Top

Uzucapiune

Dosar nr. 48/829/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR. 619/02-12-2009

Şedinţa publică de la 02.12.2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE – CRĂCIUN ANCA

Cu participare :

GREFIER – SAULEA LILIANA

?????

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanţii G.V., G. A. şi pe pârâta Unitatea Administrativ Teritorială prin primar, având ca obiect „uzucapiune”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns reclamanţii G. V. şi G. A. asistati de avocat Bouroş Angela Serafina, lipsă fiind pârâta Unitatea Administrativ Teritorială prin primar al comunei -..

????? Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Instanţa constată că s-a depus la dosar (fl.81) prin serviciul arhivă registratură adresa nr.4679/13-11-2009 înaintată de comisia locală Podu Turcului pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor privind relaţiile solicitate.

Avocat Bouroş Angela Serafina apărătorul reclamanţilor depune la dosar chitanţa nr. 10705/25-11-2009 în sumă de 173 lei, reprezentând diferenţa taxa timbru.

Reclamanţii având pe rând cuvântul arată că nu mai au cereri de formulat în prezenta cauză şi solicită cuvântul pe fond.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul reclamanţilor.

Avocat Bouroş Angela Serafina având cuvântul pentru reclamanţi solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată prin cererea de majorare petit acţiune, fără cheltuieli de judecată.

S-au declarat dezbaterile închise, trecându-se la deliberare.

I N S T A N Ţ A

– deliberând –

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei Podu Turcului sub nr. 48/21.01.2008, reclamanţii G.V. şi G.A. au chemat în judecată Unitatea Administrativ Teritorială a comunei P. T., reprezentată prin primar, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, să constate că reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate prin efectul uzucapiunii de 30 de ani asupra suprafeţei de teren de 1000 mp curţi-construcţii şi grădină situată în comuna Podu Turcului, satul Căbeşti, judeţul Bacău şi că sunt proprietari prin edificare asupra construcţiilor ridicate pe terenul de mai sus, şi anume: a) casă construită din paiantă; b) bucătărie şi c) un grajd.

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că în anul 1959 reclamantul G.V. a fost înzestrat de părinţii săi G.C. şi G. A. cu suprafaţa de 1000 mp, exercitând o posesie utilă, neviciată, neîntreruptă, paşnică, publică şi sub nume de proprietar şi în prezent, iar pentru că nu au acte de proprietate nici pentru teren nici pentru casă, au promovat prezenta acţiune.

Cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 1890, 1860 şi 111 Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată, la valoare, cu taxă de timbru în valoare de 760 de lei şi timbru judiciar de 1,5 lei.

Cererea a fost însoţită de adeverinţa nr. 131 din 14.01.2009 eliberată de Primăria comunei Podu Turcului, facturile fiscale nr. BCEMF nr. 823176309 şi BCEMF nr. 822936214, certificatul de atestare fiscală nr. 79 din 12.01.2009 eliberat de Primăria comunei Podu Turcului.

Instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri, cu declaraţiile martorilor Rotaru Gheorghe (fila 31) şi Mastacan Ion (fila 32), consemnate şi ataşate la dosar la filele indicate, şi cu expertiză tehnică în specialitatea topografie, efectuată în cauză de d-nul expert Timaru Mihai şi construcţii, efectuată de d-na expert Huidici Chiriachiţa.

La termenul de judecată din data de 04.11.2009 reclamantul G. V. potrivit dispoziţiilor art. 132 alin. 2 pct. 2 Cod procedură civilă a formulat cerere de majorare petit acţiune în sensul de a se constata dobândirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii de 30 de ani în principal, a suprafeţei de 4151, 72 mp aşa cum a indicat expertul în raportul de expertiză, iar în subsidiar, asupra suprafeţei de 1213, 28 mp.

La solicitarea instanţei Comisia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Podu Turcului a comunicat instanţei prin adresa nr. 4679/13.11.2009 că terenul care face obiectul prezentei cauze nu este revendicat şi nici nu este solicitat în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, fiind înscris în evidenţe, respectiv măsurătorile efectuate pentru delimitarea sectorului intravilan, sat Căbeşti.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanţii sunt soţi, iar prin anii 1960 au construit împreună cu mijloace proprii un imobil casă în satul C., comuna P. judeţul Bacău, pe o suprafaţă de teren apreciată iniţial de reclamanţi la 1000 de mp, care a aparţinut autorilor reclamantului G.V.

Din declaraţiile martorilor în cauză (filele 31,32) rezultă că reclamanţii au posedat neîntrerupt din anul 1960 atât casa cât şi terenul aferent acesteia, fără a fi tulburaţi de vreo altă persoană în exercitarea acestei posesii.

Expertizele tehnice efectuate în cauză, cea topo cadastrală şi cea construcţii, au identificat imobilele care fac obiectul acţiunii şi le-au evaluat.

În urma concluziilor raportului de expertiză topo cadastrală reclamanţii şi-au majorat petitul la a se constata dreptul de proprietate asupra suprafeţei totale de 4151,72 mp teren aferent casei, aşa cum a reieşit la măsurători.

Faţă de aceste aspecte instanţa apreciază că s-a făcut proba îndeplinirii condiţiilor necesare pentru constatarea prescripţiei achizitive de 30 de ani, reglementată de art. 1890 C.Civ., cei doi reclamanţi exercitând asupra imobilului teren în suprafaţă de 4151,72 mp situat în satul Căbeşti, comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, astfel cum a fost defalcat şi identificat în raportul de expertiză şi anexa la acest raport, efectuat în cauză de d-nul expert Timaru Mihai, o posesie utilă, care respectă cerinţele art. 1847 şi următoarele C.Civ., vreme de mai mult de 30 de ani, nefiind tulburaţi de alte persoane care să pretindă vreun drept asupra bunului.

Pentru toate aceste considerente instanţa apreciază că cererea reclamanţilor este întemeiată şi o va admite, constatând dobândirea de către aceştia a dreptului de proprietate asupra terenului, care va fi identificat cu ajutorul raportului de expertiză tehnică în specialitatea topografie efectuat în cauză, având laturile şi vecinătăţile arătate de acesta.

În ceea ce priveşte imobilul casă care se află pe terenul sus menţionat în care locuiesc în prezent reclamanţii, instanţa reţine că acesta a fost construit de către reclamanţi cu mijloace proprii în perioada anilor 1958-1960, aspect dovedit cu declaraţiile martorilor în cauză, motiv pentru care va admite şi acest capăt de cerere şi va dispune în consecinţă.

Instanţa va lua act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamanţii G.V., G.A., ambii domiciliaţi în comuna Podu Turcului, sat. Căbeşti, judeţul Bacău în contradictoriu cu pârâta Unitatea Administrativ Teritorială prin primar.

Constată că reclamanţii au dobândit prin efectul prescripţiei achizitive de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 4151,72 mp situat în satul Căbeşti, comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, astfel cum a fost defalcat şi identificat în raportul de expertiză şi anexa la acest raport, efectuat în cauză de d-nul expert Timaru Mihai, raport de expertiză care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Constată că reclamanţii au construit cu mijloace proprii imobilul casă şi anexe, situate în satul Căbeşti, comuna Podu Turcului, judeţul Bacău, identificate în anexa la raportul de expertiză efectuat în cauză de d-na expert Huidici Chiriachiţa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ia act că reclamanţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.12.2009.

Preşedinte, Grefier,

Crăciun Anca Saulea Liliana

Red/tehnored 5 ex.

CA/SL

30-12/11-01-2010

Etichete: