Top

Reabilitare

R O M A N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 327/270/2010

Din 14.01.2010 reabilitare

SENTINŢA PENALA NR. 138

Şedinţa publică din data de 22.02.2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN:

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul Public reprezentat de procuror –

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei penale pentru REABILITARE formulată de condamnatul …….

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns condamnatul asistat de avocat …

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, Instanţa, din oficiu, în baza art. 494 Cod pr. pen. ridică excepţia de necompetenţă şi pune în discuţie declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Procurorul solicită declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Condamnatul solicită declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Dezbaterile în cauza de faţă s-au desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 Cod pr. pen, în sensul că au fost înregistrate cu ajutorul calculatorului pe suport magnetic şi fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 327/270/2010, condamnatul …………. a solicitat să se dispună reabilitarea judecătorească pentru condamnarea la pedeapsa de 3 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 151/1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti rămasă definitivă prin decizia nr. 48/1997 a Curţii Militare de Apel.

În motivarea cererii arată în esenţă că a executat pedeapsa în perioada 19.08.1996-15.06.1999.

De la data executării şi până în prezent nu a suferit alte condamnări, a avut asigurată existenţa prin muncă, cheltuielile judiciare şi prejudiciul fiind achitate în întregime, fiind astfel îndeplinite condiţiile prev. de art. 135 şi urm. Cod penal.

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin sentinţa penală nr. 151/1996 a Tribunalului Militar Teritorial Bucureşti rămasă definitivă prin decizia nr. 48/29.05.1997 a Curţii Militare de Apel Bucureşti, inculpatul ……. a fost condamnat la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de luare de mită prev. de art.254 al 1 Cod penal.

S-a reţinut în esenţă în sarcina lui că, în calitate de subofiţer la Poliţia oraşului ……., a pretins şi primit de la numitul ……. suma de 200000 lei, pentru a nu-şi îndeplini atribuţiile de serviciu.

Prin cererea formulată, condamnatul a solicitat să se dispună reabilitarea judecătorească pentru această condamnare.

Potrivit dispoziţiilor art. 494 Cod procedură penală, competentă să se pronunţe asupra reabilitării este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitare, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul.

La data judecării cauzei, competenţa de soluţionare, revenea tribunalului militar, la acea dată inculpatul având calitatea de militar.

Potrivit modificărilor legislative instituite prin Legea poliţiei nr. 218/2002 şi Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului, poliţistul este funcţionar public şi drept consecinţă judecarea cauzelor comise de aceştia revine instanţelor civile.

Astfel, la data introducerii cererii de reabilitare, ca urmare a modificării normelor de competenţă, competenţa de soluţionare în primă instanţă a cauzei pentru care a fost condamnat petentul, aparţine tribunalului.

În acest sens s–a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia din 10.12.2007 prin care a statuat că „în caz de modificarea normelor de competenţă, cererea de reabilitare se soluţionează de instanţa competentă să judece în primă instanţă potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii”.

Ca urmare, instanţa reţine că în cauză, competent să se pronunţe este Tribunalul Bacău ca instanţă corespunzătoare instanţei competente să soluţioneze cauza în primă instanţă şi în a cărei circumscripţie domiciliază condamnatul.

În consecinţă, în temeiul art. 42 Cod procedură penală, se va declina competenţa în favoarea Tribunalului Bacău şi se va trimite dosarul acestei instanţe.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

În baza art. 42 Cod procedură penală combinat cu art. 494 Cod pr. pen. cu referire la art. 27 Cod pr. pen., declină competenţa de soluţionare a cererii de reabilitare formulată de condamnatul ……….., domiciliat în ….. str. ……, judeţul Bacău, în favoarea Tribunalului Bacău şi trimite dosarul acestei instanţe.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică, azi 22.02.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

Tags: