Top

Revendicare imobiliară

Dosar nr. 363/829/2007

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA PODU TURCULUI, JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 129

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN 24.02.2010

Complet format din :

PREŞEDINTE –STOICA MARILENA DANIELA

Cu participare :

GREFIER – OPRIŞAN DANIELA

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect „revendicare imobiliară”, formulată de reclamanta S.C._ S.A. în contradictoriu cu pârâtul S. V..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns avocat Aur Elena pentru reclamanta S.C. – S.A, lipsă fiind reclamanta S.C. – S.A. şi pârâtul S. V..

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral asupra cauzei de către grefierul de şedinţă, învederând instanţei că procedura de citare cu părţile este legal îndeplinită, după care:

Avocat Aur Elena, pentru reclamanta SC -SA, depune la dosar chitanţa nr. 12419/22.02.2010, în cuantum de 1794 lei reprezentând taxă de timbru şi timbru judiciar în valoare de 3 lei. Arată că a studiat răspunsul dat de expert la obiecţiunile la raportul de expertiză şi nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi alte probe de administrat instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat Aur Elena, apărătorul reclamantei, având cuvântul pe fond solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată. Obligarea pârâtului S. V. să lase în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de teren de 1650 mp pe care, aşa cum rezultă şi din expertiza efectuată, o stăpâneşte fără a deţine acte de proprietate. Solicită obligarea pârâtului la cheltuieli de judecată reprezentând taxă de timbru, onorariu expert topo cadastru şi onorariu apărător. Depune în acest sens chitanţa nr. 11AL/24.02.2010 în cuantum de 800 lei reprezentând onorariu avocat.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANTA

-deliberand-

Prin cererea inregistrata sub nr 363 la data de 24.05.2007 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului, reclamanta SC Sedprag Zeletin SA a chemat in judecata pe paratul Spulber Viorel, solicitand instantei revendicarea suprafetei de teren de 1964,06 mp teren arabil situat in intravilanul com Podu Turcului, jud Bacau si plata in echivalent banesc a produselor obtinute pe terenul agricol revendicat.

Cauza a fost legal timbrata cu suma de 1794 lei si timbru judiciar in valoare 5 lei .

Paratul a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii formulata de catre reclamanta.

La termenul din data de 30.09.2009 ,reclamanta a renuntat la capatul de cerere privind echivalentul banesc al produselor obtinute de catre parat pe suprafata de teren revendicata.

In cauza a fost administrata proba cu acte si expertiza tehnica de specialitate in specialitatea cadastru.

A fost atasat la fila 16 din dosar Certificatul seria M07 NR 0933 de atestare a dreptului de proprietate a reclamantei asupra unor suprafete de teren.

Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:

La data de 20.12.1993 in baza HG 785/1992 a fost eliberat pe numele reclamantei (fosta AGROMEC PODU TURCULUI SA ) un certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren de 151.066,49 mp.

Paratul a depus la fila 9 din dosar o adeverinta din care rezulta ca a solicitat Comisiei locale de fond funciar a com Podu Turcului reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 2,15 ha teren arabil.

In cauza s-a dispus de catre instanta si a fost efectuata de catre expertul Butnaru Mihai expertiza in specialitatea topografie si cadastru.

Din continutul acestei expertize atasata la filele 88-89 din dosar rezulta ca paratul ocupa suprafata de 1650 mp din terenul apartinand reclamantei , teren situat in SC – SA, la Sud SC Sedprag Zeletin SA, la Vest SC Sedprag Zeletin SA, care a fost evaluat de catre expert la pretul de 33066 lei.

Pentru aceste motive avand in vedere si dispozitiile art 480 Cod civil , instanta urmeaza sa admita actiunea reclamantei si sa oblige paratul sa lase in deplina proprietate si linistita posesie acesteia suprafata de teren de 1650 mp teren situat in intravilanul com Podu Turcului , jud Bacau cu vecinatatile aratate in raportul de expertiza .

In baza art 274 cod Procedura Civila va obliga paratul la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru , onorariu avocat si onorariu expertiza.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRŞTE:

Admite acţiunea civilă având ca obiect „revendicare imobiliară”, formulată de reclamanta S.C. – S.A., cu sediul în comuna Podu Turcului, jud. Bacău în contradictoriu cu pârâtul S. V., domiciliat în comuna Podu Turcului, jud. Bacău.

Obligă pârâtul să lase reclamantei în deplină proprietate şi liniştită posesie suprafaţa de 1650 mp teren situat în intravilanul comunei Podu Turcului, jud. Bacău, în perimetrul 1-2-3-4-5-6-7-1 cu următorii vecini: la nord: SC ATLAS SA; la est: SC SEDPRAG ZELETIN; la sud: SC SEDPRAG ZELETIN, la vest: SC SEDPRAG ZELETIN, conform expertizei în specialitatea topo-cadastru întocmită de expert Butnaru Mihai, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Dispune plata către Biroul Local de Expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Bacău a onorariului definitiv de 600 lei achitat la CEC cu chitanţa nr. 2102127/1 din data de 13.04.2009 către expertul în specialitatea topografie Butnaru Mihai.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 2894 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 24.02.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

STOICA MARILENA DANIELA OPRIŞAN DANIELA

Red./ Tehn, Ex.4

S.M.D./O.D.

16.03.2010

Tags: