsei.

în temeiul art. 192 alin. 3 Cp.p. cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Tags: