Top

Acţiune în constatare

Dosar nr. 1025/829/2007

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 542/22.10.2009

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 22.10.2009

Complet format din :

PREŞEDINTE – XX

GREFIER – WW

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile având ca obiect „acţiune în constatare”, formulată de reclamanta M. L.E. în contradictoriu cu pârâta S.C. I. S.R.L. B..

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 15.10.2009, dezbateri consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Constată că prin acţiunea civilă formulată reclamanta M. L. E.- domiciliată în comuna Vultureni, satul Ţigăneşti, judeţul Bacău a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâta SC SRL, cu sediul în mun. Bacău, strada Neagoe Vodă, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate că reclamanta a dobândit proprietatea unei fundaţii de casă de la pârâtă în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1345/29.08.2007 încheiat cu aceasta.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivarea acesteia se arată că prin contractul de vânzare cumpărare menţionat mai sus reclamanta a cumpărat de la pârâtă suprafaţa de 10.919, 83 mp teren situat în comuna Vultureni, satul Ţigăneşti, judeţul Bacău precum şi o locuinţă situată pe acest teren. Tot pe acest teren se află şi o fundaţie de casă turnată de pârâtă, dar care a fost făcută fără autorizaţie. Înţelegerea dintre părţi în momentul încheierii contractului a fost să se înstrăineze şi această construcţie, dar nu a putut fi trecută în contract deoarece nu existau acte pentru aceasta, însă în momentul în care reclamanta a fost la primărie pentru obţinerea unei autorizaţii de construcţie pentru ridicarea casei pe această fundaţie s-a spus că nu se poate elibera acest act până nu există o hotărâre judecătorească care să ateste dreptul de proprietate cu privire la fundaţie şi deoarece nici pârâta nu are acte cu privire la acest imobil, s-a văzut nevoită să promoveze prezenta acţiune, invocând în drept dispoziţiile art. 111 Cod procedură civilă.

În cauză s-au administrat probe cu acte, a fost efectuată expertiză tehnică construcţii, probatorii din examinarea cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta a cumpărat de la pârâtă suprafaţa de 10.919, 83 mp teren situat în comuna Vultureni, satul Ţigăneşti, judeţul Bacău în baza contractului de vânzare cumpărare nr. 1345/29.08.2007, teren pe care se află şi o fundaţie construită fără autorizaţie, însă care nu a fost trecută în acest contract de vânzare cumpărare cu toate că voinţa părţilor a fost de a vinde şi cumpăra şi această fundaţie.

Din susţinerea reclamantei şi din concluziile expertizei, rezultă că pe această fundaţie a fost edificată o construcţie.

Văzând că odată cu vânzarea terenului părţile s-au înţeles să vândă şi să cumpere şi fundaţia, instanţa va admite acţiunea şi va constata PERFECTĂ vânzarea cumpărării aceste fundaţii.

Se va lua act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite acţiunea civilă formulată de reclamanta M. L. E., domiciliată în comuna Vultureni, satul Ţigăneşti, judeţul Bacău împotriva pârâtei SC „” SRL, cu sediul în mun. Bacău, strada Neagoe Vodă, nr. 31, bl. 31, sc. B, ap. 3, judeţul Bacău.

Constată că reclamanta a dobândit prin vânzare cumpărare de la pârâtă în proprietate o fundaţie de casă situată în comuna V., satul Ţigăneşti, T6, P134 şi 138, cu număr cadastral 70-71-259 cu vecinii : N – DS, DS; E – DS, Soc. Agricolă Agrozoo Vultureni, DS; S – Glod Valeriu, moşt. Glod Toader, moşt. Glod Gheorghe, drum; V- Lehăduş Vasile.

Dispune plata sumei de 450 lei, onorariu expert către d-l expert Chitorceanu Nelu, specialitatea construcţii, onorariu achitat de reclamanta C. L. E. la Unitatea CEC Bank SA – Sucursala Bacău cu depunere numerar din data de 15.04.2008 în sumă de 300 lei, şi cu chitanţa nr. 2006987/1 din 24.02.2009 în sumă de 150 lei.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 22 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, GREFIER ,

XX/YY

Ex. 4

11/12.11.2009

Sentinţa civilă a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 24.12.2009

Tags: