Top

Art. 215 C.P.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 5261/270/2008

Înreg. 14.11.2008 Art. 215 C.p.

ÎNCHEIERE .

Şedinţa publică din data de 26.01.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte SIMINA PURICE

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatei A.E. trimisă in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

La apelul nominal făcut in şedinţă publică au răspuns avocat din oficiu C. F. pentru inculpată, consilier juridic C.A. pentru partea civilă, martorii A.G., A.I.I., lipsind inculpatul.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă,care învederează instanţei depunerea relaţiilor solicitate, după care;

Instanţa pune in vedere martorului A.G., soţul inculpatei, că nu este obligat să depună mărturie. Precizează că soţia s-a este plecată in Italia din data de 17.03.2008.

Martorul şi-a exprimat acordul in a da declaraţie.

Instanţa a procedat la audierea separată a martorilor declaraţiile acestora fiind consemnate la dosar.

Procurorul, apărătorul inculpatului şi consilierul juridic al părţii civile, pe rând au precizat că nu au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat şi probe de administrat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul Ministerului Public, prezentând situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, apreciază că din probatoriul administrat in cauză au fost dovedite faptele şi vinovăţia inculpatei, motiv pentru care solicită condamnarea acesteia la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Va fi anulată adeverinţa emisă de Primăria comunei Livezi care a stat la baza acordării împrumutului şi va fi obligată inculpata la despăgubiri civile şi cheltuieli judiciare către stat.

Consilierul juridic al părţii civile a lăsat la aprecierea instanţei soluţionarea laturii penale şi solicită obligarea inculpatei la despăgubiri civile.

Apărătorul inculpatei arată că faţă de elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune modalitatea şi scopul pentru care a fost săvârşită acesta există dar nu există un prejudiciu motivat de faptul că ratele împrumutului sunt restituite la termen de către inculpată iar o parte din împrumut a fost restituit de către giranţi. Pentru aceste considerente in temeiul art. 11, pt. 2 lit. b coroborat cu art. 10 lit. d Cod procedură penală solicită achitarea inculpatei şi respingerea pretenţiilor civile. Cu onorariu din fondurile Ministerului Justiţiei.

INSTANTA

Având nevoie de timp pentru a delibera

DISPUNE

În baza art. 306 Cod procedură penală amână pronunţarea la data de 28.01.2009.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.01.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

Dosar nr. 5261/270/2008

Înreg. 14.11.2008 Art. 215 C.p.

SENTINŢA PENALĂ Nr. 64

Şedinţa publică din data de 28.01.2009

Completul de judecată format din:

Preşedinte SIMINA PURICE

Grefier ENACHE GABRIEL

Ministerul Public – reprezentat de procuror Vicenţiu Crăciunel Antohi

Pe rol pronunţarea soluţiei acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatei A.E. trimisă in judecată pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

Prezenţa părţilor şi dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 26.01.2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunţarea la data de 28.01.2009.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de faţă constată că prin rechizitoriul nr. 1631/P/2008 din data de 12.11.2008 al Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatei A.E. pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi uz de fals prevăzute şi pedepsite de art. 215 al.1, 2, 3 Cod penal şi art. 291 Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanţei se reţine că la data de 07.12.2007, inculpata a utilizat adeverinţa nr. 5783/22.11.2007, privind starea materială a familiei, înscris eliberat de Primăria comunie Livezi cu ajutorul căruia a indus în eroare reprezentanţii Băncii C. E. Bacău, obţinând astfel un credit în sumă de 18.000 lei.

Din analiza probatoriilor administrate în ambele etape ale procesului penal instanţa reţine următoarele:

În toamna anului 2007 inculpata a luat hotărârea de a contracta un credit cu Banca C. E. Bacău- Sucursala Livezi.

Conform Normelor privind acordarea de credite persoanelor fizice şi juridice de către băncile, cooperatiste din reţeaua Credit C. emise de Banca Centrală C. C. Bucureşti, avizat de B.N.R., persoane fizice care nu sunt salariate ori pensionare trebuie să îndeplinească în mod cumulativ mai multe condiţii strict obligatorii – a se vedea filele, 22-40 dosar urmărire penală.

Inculpata fiind casnică trebuie să probeze realizarea de venituri din activităţi agricole şi silvice, astfel cum prevede articolul 29 lit. a din Normele sus-invocate.

Întrucât nu realiza astfel de venituri A.E. a acţionat în scopul obţinerii unui act fals de la Primăria comunei Livezi, instituţiei căreia i s-a adresat în vederea eliberării unei adeverinţe de stare materială necesară la bancă. La data de 19.11.2007 ea a dat o declaraţie pe proprie răspundere în faţa învinuitului P.M., funcţionar la primărie.

În timpul cercetărilor această declaraţie nu mai fost găsită dar în registrul de intrări-ieşiri corespondentă, la poziţia 5712/19.11.2007 apare menţiunea „declaraţie pe proprie răspundere Registrul Agricol A.E. şi G.”.

Declaraţia conţinea afirmaţii neconforme adevărului neconforme adevărului privind starea materială a inculpatei însă în baza acestora P.M. a efectuat menţiunile de rigoare în registrul agricol, (filele 13-20 din dosarul de urmărire penală).

Ulterior, la data de 22.11.2007 menţiunile din registrul agricol au fost preluate în adeverinţa de stare materială nr. 5783/22.11.2007 a Primăriei Livezi, înscris întocmit de acelaşi funcţionar şi semnat de secretarul primăriei –a se vedea fila 10 dosar urmărire penală.

La data de 05.12.2007 inculpata A.E. s-a prezentat la sediul Sucursalei Livezi şi a Băncii C. E. Bacău şi a formulat cerere de credit (fila 11 dosar) însoţită de adeverinţa de stare materială nr. 5783/22.11.2007.

Din conţinutul adresei nr. 830/14.07.2008 a Bănci C. E.Bacău rezultă că inculpata a beneficiat de credit în baza adeverinţei de venit agricol sus-invocată, acest înscris având rolul determinant la încheierea contractului de credit nr. 372/10.12.2007- fila 21 coroborată cu filele 102-107 din dosarul de urmărire penală.

Prin contractul sus menţionat inculpata A.E. a obţinut un credit de consum în sumă de 18.000 lei.

Inculpata nu a achitat ratele scadente, ea părăsind teritoriul României în luna martie 2008 astfel, încât banca a recuperat o parte a acestor rate şi dobânzile aferente de la giranţi.

Unul dintre aceştia, V.M. din comuna Livezi a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti în data de 17.07.2008 şi a atras atenţia asupra modului fraudulos în care A.E. a obţinut creditul bancar- filele 4, 5 dosar urmărire penală.

Prin adresa nr.101/23.01.2009 Banca C. E. Bacău a comunicat instanţei situaţia sumelor recuperate de la inculpată şi de la giranţi, constituindu-se parte civilă în procesul penal cu diferenţa de 15.280,75 lei plus dobânda aferentă până la momentul achitării integrale a debitului – fila 24 dosar cercetare judecătorească.

Martorii A.I. şi A.G., ultimul fiind soţul inculpatei, au declarat în ambele etape ale procesului penal că familia inculpatei nu avea starea materială atestată de adeverinţa nr. 5783/2.11.2007 emisă de Primăria Livezi – filele 115, 116 dosar urmărire penală şi filele 25, 26 dosar instanţă.

Starea de fapt fiind dovedită cu probatoriile administrate în cauză instanţa reţine că inculpata Avram Elena a indus în eroare reprezentanţii Băncii C.E. Bacău- Sucursala Livezi cu prilejul încheierii contractului de credit nr. 372/10.12.2007, utilizând în acest scop adeverinţa nr.5783/22.11.2007 eliberată de Primăria Comunei Livezi, înscris ce atestă împrejurări necorespunzătoare adevărului cu privire la starea materială a inculpatei.

Manopera dolosivă folosită de A.E. a avut rol determinant la încheierea contractului sus-menţionat în sensul că fără acţiunea de inducere în eroare prin utilizarea adeverinţei nr.5783/22.11.2007 reprezentanţii băncii nu ar fi încheiat contractul de credit.

Activitatea infracţională a inculpatei întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de înşelăciune prin folosirea de mijloace frauduloase prevăzută de art. 215 al.1, 2, 3 Cod penal pentru care se va dispune condamnarea acesteia.

Împrejurarea că termenul de 60 de luni stabilit de creditor pentru restituirea împrumutului nu expirase la momentul soluţionării cauzei nu are nicio relevanţă câtă vreme infracţiunea de înşelăciune a fost comisă de inculpată în modalitatea prevăzută de art. 215 al. 3 teza I Cod penal, respectiv în modalitatea inducerii în eroare a unei persoane cu prilejul încheierii unui contract.

Rolul decisiv la încheierea contractului de credit nr.372/10.12.2007 l-a avut folosirea de către inculpată a adeverinţei nr.5783/22.11.2007, cunoscând că aceasta atestă împrejurări necorespunzătoare adevărului în ceea ce priveşte starea materială a inculpatei.

Aceasta se face vinovată, aşadar şi de săvârşirea infracţiunii de uz de fals în înscrisuri sub semnătură oficială prevăzută de art. 291 Cod penal pentru care se va dispune, de asemenea, condamnarea inculpatei.

Mijlocul fraudulos utilizat la inducerea în eroare a funcţionarilor băncii constituind prin el însuşi o infracţiune distinctivă în cauză, se vor aplica dispoziţiile art.33 lit. a Cod penal ce reglementează concursul de infracţiuni.

La individualizarea judiciară a pedepselor, în baza art. 72 Cod penal instanţa va avea în vedere: gradul de pericol social al faptelor concretizat în atingerea relaţiilor sociale cu caracter patrimonial care presupun încrederea, buna – credinţă a persoanelor fizice sau juridice care încheie convenţii; întinderea prejudiciului cauzat băncii prin activitatea infracţională a inculpatei, atitudinea acesteia vis-a-vis de persoanele pe care le-a convins să garanteze restituirea împrumutului; împrejurarea că ea s-a sustras atât urmăririi penale cat şi judecăţii.

Buna conduită a inculpatei A.E. anterior săvârşirii faptelor deduse judecăţii va fi reţinută ca circumstanţă atenuantă prevăzută de art. 74 lit. a Cod penal, având ca efect reducerea cuantumului pedepselor pentru ambele infracţiuni conform art. 76 lit.c Cod penal şi respectiv, art. 76 lit.e Cod penal.

În baza art.33 lit. a – 34 lit. b Cod penal i se va aplica inculpatei pedeapsa cea mai grea, interzicându-i-se exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza II-a, lit.b Cod penal în condiţiile art. 71 al. 2 Cod penal.

Circumstanţele reale şi cele personale ale inculpatei creează instanţei convingerea că scopul pedepsei, astfel cum este prevăzut de art. 52 Cod penal poate fi atins fără executarea acesteia.

Aşa fiind, în baza art. 81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei, atrăgându-i-se atenţia inculpatei asupra prevederilor art. 83 Cod penal.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal instanţa va dispune şi suspendarea pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale.

În temeiul art. 14 al. 3 lit. a Cod procedură penală instanţa va desfiinţa, în totalitate, adeverinţa nr. 5783/22.11.1987 emisă de Primăria comunei Livezi.

Sub aspectul laturii civile a procesului penal instanţa reţine următoarele:

Prin adresa nr.101/23.01.2009 Banca C.E. Bacău a comunicat instanţei sumele recuperate de la inculpată şi de la giranţi până la 31.12.2008 iar pentru diferenţa de 15.280, 75 lei nerecuperată cu dobânda aferentă banca s-a constituit parte civilă – fila 24 dosar instanţă.

În cauză sunt întrunite, cumulativ, condiţiile răspunderii materiale a inculpatei pentru prejudiciul cauzat părţii civile prin fapta culpabilă proprie .

Faţă de considerentele ce preced şi în baza art. 14, 346 Cod procedură penală, art. 998 Cod civil va fi obligată A. E. să dezdăuneze Banca C.E. Bacău cu suma de 15.280,75 lei plus dobânda aferentă până la momentul lichidării integrale a debitului.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu urmează a fi suportat din fondurile Ministerului Justiţiei.

Aflându-se în culpă procesuală va fi obligată inculpata ca în baza art. 191 al. 1 Cod procedură penală să achite cheltuielile judiciare ocazionate de prezentul dosar.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 215 al. 1, 2, 3, Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. c Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune condamnă pe inculpata A. E. …(date de stare civilă) la pedeapsa de 1(un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

În baza art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 74 lit. a Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal pentru săvârşirea infracţiuni de uz de fals condamnă inculpata la pedeapsa de 2 (două) luni închisoare.

În baza art. 33 lit. a Cod penal şi art. 34 lit. b Cod penal aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea respectiv 1 (un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

Execută pedeapsa de 1(un) an şi 6 (şase) luni închisoare.

Interzice inculpatei exerciţiul drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a teza a –II-a şi lit. b Cod penal în condiţiile şi pe durata prevăzută de art. 71 al.2 Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal suspendă condiţionat executarea pedepsei pe durata termenului de încercare de 3 ani şi 6 luni.

În baza art. 359 al.1 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei principale suspendă executarea pedepsei accesorii.

În baza art. 14 al. 3 lit. a Cod procedură penală desfiinţează în totalitate adeverinţa nr. 5783/22.11.2007 eliberată de Primăria comunei Livezi, jud. Bacău.

În baza art. 14, 346 Cod procedură penală şi art. 998 Cod civil obligă inculpata să achite BĂNCII C. E. BACĂU despăgubiri civile în sumă de 15.280, 75 lei cu dobânda aferentă până la momentul lichidării integrale a debitului.

În baza art. 189 Cod procedură penală dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Biroul de Avocaţi Oneşti a sumei de 200 lei, reprezentând onorariu minim pentru apărătorul desemnat din oficiu – avocat C. F.

În baza art. 191 al.1 Cod procedură penală obligă inculpata la 400 lei cheltuieli judiciare către stat.

Cu apel în 10 zile de la pronunţare pentru partea civilă şi de la comunicare pentru inculpată.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 28.01.2009.

PREŞEDINTE GREFIER

SIMINA PURICE ENACHE GABRIEL

Red. S.P. 16.02.2009

Tehnor.M.L.17.02.2009

Etichete: