Top

Contestaţie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 603/270/2009

din 30.01.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1017

Şedinţa publică din data de 31.03.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – NATALIA-PETRONELA VÂLCU

GREFIER – MARIANA GHIHANIŞ

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru contestaţie la executare, formulată de contestatoarea S.C. „M…” SRL Constanţa împotriva intimaţilor S.C. „P…” Slănic Moldova şi B.E.J. …

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care,instanţa constată cauza în stare de judecată şi o lasă în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că prin cererea înregistrată la Judecătoria Oneşti sub nr.603/270/2009 contestatoarea S.C. M…S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu intimaţii: S.C. P…S.A. şi Biroul Executorului Judecătoresc …:

– anularea procesului-verbal de executare şi constatare încheiat în dosarul de executare nr.498/2008 al Biroului Executorului Judecătoresc … la data de 18.XII.2008;

– obligarea intimatului Biroului Executorului Judecătoresc … la continuarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr.498/2008 privind-o pe debitoarea S.C. P…S.A;

– obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată;

– restituirea taxei judiciare de timbru.

Contestaţia la executare a fost legal timbrată iar în motivare contestatoarea a arătat că în mod greşit intimatul BEJ … a contestat că titlul executoriu este prescris deoarece: titlul executoriu este reprezentat de sentinţa civilă nr.6557/29.06.2005 a Judecătoriei Constanţa – hotărâre pronunţată în cadrul procedurii speciale prevăzute de O.G. nr.5/2001; hotărârea a rămas irevocabilă la data de 20.12.2005 – numai de la această dată putând fi pusă în executare; intimata-debitoare S.C. P…S.A. a efectuat, la data de 26.10.2005 o plată parţial, în cuantum de 1.000 lei, prin O.P. nr.45.

La dosarul cauzei contestatoarea a depus: copia titlului executoriu – sentinţa civilă nr.6557/2005 a Judecătoriei Constanţa, adresa prin care contestatoarea i-a adus la cunoştinţă intimatei că plata în cuantum de 1000 lei efectuată la data de 27.X-2005 a fost alocată contului ei de client 1928981 conform facturii 0066429/29.X.2005, cererea de executare silită, procesul-verbal de executare silită şi constatare 498/2008 al intimatului împreună cu dovada de comunicare a acestuia.

Contestatoarea a invocat în drept dispoziţiile art.399, 272 Cod procedură civilă.

La dosarul cauzei a fost ataşat dosarul de executare 498/2008 al BEJ ….

În termenul prevăzut de lege intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare pe excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită arătând următoarele:

Conform art.405 alin.1 Cod procedură civil dreptul de a cere executarea silită se prescrie în 3 ani şi art.405 alin.2 Cod procedură civilă prin care termenul pentru exercitarea dreptului de a cere executarea silită începe să curgă de la data când se naşte acest drept. În cazul hotărârii care prevede termen de executare (termen de graţie), termenul de prescripţie începe să curgă de la data expirării termenului stabilit pentru executare, în speţă 29 iunie 2005 plus 30 de zile de la comunicare. A mai subliniat faptul că nu momentul eliberării titlului executoriu este concludent pentru începerea curgerii termenului de prescripţie, ci momentul în care hotărârea a devenit irevocabilă, în cazul nostru prin neintroducerea cererii în anulare conform art. 9 alin.1 din O.G. nr.5/2001, deci 29 iunie 2005 plus 30 de zile de la comunicare.

Intimatul a mai arătat în întâmpinare că nu s-a dovedit nicio dovadă a întreruperii termenului de prescripţie.

Cu privire la excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune instanţa reţine următoarea situaţie:

Prin sentinţa civilă nr.6557/29.VI.2005 Judecătoria Constanţa a somat-o pe debitoarea intimată S.C. P…S.A. Slănic Moldova să-i plătească creditoarei-contestatoare: echivalentul în lei din ziua executării plăţii al sumei de 177,65 USD, reprezentând preţ al serviciilor de telefonie mobilă; 37.851.661 lei reprezentând penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere aferente sumei de 5.818.756 lei, reprezentând preţ al serviciilor pentru perioada cuprinsă între scadenţa fiecărei facturi şi data de 30.04.2005; contravaloarea penalităţilor de 1% pe zi pentru fiecare zi de întârziere, aferente sumei de 5.818.756 lei, reprezentând preţ al serviciilor pentru perioada cuprinsă între 01.05.2005 şi data plăţii efective a preţului serviciilor; 1.083.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Potrivit dovezilor de comunicare a acestei hotărâri (fila 71 dosar) instanţa constată că intimatei i-a fost comunicată la 15.VII.2005 iar contestatoarei la 13.VII.2005.

Împotriva hotărârilor pronunţate în materia somaţiei de plată se poate formula calea de atac a cererii în anulare care se exercită în termen de 10 zile de la comunicare (raportat la prezenta cauză), conform art.8 al.1 din O.G. nr.5/2001.

Deci, sentinţa civilă nr.6557/2005 a rămas irevocabilă în termen de 10 zile de la comunicarea acestei hotărâri intimatei, la data de 26.VII.2005 deoarece potrivit art.102 al.1 „termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel”.

Potrivit extrasului de cont al contestatoarei aflat la fila 65 dosar instanţa constată că intimata i-a plătit contestatoarei la data de 27.X.2005 suma de 1.000 lei reprezentând debit SC M… SA, plată care a fost confirmată de contestatoare prin adresa aflată la fila 14 dosar.

Potrivit art.3 al.1 din Decretul nr.167/1958 termenul de prescripţie al dreptului de creanţă se prescrie într-un termen de trei ani iar potrivit art.16 al.1 din acelaşi act normativ „prescripţia se întrerupe prin:recunoaşterea dreptului, prin introducerea unei cereri de chemare în judecată ori de arbitrare sau printr-un act începător de executare.

Având în vedere actele dosarului şi considerentele expuse instanţa constată că la data de 27.VII.2005 a început să curgă termenul de 3 ani, în care contestatoarea îşi putea realiza dreptul stabilit prin dispoziţiile sentinţei civile nr.6557/2005 a Judecătoriei Constanţa însă acest termen a fost întrerupt la data de 27.X.2005 prin plata parţială a debitului (conform extrasului de cont – fila 65 dosar) care reprezintă recunoaştere a debitului.

Potrivit art.17 din Decret nr.167/1958 „întreruperea şterge prescripţia începută înainte de a se ivi împrejurarea care a întrerupt-o”. După întrerupere începe să curgă o nouă prescripţie:” Cursul prescripţiei se întrerupe pe data depunerii cererii de executare, însoţite de titlul executoriu”, stabileşte în continuare art.4052 din acelaşi cod, precum şi „pe data îndeplinirii de către debitor, înainte de începerea executării silite sau în cursul acesteia, a unui act voluntar de executare a obligaţiei prevăzute în titlul executoriu ori a recunoaşterii, în orice mod, a datoriei”.

Deci, noul termen al prescripţiei a început să curgă la data de 28.X.2005 şi potrivit art.101 al.3 Cod procedură civilă care prevede că „termene statornicite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare”, acesta expiră la data de 28.X.2008.

Analizând dosarul de executare nr.498/2008 al intimatului BEJ … instanţa constată că cererea de executare silită a fost formulată la data de 22.IX.2008 (fila 4 dosar).

Potrivit art.405 al.1,2 Cod procedură civilă „dreptul de a cere executarea silită se prescrie în termen de 3 ani iar „termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silită”.

Faţă de situaţia că dreptul de a cere executarea silită a început la data de 28.X.2005 şi că până la data formulării executării silite: 22.IX.2008 nu au trecut 3 ani, instanţa constată că dreptul contestatoarei de a cere executarea silită nu s-a prescris.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.16 al.1 din Decretul nr.167/1958 şi art.405 Cod procedură civilă va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită ridicată de intimatul B.E.J. P….

Ca urmare respingerii excepţiei prescripţiei dreptului de a cere executarea silită instanţa va constata că această contestaţie la executare este fondată ca în temeiul art.399 Cod procedură civilă să o admită.

În temeiul art.404 Cod procedură civilă va anula procesul-verbal de executare şi constatare încheiat la data de 18.XII.2008 în dosarul de executare nr.498/2008 al executorului judecătoresc ….

În temeiul art.399 al.1 teza finală care prevede că „în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii”, intimatul va fi obligat la continuarea executării silite din dosarul de executare nr.498/2008.

Având în vedere că raportul juridic dedus executării silite priveşte doar pe contestatoare şi intimată, culpa procesuală într-o contestaţie la executare se stabileşte tot în sarcina acestora, funcţie de culpă.

Fiind dovedită culpa procesuală a intimatei care prin reprezentant (fila 50 verso) a invocat intimatului excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită deşi cunoştea că acest drept nu era prescris, în temeiul art.274 Cod procedură civilă intimata îi va plăti contestatoarei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu apărător şi timbru judiciar.

În temeiul art.23 al.1 lit.e din Legea nr.146/1997 va dispune restituirea taxei judiciare de timbru către contestatoare.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită ridicată de intimatul Biroul Executorului Judecătoresc ….

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea S.C. M…S.R.L., cu sediul ales în …, împotriva intimaţilor: S.C. … S.A., cu sediul în . şi Biroul Executorului Judecătoresc …, cu sediul în …

Anulează procesul-verbal de executare silită şi constatare 498/2008 încheiat la 18.XII.2008 de către executorul judecătoresc …

Obligă intimatul Biroul Executorului Judecătoresc … să continue executarea silită care face obiectul dosarului de executare 498/2008 privind-o pe debitoarea S.C. P…S.A.

În temeiul art.274 Cod procedură civilă obligă intimata S.C. P…S.A. să-i plătească contestatoarei 119,3 lei cheltuieli de judecată.

În temeiul art.23 al.1 din Legea nr.146/1997 dispune restituirea taxei de timbru de 8 lei către contestatoare de către Trezoreria Constanţa.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.III.2009.

P R E Ş E D I N T E , G R E F I E R ,

Red. N.P.V. – 2.IV.2009

Tehnored. C.M. – 2.IV.2009

Etichete: