Top

Plangere contraventie

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr. 2661/270/2010 pl.contraventie

Înreg. 20.04.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1628

Sedinta publica din data de 19.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile având ca obiect plângere la contraventie formulata de petentul ……, domiciliat în ………, judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns petentul, lipsa intimatul.

Procedura completa.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care :

Petentul se legitimeaza cu … seria …… C.N.P. ……, domiciliat în comuna Dofteana, sat Bogata, judetul Bacau.

Instanta pune în discutie exceptia nulitatii procesului – verbal de contraventie fata de modalitatea în care agentul constatator a încheiat procesul – verbal, referitor la descrierea faptei contraventionale.

Petentul solicita anularea procesului – verbal de contraventie.

Cauza a ramas în pronuntare pe exceptie.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca prin plângerea formulata petentul ……. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, anularea procesului verbal de contraventie seria A.P., nr. 0302832/06.04.2010 încheiat de Politia ….., judetul Bacau.

În motivarea plângerii petentul arata ca nu a savârsit contraventia pentru care a fost sanctionat.

Intimatul nu a depus la dosar întâmpinare.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 06.04.2010, Politia ……., judetul Bacau a sanctionat pe petentul Simion I. Iosif cu amenda în cuantum de 200 lei pentru savârsirea contraventiei prevazuta de art. 2 pct.1 din Legea nr. 61/1991, încheind în acest sens procesul – verbal de contraventie seria A.P. 0302832/ 2010.

S-a consemnat în procesul –verbal ca, în data de 04.04.2010, ora 1500, locul Tg. Ocna, strada B-dul. Republicii, petentul a adresat injurii si amenintari cu acte de violenta numitilor ….. si ……..

În drept, instanta retine ca, în conformitate cu dispozitiile art. 2 pct. 1 din Legea nr.61/1991, constituie contraventie savârsirea în public de fapte, acte, gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, amenintari cu acte de violenta împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natura sa tulbure ordinea si linistea publica sau sa provoace indignarea cetatenilor, ori sa lezeze demnitatea si onoarea acestora sau a institutiilor publice.

La analiza din oficiu a legalitatii si temeiniciei procesului – verbal contestat, conform art.34 al.1 din O.G. nr.2/2001, instanta constata urmatoarele:

Pentru fapta prevazuta de art.2 pct.1 din Legea nr.61/1991, agentul constatator a reprodus în procesul – verbal textul de lege în care se stabileste continutul general al contraventiei, fara a descrie în concret fapta savârsita de petent. O astfel de referire generala echivaleaza cu lipsa din procesul – verbal a descrierii faptei.

Nedescriind fapta contraventionala, agentul constatator nu a respectat dispozitiile art.16 pct.1 din O.G. nr.2/2001, în care se prevede ca procesul – verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu ….. descrierea faptei contraventionale…, precum si aratarea tuturor împrejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite.

Potrivit art.17 din acelasi act normativ, lipsa mentiunilor privind fapta atrage nulitatea procesului – verbal. Nulitatea se constata si din oficiu.

Fata de cele de mai sus si de dispozitiile art. 34 din O.G. nr.2/2001, constatând ca procesul – verbal a fost nelegal si netemeinic încheiat, urmeaza a se admite exceptia, a se admite plângerea si a se anula procesul – verbal.

Va fi exonerat petentul de plata amenzii.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite exceptia.

Admite plângerea formulata de petentul .., domiciliat în …., judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, privind procesul – verbal seria A.P., nr. 0302832/06.04.2010 încheiat de Politia ……, judetul Bacau, pe care îl anuleaza.

Exonereaza petentul de plata amenzii.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 19 mai 2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Etichete: