Top

Plângere contravenţională

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACAU

Dosar nr.6681/270/2009

din 13.10.2009 pl. contrav.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 434

Şedinţa publică din data de 3.02.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

PREŞEDINTE – .

GREFIER – ..

Pe rol fiind judecarea cauzei civile pentru plângere contravenţională, formulată de petenta ………. Oneşti împotriva intimatei Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat ……. pentru petentă şi c.j……… pentru intimată.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, nemaifiind cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Avocat …. pentru petentă solicită admiterea plângerii aşa cum a fost formulată, cele reţinute prin procesul verbal în sarcina petentei nu corespund realităţii. Raportul de încercare s-a încheiat înainte de emiterea procesului verbal de contravenţie şi acesta a fost întocmit în lipsa petentei. Fără cheltuieli de judecată.

C.j. …… pentru intimată solicită respingerea plângerii ca neântemeiată şi menţinerea procesului verbal de contravenţie ca temeinic şi legal. A se avea în vedere adresa Primăriei, faptul că petenta a mai fost sancţionată pentru aceeaşi faptă. Raportul de încercare s-a întocmit în prezenţa administratorului societăţii petente.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A :

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă,

Constată că petenta …………. strada Perchiului nr. 6/22, judeţul Bacău,a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie seria AA nr. 06775/17.09.2009 întocmit de ………, judeţul Bacău, în baza căruia i s-a aplicat sancţiunea contravenţională a amenzii de 30.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 64(1) din OUG 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, constând în aceea că la data de 16.08.2009, orele 0,17, contestatorul nu a asigurat măsuri şi dotări speciale la discoteca şi barul din M. Caşin judeţul Bacău, astfel încât prin desfăşurarea activităţii să nu se depăşească limita admisibilă a nivelului de zgomot.

În motivare, contestatoarea arată că potrivit raportului de încercare nr. 286/18.08.2009 care fundamentează actul contravenţional incriminat, normele de zgomot sunt două şi ceilalţi clienţi aflaţi în faţa discotecii şi maşinile parcate în faţa discotecii, ori, consideră contestatoarea , nu poate avea nici o influenţă asupra surselor respective de zgomot. De asemenea contestatoarea mai susţine că în raportul respectiv de încercare nu se regăseşte ca factor generator de zgomot muzica din discotecă.

Intimata a formulat întâmpinare prin care, solicitând respingerea plângerii, arată că, contestatoarea se face vinovată de săvârşirea faptei contravenţionale pentru care a fost sancţionată, intimata susţine că discoteca de sine, reprezintă o sursă generatoare de zgomot, atât prin instrumentele de redare a muzicii cât şi prin larma creată de clienţi şi prin zgomotul autovehiculelor care vin şi pleacă.

La dosar au fost depuse înscrisuri.

Analizând procesul verbal de contravenţie se constată că acest act a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor din OG nr. 2/2001.

Actul edificator care a stat la baza constatării contravenţiei îl constituie raportul de încercare nr. 286/18.08.2009 în care au fost consemnate rezultatele măsurării nivelului de zgomot generat de discoteca contestatoarei din data de 16.08.2009 (a se vedea filele 36-38 din dosar).

Măsurătorile au fost efectuate pentru limita incintă-casă nr. 1196 … strada Principală din localitatea M. Caşin judeţul Bacău, casă situată în faţa discotecii, la 3 metri de peretele casei, perpendicular pe sursa de zgomot.

Cu ocazia măsurătorilor, s-a constatat că sursa de zgomot respectiv discoteca – clienţi aflaţi în faţa discotecii şi maşini parcate în faţa discotecii prezintă un nivel mediu de zgomot de 53,7 dB(A) şi respectiv 53,8 dB(A) – vezi tabelul 1.

În raportul respectiv se concluzionează că raportând rezultatele măsurării la limitele valorilor admisibile de zgomot(vezi tabelul 2) se constată că se înregistrează valori medii mai mari decât limita admisibilă a nivelului de zgomot conform pct. 12 din tabelul 2. (limita incintă – locuinţă = nivel de zgomot zi: 50 dB (A), iar noaptea 40 dB(A).

Având în vedere cele consemnate, instanţa apreciază că la barul aparţinând contestatoarei s-a depăşit nivelul de admisibilităţi al zgomotului prin amestecul de sunete de la muzica din interior cât şi de la vacarmul sonor generat de clienţi amplificat pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi de zgomotul produs de autovehicule parcate în zonă.

Mai mult chiar, observând raportul de încercare nr. 337/28.09.2009 (ulterior datei constatării contravenţiei – vezi fila 42), s-au constatat aceleaşi niveluri de zgomot produse barul aparţinând contestatoarei.

Faţă de cele constatate, apare în mod clar în evidenţă faptul că, contestatoarea se face vinovată de săvârşirea contravenţiei pentru care a fost sancţionată, aşa încât instanţa apreciază că plângerea contestatoarei este neântemeiată, urmând să fie respinsă ca atare.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge plângerea formulată de petenta ………… strada ……….., judeţul Bacău, împotriva procesului verbal de contravenţie seria …… întocmit de ………, judeţul Bacău.

Menţine procesul verbal contestat.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi 3.02.2010.

Etichete: