Top

Litigiu comercial

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR. 5260/270/2009 LITIGIU COMERCIAL

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3078

Şedinţa publică din data de 20.10.2009

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – ANGHEL LUMINIŢA

GREFIER – BEJENARU SABINA MARIA

Pe rol fiind soluţionarea cauzei civile privind pe reclamanta ……………………. SA – ………………………., în contradictoriu cu pârâta SC „…………………..” SRL ………………, având ca obiect litigiu comercial.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. ………………… din data de ………………., reclamanta …………………. SA – ……………………..a chemat în judecată pe pârâta SC …………….. SRL ……………., solicitând obligarea pârâtei la plata sumei de ……………….. lei, reprezentând obligaţii contractuale neonorate şi cheltuieli de judecată.

În motivare se arată că pârâta nu şi-a onorat obligaţiile ce decurg din contractul nr. ………………..

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 969, 1069 Cod civil.

….la acest contract.

Pârâta a depus întâmpinare prin care a învederat că autovehiculul pentru care s-a eliberat rovinieta este vechi (fabricat în …..) şi a avut numeroase probleme de funcţionare, astfel că nu a mai fost folosit. A mai adăugat că societatea trece printr-o perioadă dificilă, a făcut disponibilizări de personal, nu are lichidităţi şi nici alte posibilităţi de a da curs cererii reclamantei.

Întâmpinarea nu a fost motivată şi în drept.

În baza art. 167 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri ca fiind utilă, pertinentă şi concludentă cauzei.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamanta a încheiat cu SC …………….. SRL contractul nr. …………………. pentru achiziţionarea rovinietei cu plata de către beneficiar în 4……rate trimestriale, prin care aceasta s-a obligat să plătească suma de ……….Euro (conform Anexei nr.(..) .. la Contractul nr. …………………..), reprezentând contravaloarea traficului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România , pentru autovehiculele cu nr. de înmatriculare ………………..

Pârâta a achitat prima rată însă ratele a doua, a treia şi a patra scadente(conform Anexei nr.(…) …. la contractul nr. …………….) nu au mai fost achitate de către aceasta.

Conform prevederilor art. 2 alin. 4 din contract, plata sumelor datorate se face la termenele prevăzute în Anexa (…) … la prezentul contract, respectiv …………… şi …………………, ce constituie termene de scadenţă.

Pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată reprezentând rate eşalonate ale tarifului de utilizarea reţelei de drumuri naţionale din .-……….. la care s-a angajat, astfel că, potrivit prevederilor art. 3 alin. 1 din contract, s-a procedat la calculul de penalităţi de …….% pentru fiecare zi de întârziere la plată.

Văzând şi dispoziţiile art. 969 şi 1069 Cod civil instanţa va admite acţiunea şi va obliga pe pârâtă la plata sumei de ……………………….., compusă din:

– ………………. lei contravaloare rate neachitate şi

– ………………. lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform art. 3.1 din contractul menţionat.

Fiind căzută în pretenţiuni, pârâta va fi obligată, conform art. 274 Cod procedură civilă la cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea reclamantei …………………. S.A…….împotriva pârâtei S.C. ………………….. S.R.L. cu sediul în comuna …………….., jud…………………………..

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de………………… lei reprezentând contravaloare rate şi penalităţi.

Conform art. 274 Cod procedură civilă obligă pârâta să plătească reclamantei suma de ………………….. lei cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 20.10.2009.

Preşedinte, Grefier,

Red. L.A. – 23.10.2009

Dact. S.B. – 26.10.2009

Exemplare – 4(patru)

Etichete: