Top

Contestaţie la executare

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

DOSAR NR. 1869/270/2007 contestaţie la executare

Înreg. 28.03.2007

SENTINŢA CIVILĂ NR. 709

Şedinţa publică din data de 04.03.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect contestaţie la executare, formulată de contestatoarea V.M. în contradictoriu cu intimata Primăria Oneşti.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat A. I. reprezentând contestatoarea şi consilier juridic L. A. reprezentând intimata.

Procedura legal îndeplinită.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă,după care:

Instanţa pune în discuţia părţilor cererea de repunere pe rol formulată de contestatoare.

Avocat A. I. reprezentând contestatoarea arată că a depus sentinţa civilă definitivă şi irevocabilă şi solicită admiterea cererii de repunere a cauzei pe rol.

Reprezentantul intimatei lasă la aprecierea instanţei.

Instanţa, faţă de împrejurarea că s-a depus la dosar de către contestatoare, copia legalizată a sentinţei civile nr. 345/16.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bacău – secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 4254/110/ 2007, constată că nu mai sunt motive ca această cauză să fie suspendată, admite cererea de repunere pe rol a cauzei.

Reprezentantul intimatei solicită a i se comunica un exemplar din această sentinţă şi un exemplar din cererea de repunere pe rol, aflate în dublu exemplar la dosar. Nu are alte cereri de formulat.

Instanţa, întrucât sentinţa civilă nr. 345/16.06.2008 pronunţată de Tribunalul Bacău – secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 4254/110/ 2007(filele 44 – 45 dosar) a fost depusă în două exemplare, detaşează de la dosar filele 46,47 şi 48 reprezentând exemplarul 2 şi comunică reprezentantului intimatei.

Avocat A.I. reprezentând contestatoarea, depune la dosar Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 şi a unor taxe speciale, emisă de Consiliul Local al municipiului Oneşti şi pct. 8 – alte taxe locale. Nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind formulate cereri noi, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat A.I. reprezentând contestatoarea, arată s-a desfiinţat parţial Hotărârea nr. 72/2006, împrejurare faţă de care titlul executoriu nr. 5908/2007 împreună cu somaţia nr. 5909 nu mai au bază legală, solicită admiterea contestaţiei, anularea titlului executoriu nr. 5908/2007 şi a somaţiei nr. 5909/2007, cu cheltuieli de judecată. Depune la dosar chitanţa privind plata onorarului de avocat.

Reprezentantul intimatei arată că actele de executare contestate îndeplinesc condiţiile legale, motiv pentru care solicită respingerea contestaţiei, menţinerea actelor.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin contestaţia formulată contestatoarea V.M. a solicitat, în contradictoriu cu intimata Primăria Oneşti, anularea titlului executoriu nr. 5908/21.03.2007, emis de intimată, anularea actelor de executare silită efectuate în baza acestui titlu, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

Contestaţia a fost legal timbrată iar în motivare se arată că nu există titlu de creanţă, conform art.108 al. 3 din Codul de procedură fiscală şi, pe fond, titlul executoriu este nelegal, fiind emis în baza pct. 8 nr.6 lit. b din H.C.L. nr. 72/30. 11.2006.

Primăria municipiului Oneşti a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei, ca nefondată.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt :

În data de 21.03.2007, Primăria municipiului Oneşti a emis titlul executoriu nr. 5.908/2007 şi a întocmit dosarul de executare nr. 630/2007, privind pe contestatoare (fila 3 dosar).

Conform acestui titlu, s-a stabilit în sarcina contestatoarei un debit în cuantum de 6214 lei, din care suma de 5946 lei, reprezintă taxă loc public, aferentă lunilor ianuarie – martie 2007, şi suma de 268 lei, reprezentând majorări de întârziere. Baza legală de impunere, înscrisă în titlul executoriu, este H.C.L. nr.72/2006.

În baza acestui titlu, intimata a emis somaţia nr.5909/21.03.2007 (fila 4 dosar), prin care este înştiinţată contestatoarea că s-a pornit executarea silită asupra veniturilor şi bunurilor proprietatea sa, punându-i în vedere, conform art. 141 din O.G. nr. 92/2003 din Codul de procedură fiscală, ca în situaţia în care în termen de 15 zile de la primirea somaţiei nu va achita obligaţiile restante la bugetul local, se va proceda la executarea silită.

Contestatoarea a invocat excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr.72/2006, emisă de Consiliul Local al municipiului Oneşti.

Prin sentinţa civilă nr.1847/13.06.2007, pronunţată în dosarul nr. 1869/ 270/2007 al Judecătoriei Oneşti, instanţa a disjuns cauza privind Hotărârea Consiliului Local Oneşti nr.72/2006, a declinat competenţa de soluţionare a acesteia în favoarea Tribunalului Bacău – Secţia Contencios Administrativ şi a trimis cauza privind H.C.L. nr.72/2006 la Tribunalul Bacău.

În conformitate cu dispoziţiile art.244 al.1 pct.1 Cod procedură civilă instanţa a suspendat judecarea contestaţiei la executare până când hotărârea pronunţată în pricina care a motivat suspendarea a devenit irevocabilă.

În data de 10.02.2009, contestatoarea a solicitat repunerea pe rol a cauzei, nemaiexistând motivul de suspendare a acesteia. Instanţa a admis cererea de repunere a cauzei pe rolul Judecătoriei Oneşti.

Prin sentinţa civilă nr.345/16.06.2008, pronunţată de Tribunalul Bacău – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.4254/110/2007, s-a admis în parte cererea privind excepţia de nelegalitate a H.C.L. nr.72/2006, a admis excepţia de nelegalitate a punctului 8 art.6 lit. b Anexa 1.

S-a reţinut în considerentele sentinţei civile precizate anterior că, potrivit art.257 din Codul fiscal, ,,impozitul pe teren nu se datorează pentru terenul aferent unei clădiri pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire ,,. În condiţiile date pentru suprafaţa efectiv acoperită de o clădire, Autoritatea Administrativ Teritorială Oneşti a apreciat că sunt incidente dispoziţiile punctului 8 nr.6 al. b din H.C.L. nr.72/30.11.2006, încadrând taxa percepută contestatoarei în ,, alte taxe locale,” ,unde ,, taxa pentru ocuparea unei suprafeţe de teren fără contract de concesiune sau închiriere este de un leu/m.p./zi”. Dispoziţia cuprinsă în H.C.L.nr.72/30.11.2006 Anexa 1 pct.8 art.6 lit. b, excede cadrului legal reprezentat de prevederile Legii nr.571/2003 Titlul X intitulat ,, Alte taxe locale” şi de prevederile H.G. nr.44/2004 referitoare la normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Potrivit art.283 din Codul fiscal ,,Consiliile Locale . . . pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice…” prevederi ce se regăsesc şi în art. 198 din H.G. nr.44/2004.

Analizând H.C.L. nr.72/30.11.2006 Anexa 1 pct.8 art.6 lit. b, rezultă că taxa se referă la ,, ocuparea unei suprafeţe de teren fără contract de concesiune sau închiriere” şi nu la utilizarea temporară a locurilor publice, aşa cum prevede art. 283 din Codul fiscal.

Din interpretarea H.C.L. menţionată, rezultă că această taxă nu se încadrează în prevederile art. 283 al.1 din Codul fiscal, potrivit căruia autorităţile administraţiei publice locale prevăzute în art.283 al.1 din Codul fiscal, pot stabili taxe zilnice pentru utilizarea temporară a locurilor publice. Aceste dispoziţii nu se regăsesc în alte acte normative privind proprietatea privată, respectiv Legea nr.54/1998.

Această taxă nu poate fi încadrată ca fiind taxă specială, în sensul prevederilor art.282 din Codul fiscal şi aplicarea ei ar fi o măsură abuzivă şi discriminatorie dispusă de administraţia locală, având în vedere şi cuantumul de un leu/m.p./zi, împrejurare care ar conduce la plata unor valori excesiv de mari pe parcursul unui an.

Aşa fiind, constatând că titlul executoriu nr.5908/21.03.2007 a fost emis în baza punctului 8, art.6, lit. b Anexa 1 din H.C.L. Oneşti nr.72/2006, şi văzând şi dispoziţiile art.172 din O.G.nr.92/2003, instanţa va admite contestaţia la executare şi, în consecinţă, va anula titlul executoriu nr.5908/21.03.2007, emis de intimată, precum şi actele de executare silită efectuate în dosarul de executare înregistrat la Primăria municipiului Oneşti sub nr.630/2007.

În conformitate cu art.23 al.1 lit. e din Legea nr.146/1997 se va dispune ca Primăria municipiului Oneşti să restituie contestatoarei suma de 194 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, depusă conform chitanţei seria PMO nr. 29641/28.03.2007 şi suma de 100 lei, depusă conform chitanţei seria PMO, nr. 42879/29.05.2007, la data rămânerii irevocabile a prezentei.

Se va dispune ca Judecătoria Oneşti să remită contestatoarei la data rămânerii irevocabile a prezentei, recipisa CEC nr. 447010/1/29.05.2007, în valoare de 500 lei, depusă la Camera de valori a instanţei conform adresei nr. 1869/270/2007/25.06.2007.

În conformitate cu art. 274 Cod procedură civilă va fi obligată intimata să achite contestatoarei suma de 1003 lei cheltuieli de judecată reprezentând timbru judiciar şi onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T R Ă Ş T E :

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea V. M., domiciliată în mun. …, jud. Bacău, în contradictoriu cu intimata Primăria mun. Oneşti, jud. Bacău.

Anulează titlul executoriu nr. 5.908/21.03.2007, emis de intimată, precum şi actele de executare silită efectuate în dosarul de executare înregistrat la Primăria mun. Oneşti sub nr. 630/2007.

Dispune ca Primăria mun. Oneşti să restituie contestatoarei suma de 194 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, depusă conform chitanţei seria PMO nr. 29641/28.03.2007 şi suma de 100 lei, depusă conform chitanţei seria PMO, nr.42879/29.05.2007, la data rămânerii irevocabile a prezentei.

Dispune ca Judecătoria Oneşti să remită contestatoarei, la data rămânerii irevocabile a prezentei, recipisa CEC nr. 447010/1/29.05.2007, în valoare de 500 lei, depusă la Camera de valori a instanţei conform adresei nr. 1869/270/ 2007/25.06.2007.

Obligă intimata să achite contestatoarei suma de 1003 cheltuieli de judecată, reprezentând timbru judiciar şi onorariu avocat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 04.03.2009.

PREŞEDINTE, GREFIER,

RED.G.A.06.03.2009

TEHNOR.M.L.09.03.2009

Tags: