Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3932/270/2010 contestatie la

înreg. 10.06.2010 executare

SENTINTA CIVILA NR. 2375

Sedinta publica din data de 01 septembrie 2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

Presedinte – Gheorghe Andronache

Grefier – Nicoleta – Dalia Vrînceanu

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare promovata de contestatoarea Unitatea Administrativ Teritoriala ……. – prin Primar, judetul Bacau, în contradictoriu cu intimatii Administratia Finantelor Publice Onesti si ………

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta, pentru lipsa partilor, dispune lasarea cauzei la sfârsitul sedintei de judecata.

La reluarea cauzei, la apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta din partea contestatoarei secretarul comunei ……, ……, lipsa fiind intimatii si aparatorul contestatoarei – avocat ……

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Reprezentantul contestatoarei, ……., arata ca are delegatie în dosar si solicita amânarea cauzei motivat de faptul ca aparatorul ales, avocat ………, nu se poate prezenta deoarece este plecat la Bacau, fiind aparator într-un dosar la DNA.

Instanta a admis cererea si a acordat termen la data de 22.09.2010.

Dupa acordarea termenului, în timpul sedintei de judecata se prezinta avocat ……. pentru contestatoare si solicita reluarea cauzei.

Instanta admite cererea si dispune reluarea cauzei.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns avocat ………pentru contestatoare, lipsa intimatii.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Instanta pune în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de intimata Administratia Finantelor Publice Onesti.

Avocat ………. pentru contestatoare, arata ca amenda civila poate fi anulata pe calea contestatiei, invoca dispozitiile art. 5803 al. 3 Cod procedura civila care spun ca: „amenda civila va putea fi anulata, în tot sau în parte, ori redusa, daca debitorul executa obligatia prevazuta în titlul executoriu sau, dupa caz, pentru alte motive temeinice, pe cale de contestatie la executare”. Executarea a fost pornita de Administratia Finantelor Publice Onesti si considera ca este parte în proces. Pentru aceste considerente solicita respingerea exceptiei.

Instanta pune în discutie exceptia inadmisibilitatii contestatiei invocata de intimata Administratia Finantelor Publice Onesti.

Avocat ……. pentru contestatoare, solicita respingerea exceptiei, actiunea este întemeiata pe dispozitiile art. 580 Cod procedura civila, actiunea este admisibila.

Instanta uneste exceptiile cu fondul.

Avocat …….. pentru contestatoare, depune la dosar o adresa emisa în mai 2010 de contestatoare catre intimatul …….. prin care i se comunica sa se prezinte pentru punerea în posesie, acesta îi raspunde ca nu are timp sa se prezinte când doreste primaria. Mai depune, în xerocopii: adresa emisa de intimatul ……. catre Primaria ……. din data de 10.05.2010, adresele contestatoarei nr. 1863/17.03.2010 catre Comisia judeteana de aplicare a Legilor fondului funciar Bacau, nr. 1832/17.03.2010 catre ….., nr. 1487/01.03.2010 catre Administratia Finantelor Publice Onesti si nr. 5832/15.07.2010 catre …….. Precizeaza ca nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …… pentru contestatoare, solicita admiterea contestatiei la executare, Comisia locala de pe lânga Primaria ……a fost obligata sa întocmeasca documentatia. Conform sentintei din anul 2000, si-a îndeplinit obligatia. Solicita anularea amenzii, ……. este mostenitor, Primaria initial a dat un titlu, el a vrut sa i se dea un titlu numai pe numele sau. Titlul lui ……. a fost revocat si pamântul a fost dat prin H.C.L. lui ….. Solicita anularea în totalitate a amenzii, fara cheltuieli de judecata. Referitor la daunele interese solicitate de …….., acesta poate sa ceara pe cale separata, primaria a fost obligata sa întocmeasca documentatia în cadrul obligatiei de a face, trebuiau cerute la vremea respectiva, în cadrul contestatiei la executare nu poate cere daune interese.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca Unitatea Administrativ Teritoriala …… judetul ……a formulat, în contradictoriu cu intimatii Administratia Finantelor Publice Onesti si …., contestatie la executare, solicitând anularea amenzii civile de 20 lei/zi de întârziere, stabilita prin sentinta civila nr. 413/03.02.2010 a Judecatoriei Onesti.

În motivarea contestatiei se arata ca a fost îndeplinita de catre Comisia locala de aplicare a Legii nr. 18/1991 din comuna ……, judetul Bacau obligatia stabilita prin sentinta civila precizata anterior si, mai mult, comisia locala a insistat pe lânga numita ……. pentru a o convinge sa renunte la suprafata de 0,77 ha teren din T.P. nr. 82958/29.10.1997 în favoarea nepotului ei, ……. si pe lânga Comisia Judeteana în sensul de a urgenta validarea acestei suprafete pentru intimatul ……..

Contestatia este întemeiata pe dispozitiile art.5801 pct.3 Cod procedura civila.

Administratia Finantelor Publice Onesti a formulat întâmpinare, invocând lipsa calitatii procesuale pasive si exceptia inadmisibilitatii contestatiei, iar, pe fond, respingerea acesteia ca neîntemeiata.

Intimatul …….. a solicitat instantei sa fie obligata Comisia Locala de aplicare a Legii 18/1991 din cadrul …….., judetul Bacau la plata, în favoarea statului, a amenzii civile stabilite prin sentinta civila nr. 413/03.02. 2010 a Judecatoriei Onesti, deoarece nu si-a respectat obligatia. A mai solicitat intimatul si daune – interese.

Mai arata intimatul …… ca a refuzat sa semneze procesul verbal de punere în posesie, fara sa fie pus în posesie efectiv si sa cunoasca la fata locului zona de amplasament.

În consecinta, intimatul a solicitat respingerea contestatiei la executare, ca neîntemeiata.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta civila nr. 2678/21.06.2000, pronuntata în dosarul nr. 2039/ 2000 al Judecatoriei Onesti, s-a admis actiunea formulata de intimatul ……, în contradictoriu cu Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Bacau si Comisia Locala de aplicare a Legii 18/ 1991 de pe lânga Primaria …….., judetul Bacau si a fost obligata Comisia Locala …… sa întocmeasca documentatia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de teren de 0,77 ha, situata pe raza comunei …….., intimatului ……, în calitate de mostenitor al defunctului ………

Prin sentinta civila nr. 413/03.02.2010 a Judecatoriei Onesti, pronuntata în dosarul nr. 594/270/2010, s-a admis cererea formulata de …….. împotriva Comisiei Locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 de pe lânga Primaria comunei …… si a fost obligata Comisia Locala ……, în conformitate cu dispozitiile art. 5803 alin.1 din Codul de procedura civila, la amenda civila în favoarea statului, în cuantum de 20 lei pe zi de întârziere pâna la executarea obligatiei prevazute în sentinta civila nr. 2678/21.06.2000 a Judecatoriei Onesti. Urmare a dispozitiilor cuprinse în sentinta civila nr. 413/03.02.2010 a Judecatoriei Onesti, Comisia Locala …. a întocmit documentatia pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,77 ha privind pe intimatul …… si a înaintat-o Comisiei Judetene Bacau, conform adresei nr. 1477/01.03.2010. Aceasta, prin Hotarârea nr.14136/26.04.2010 a validat propunerea facuta de Comisia Locala …… a revocat titlul de proprietate nr. 82958/29.10.1997, autor ……. cu mostenitor …….. si a hotarât înscrierea în anexa nr. 3 pozitie noua a defunctului ……., mostenitor ……., cu suprafata de 0,77 ha.

Prin adresa nr. 3006/03.05.2010, Unitatea Administrativ Teritoriala …… a comunicat intimatului ……. cele hotarâte de Comisia Judeteana Bacau, invitându-l pe acesta la Comisia Locala ……….pentru întocmirea titlului de proprietate si pentru a semna procesul verbal de punere în posesie.

Intimatul Mircea Ion comunica Primariei ……. Comisia de aplicare a legilor fondului funciar, în data de 10.05.2010, ca o sa dea curs invitatiei la o data stabilita de comun acord, prin telefon, cu ing. Dumitru Fanica, pentru a putea fi gasiti la sediul Primariei, adresa înregistrata la contestatoare în data de 12.05.2010.

În conformitate cu art.5803 al.2 din Codul de procedura civila, daca în termen de 6 luni debitorul nu va executa obligatia prevazuta în titlul executoriu, la cererea creditorului, instanta care a dispus obligarea debitorului la plata unei amenzi civile pe zi de întârziere în favoarea statului, va fixa suma datorata statului cu acest titlu, prin încheiere irevocabila, data cu citarea partilor, iar pentru acoperirea prejudiciilor cauzate prin neîndeplinirea obligatiei prevazute de alin.1, creditorul poate cere obligarea debitorului la daune-interese.

Potrivit art. 5803 al.3 din Codul de procedura civila, amenda civila va putea fi anulata, în tot sau în parte, ori redusa, daca debitorul executa obligatia prevazuta în titlul executoriu sau, dupa caz, pentru alte motive temeinice, pe cale de contestatie la executare.

În raport de considerentele expuse si constatând îndeplinirea de catre Comisia Locala ……. în termenul prevazut de art. 5803 al.2 din Codul de procedura civila, a obligatiei stabilite în sarcina acesteia prin sentinta civila nr. 2678/21.06.2000 a Judecatoriei Onesti, instanta va admite contestatia la executare formulata de Unitatea Administrativ Teritoriala ….. judetul …….., în contradictoriu cu intimatul ……

Întrucât Administratia Finantelor Publice … în prezenta cauza, nu are calitate procesuala pasiva, executorul fiscal doar pune în aplicare un titlu executoriu, seva admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei Administratia Finantelor Publice ……

Exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare va fi respinsa, având în vedere dispozitiile art. 5803 al.3 din Codul de procedura civila.

În baza art. 5803 al.2 din Codul de procedura civila, se va respinge cererea intimatului privind obligarea contestatoarei la plata unei sume de bani în favoarea statului, cu titlu de amenda civila si la daune-interese.

Se va anula amenda civila aplicata Comisiei Locale …..de aplicare a Legii nr. 18/1991 – din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale ….. judetul Bacau – , prin sentinta civila nr. 413/03.02.2010 a Judecatoriei Onesti.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei Administratia Finantelor Publice …. cu sediul în …….

Respinge exceptia inadmisibilitatii contestatiei la executare, formulata de aceeasi intimata.

Admite contestatia la executare formulata de Unitatea Administrativ Teritoriala ….., în contradictoriu cu intimatul …, domiciliat în municipiul ….

Respinge, pentru lipsa calitatii procesuale pasive, contestatia la executare formulata în contradictoriu cu intimata Administratia Finantelor Publice ……..

Respinge cererea intimatului ……. privind obligarea contestatoarei la plata unei sume de bani în favoarea statului, cu titlu de amenda civila.

Respinge cererea aceluiasi intimat privind obligarea contestatoarei la faune-interese.

Anuleaza amenda civila aplicata Comisiei Locale ……de aplicare a Legii nr. 18/1991 – din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale …… judetul Bacau – , prin sentinta civila nr. 413/03.02.2010 a Judecatoriei Onesti.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 01 septembrie 2010.

Tags: