Top

Contestaţie la executare

ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2694/270/2009 contestatie la executare

înreg. 19.05.2009

SENTINTA CIVILA NR.1701

Sedinta publica din data de 02.06.2009

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

PRESEDINTE – LUMINITA ANGHEL

GREFIER – CARMEN ZBEREANU

La ordine a venit spre solutionare cauza civila pentru contestatie la executare, formulata de contestatoarea S.C. M. S.R.L. – CONSTANTA împotriva intimatilor O.M., O.M. si B.E.J. T. Onesti.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta dupa care, cauza a fost lasata în pronuntare,

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata ;

Prin cererea adresata acestei instante la data de 19.05.2009 sub nr. 2694/270/2009, contestatoarea S.C. M. S.R.L., cu sediul ales în … a chemat în judecata pe intimatii O.M., O.M., domiciliati în …, jud. Bacau si B.E.J. T.cu sediul în …, solicitând:

I. în principal sa fie îndatorat organul de executare la continuarea executarii în forma urmaririi executarii silite a imobilului situat în …, jud. Bacau, proprietate codevalmasa a intimatilor persoane fizice O.M. si O.M.;

II. în subsidiar:

a) sa se constate ca imobilul situat în …, jud. Bacau este proprietate comuna a intimatilor persoane fizice O.M. si O.M.;

b) sa se constate ca cei doi soti au o contributie egala la dobândirea imobilului;

c) sa se dispuna împartirea bunului prin atribuirea acestuia debitoarei noastre O.M., cu obligarea la sulta în mod corespunzator catre O.M. sau atribuirea provizorie a acestuia catre O.M. cu stabilirea termenului în care acesta este obligat sa depuna suma ce reprezinta cota-parte cuvenita debitoarei – coproprietar O.M., din care suma ce reprezinta creanta societatii reclamante la momentul respectiv, direct pe seama si la dispozitia B.E.J. T.;

III. în temeiul art.23 alin. 2 din Legea nr. 146/1997, restituirea taxei judiciare de timbru în cuantum de 27 lei, achitata în prezenta cauza.

În fapt, contestatoarea considera ca nelegal s-a dispus sistarea urmaririi silite imobiliare a bunului comun al debitoarei si al sotului acesteia.

În drept, au fost invocate dispozitiile art.32 Cod familie, art.29 Cod familie, art.673/10 Cod procedura civila, art.274 Cod procedura civila.

Nici unul dintre intimati nu s-a prezentat în instanta si nu a depus întâmpinare.

B.E.J. T. a depus dosarul de executare nr. 154/E/2008.

Contestatoarea a depus la dosar: sentinta civila 10311 din 12.10.2004 a Judecatoriei Constanta, sentinta civila nr. 1027/7.02.2005 a Judecatoriei Iasi, sentinta civila nr.117/9.01.2008 a Judecatoriei Iasi, sentinta civila nr. 2381/29.07.2004 a Judecatoriei Calarasi, procesul verbal de situatie imobiliara din 30.04.2009, contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 762/11.04.2002 de catre B.N.P. V.Constantin – Onesti.

În baza art.167 Cod procedura civila instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta civila nr. 10279/13/09/2007 pronuntata de Judecatoria Constanta în dosarul nr. 8200/212/2007 s-a admis cererea privind emiterea ordonantei cuprinzând somatia de plata formulata de societatea creditoare împotriva debitoarei O. M., aceasta fiind somata la plata urmatoarelor sume:

a. 60,93 USD în echivalent lei din ziua efectuarii platii reprezentând pret al serviciilor de telefonie mobila prestate debitoarei în baza contractului încheiat în acest sens;

b. 1098,21 lei reprezentând penalitati conventionale în cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere aferente pretului neachitat de 205,38 lei, pentru perioada cuprinsa între scadenta fiecarei facturi si data de 31.05.2007;

c. contravaloarea penalitatilor conventionale în cuantum procentual de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere, aferente debitului principal în cuantum de 205,38 lei pentru perioada cuprinsa între 01.06.2007 si data platii efective a debitului;

d. 98,80 lei cheltuieli de judecata.

Hotarârea a fost investita cu formula executorie, în conditiile legii, fiind pusa în executare prin cererea cu acest obiect adresata B.E.J. T.

Executarea silita face obiectul dosarului de executare nr.154/2008 al B.E.J. T. Executorul judecatoresc a initiat executarea silita a imobilului situat în … Ulterior, executorul judecatoresc a sistat executarea pâna la partajare, retinând faptul ca imobilul se afla în proprietate codevalmasa a debitoarei si sotului acesteia, O.M.

Sistând urmarirea silita a imobilului proprietate codevalmasa pâna la efectuarea partajului, organul de executare a avut în vedere dispozitiile art.33 din Codul familiei potrivit carora: ”Bunurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. Cu toate acestea, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, creditorul sau personal poate cere împartirea bunurilor comune, însa numai în masura necesara acoperirii creantei sale”.

Societatea creditoare are calitatea de creditor personal al unuia dintre cei doi soti, respectiv a intimatei O.M.

Argumentul juridic al societatii creditoare în sustinerea acestui punct de vedere îl constituie caracterul de datorie comuna al debitului constatat pin titlul executoriu pronuntat împotriva intimatei O.M.

În acest sens, este de precizat:

– datoriile comune sotilor sunt determinate limitativ prin lege, prin art.32 Cod familie;

– potrivit normei indicate, au caracterul de datorii comune ale sotilor urmatoarele:

i. cheltuielile facute cu administrarea oricaruia din bunurile comune (art.32 lit.a);

ii. obligatiile contractate de catre soti împreuna (art.32 lit.b);

iii. obligatiile contractate de catre fiecare dintre soti pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei (art.32 lit. c);

iv. obligatia de a repara prejudiciul cauzat prin însusirea ilicita a unor bunuri proprietate publica (art.32 lit. d).

– potrivit art.29 din Codul familiei, sotii sunt obligati sa contribuie, în raport de mijloacele fiecaruia, la cheltuielile casniciei;

– raportând la calificarea drept datorie comuna a sotilor a obligatiilor asumate de catre fiecare dintre soti pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei (art.32 lit. c), obligatia astfel asumata capata caracterul de obligatie comuna, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:

i. obligatia izvoraste dintr-un act juridic, chiar unilateral, nu numai contract;

ii. obligatia sa fie contractata numai de catre unul dintre soti. În caz contrar ar avea caracterul de datorie comuna în temeiul art.32 lit.b si nu în temeiul art.32 lit. c;

iii. obligatia sa fi fost asumata pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei.

– notiunea de „nevoie obisnuita” trebuie înteleasa în sensul de nevoie normala a respectivei casatorii, notiune aflata în continua schimbare, functie de modificarea nivelului de trai a populatiei dintr-o anumita tara. Textul nu impune ca prestatia primita pentru obligatia asumata de catre un sot sa fi fost efectiv folosita de catre acesta pentru îndeplinirea nevoilor obisnuite ale casatoriei. Pentru ca obligatia sa fie comuna este suficient ca aceasta sa fi fost asumata în acest scop, obligatia fiind comuna prin cauza ei.

Aplicând textul la speta, din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezulta ca serviciile de telefonie mobila au fost contractate la data de 18.03.2004, adica în timpul casatoriei.

Faptul ca data de 18.03.2004 este situata în timpul casniciei intimatilor rezulta din titlul de proprietate asupra imobilului supus executarii silite. Astfel, intimatii au devenit proprietari ai imobilului supus executarii silite în data de 11.04.2002, din cuprinsul contractului de vânzare – cumparare rezultând expres faptul ca la respectivul moment intimatii erau casatoriti, iar obligatiile asumate de fiecare dintre acestia ulterior acestui moment pentru satisfacerea nevoilor obisnuite ale casatoriei au generat datorii comune.

Situarea momentului încheierii contractului de telefonie mobila în 18.03.2004, deci ulterior momentului 11.04.2002, moment la care exista certitudinea constatata prin act autentic ca intimatii erau casatoriti, determina caracterul de datorie comuna al datoriei rezultate din prestarea de catre societatea creditoare a serviciilor de telefonie mobila, contractate doar de unul dintre soti.

Revenind la notiunea de nevoie obisnuita a casatoriei, nu mai pot exista opinii în sensul ca telefonul mobil reprezinta altceva decât o nevoie obisnuita, chiar si pentru omul de rând.

Pentru toate aceste motive, instanta va admite în parte actiunea si va obliga pe intimatul B.E.J. T. sa continue executarea silita din dosarul nr. 154/E/2008, în forma executarii silite a imobilului situat în …, proprietate codevalmasa a intimatilor O. M. si O.M.

Pe cale de consecinta, va respinge capetele de cerere subsidiare.

Conform art.23 lit. e din Legea nr. 146/1997 va dispune ca, la ramânerea irevocabila a prezentei, sa se restituie contestatoarei taxa judiciara de timbru în valoare de 8 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte cererea formulata de contestatoarea S.C. M.., cu sediul ales în … împotriva intimatilor O.M., O.M., domiciliati în …. si B.E.J. T. cu sediul în …

Obliga pe intimatul B.E.J. T. sa continue executarea silita din dosarul nr. 154/E/2008, în forma executarii silite a imobilului situat în …, jud. Bacau, proprietate codevalmasa a intimatilor O.M. si O.M.

Respinge capetele de cerere privind: constatarea calitatii de bun comun, constatarea contributiei sotilor, împartirea bunului comun.

Dispune ca, la ramânerea irevocabila a prezentei, sa se restituie contestatoarei taxa judiciara de timbru în suma de 8 lei.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 2.06.2009.

Presedinte, Grefier,

Red. L.A. 18.06.2009

Dact. L.I. – 18.06.2009

Tags: