Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 3517/270/2010 pl. contravenţională

Înreg. 26.05.2010

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3351

Şedinţa publică din data de 24 noiembrie 2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – …..

Grefier – ……

Astăzi a fost pe rol judecarea cauzei civile pentru plângere contravenţională formulată de petenta S.C. „…. S.A. cu sediul în ……, Judeţul Bacău, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor … cu sediul în ……. – pentru Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor …..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: avocat ….. reprezentând petenta şi martorele ….., ….., lipsă fiind intimata.

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa procedează la audierea martorelor …. şi …., pe rând şi sub prestare de jurământ, atrăgându-li-se atenţia că mărturia mincinoasă se pedepseşte, declaraţiile acestora fiind consemnate la dosar.

Avocat …. reprezentând petenta, depune la dosar împuternicire emisă de petentă pentru doamna …. de a semna procesul – verbal de contravenţie ce urmează să se încheie de intimată. Nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat ….. reprezentând petenta, arată că petenta a contestat procesul – verbal de contravenţie faţă de maniera abuzivă în care a fost încheiat. Inspectorii au încheiat procesul – verbal de contravenţie în lipsă pentru a evita unele discuţii. Pe fond apreciază că nu există contravenţie, nici una din abateri nu se confirmă, martorii audiaţi azi au arătat că nici nu au fost discuţii. Solicită admiterea plângerii, anularea procesului – verbal, fără cheltuieli de judecată. În subsidiar, solicită înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertisment.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de faţă;

Constată că prin plângerea formulată petenta S.C. „… S.A. Oneşti a solicitat, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi – pentru Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor ….anularea procesului verbal de contravenţie seria XXX, nr. 0328294/21.04. 2010, încheiat de intimată.

În motivarea plângerii petenta solicită, pe excepţie, constatarea nulităţii absolute a procesului – verbal pentru întocmirea acestuia cu nerespectarea dispoziţiilor art. 16 pct. 7 şi art. 19 din O.G. nr. 2/2001, iar pe fond, admiterea plângerii deoarece nu există contravenţie. În subsidiar, dacă nu se vor reţine cele precizate anterior, să fie înlocuită amenda cu avertisment.

Intimata a depus la dosar întâmpinare, invocând excepţia tardivităţii plângerii şi solicitând respingerea plângerii pentru acest motiv, faţă de faptul că plângerea a fost introdusă cu depăşirea termenului legal de 15 zile prevăzut de O.G. nr. 2/2001. Se mai arată în întâmpinare că, în urma controlului efectuat la punctul de lucru din Oneşti, str. Republicii nr. 60A, aparţinând de societatea petentă, s-au constatat o serie de abateri, iar la data încheierii procesului – verbal de constatare a contravenţiei reprezentantul operatorului economic s-a prezentat la sediul CJPC Bacău dar nu era împuternicit să semneze documentul de control şi ca urmare, procesul – verbal a fost trimis prin poştă cu confirmare de primire.

În conformitate cu art. 15 lit. „i” din legea nr. 146/1997, plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri şi au fost audiaţi martori, probatorii din analiza cărora instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 21.04.2010, inspectori din cadrul intimatei au sancţionat pe petenta S.C. „………” S.A. Oneşti cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru contravenţia prevăzută de art. 25 din O.G. nr. 21/1992, cu amendă în cuantum de 2000 lei pentru contravenţia prev. de art. 5 al. 1 din O.G. nr. 21/1992, şi cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru contravenţia prev. de art. 7 lit. b din Legea nr. 252/2003, încheind în acest sens procesul – verbal de contravenţie XXX, nr. 0328294/2010.

S-a consemnat în procesul –verbal că, în data de 21.04.2010, operatorul economic comercializa produse alimentare într-un spaţiu situat în ….. şi, în urma controlului s-au constatat următoarele abateri: produse fără preţ de vânzare afişat( napolitane, biscuiţi, prăjituri); produse expirate( gumă).

Excepţia nulităţii procesului – verbal urmează a fi respinsă pentru cele ce succed.

Privitor la faptul că nu s-a adus la cunoştinţă petentei dreptul de a face obiecţiuni, agentul constatator arată că reprezentantul operatorului economic a fost prezent, a luat la cunoştinţă de conţinutul documentului de control, însă nu a avut dreptul de a semna şi a formula obiecţiuni şi, ca urmare, procesul – verbal a fost trimis prin poştă. Documentul de control a fost întocmit la sediul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor ….. comisarii prezenţi la sediul instituţiei neavând calitate de martori.

Susţinerile intimatei sunt infirmate de împuternicirea nr. 1038/21.04.2010, emisă de petentă prin care societatea petentă împuterniceşte pe ……, având funcţia de Şef Reţea Comercială, pentru a semna procesul – verbal de contravenţie care urmează să se încheie de către O.P.C. ……

În acest context este de arătat că în cazurile de nerespectare a cerinţelor pe care trebuie să le îndeplinească actul întocmit de agentul constatator, afară de cele care atrag întotdeauna nulitatea procesului – verbal(art. 17 din O.G. nr. 2/2001), nulitatea procesului – verbal nu poate fi invocată decât dacă s-a pricinuit părţii o vătămare ce nu poate fi înlăturară decât prin anularea acelui act, ceea ce în cauză nu s-a dovedit.

Excepţia tardivităţii formulării plângerii, invocată de intimată, a fost respinsă de instanţă având în vedere că din plicul cu dovada comunicării rezultă că procesul – verbal de contravenţie a fost comunicat petentei la data de 10.05.2010, iar plângerea a fost trimisă la instanţă, prin fax, în data de 25.05.2010.

Pe fond, instanţa reţine că agentul constatator nu a dovedit săvârşirea de către petentă a faptelor contravenţionale imputate petentei.

Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, raportat la prevederile legale mai sus citate şi la Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a devenit obligatorie pentru instanţele naţionale odată cu ratificarea Convenţiei Europene şi care se aplică cu preeminenţă faţă de dispoziţiile dreptului intern, potrivit art. 20 al.2 din Constituţia României, şi care a apreciat că în materia contravenţională aparţinând domeniului penal, acuzatul – contravenient beneficiind de prezumţia de nevinovăţie, sarcina probei contrare incumbă acuzatorului, respectiv organului constatator.

Astfel că, procesul – verbal nu beneficiază, ca atare, de prezumţia de legalitate şi veridicitate, fiind necesar un mijloc de probă din care să rezulte cu certitudine faptul că petenta a săvârşit contravenţiile reţinută în sarcina sa.

Procesul – verbal întocmit în cauză, fără a fi fundamentat pe astfel de mijloace de probă, ar fi valabil într-un singur caz: dacă contravenientul recunoaşte şi el săvârşirea faptei. Or, în cazul de faţă, petenta a contestat veridicitatea celor reţinute în sarcina sa prin procesul – verbal.

Pe cale de consecinţă, în lipsa unei probe care să conducă la concluzia că petenta a săvârşit fapta reţinută în sarcina sa, petenta beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, prezumţie care nu a fost răsturnată de organul constatator.

În plus, din declaraţia martorilor audiaţi în cauză rezultă că petenta nu a săvârşit aceste fapte.

Astfel, martora …… arată că la control nu s-a găsit nimic rău. Inspectorii „au spus că o să dea un avertisment, că au şi ei tematica lor, planul lor şi, asta e treaba, trebuie să vă dăm un avertisment şi până la urmă ne-am trezit cu amendă”. Preţurile sunt afişate pentru fiecare produs, iar la fiecare unitate de desfacere există registru unic de control. Referitor la produsele expirate martora arată că această susţinere nu este adevărată, deoarece se face control în fiecare zi şi se elimină produsele expirate. Mai mult, fiind anunţaţi de control, au fost şi mai exigenţi cu verificările. De asemenea, şi vânzătoarele sunt atente pentru că în situaţia în care sunt găsite astfel de produse spre vânzare, sunt sancţionate.

Martora ……. arată că, de regulă, la control se urmăreşte expunerea mărfii, preţurile, termenele de valabilitate. Datorită specificului magazinului, respectiv patiserie, nu putem să expunem toate produsele şi cu preţ pe fiecare produs şi punem pentru fiecare categorie de produs o etichetă cu preţul în vitrina de expunere iar celelalte produse de aceeaşi categorie le avem într-o tavă undeva unde să fie în condiţii corespunzătoare pentru vânzare, să fie calde şi proaspete. Le-am explicat această situaţie, au înţeles şi nu am avut nici un fel de obiecţiuni din partea dânşilor. De regulă orice control de la protecţia consumatorilor se încheie cu un proces verbal de amendare sau cu sancţiune cu avertisment şi au spus că trebuie să găsească ceva ca să justifice controlul şi o să le dea un avertisment. Privitor la registrul unic de control, există o regulă instituită în sensul de a ne prezenta cu registrul unic de control a doua zi pentru a se consemna în el şi rezultatele controlului conform procesului verbal. În registrul unic de control se scrie doar că au făcut controlul. Probabil este regula aceasta deoarece în registrul unic de control este o rubrică în care este consemnat numărul şi data încheierii procesului verbal. Miţ-au spus inspectorii că a doua zi mă vor contacta telefonic să mă prezint cu registrul unic de control şi fiindcă ei nu au un sediu în zonă o să-mi spună unde să mă prezint. Într-adevăr am fost sunată şi mi s-a spus să mă prezint cu registrul unic de control la intrarea în Comăneşti, înainte de gară, lângă un service, într-un restaurant şi acolo am prezentat registrul. Avem la fiecare unitate de desfacere registru unic de control. În orice magazin aparţinând S.C. ……., deci şi la patiseria în cauză, sunt afişate vizibil denumirea unităţii, codul unic de înregistrare, certificatul de la registrul comerţului, certificatul sanitar veterinar, autorizaţia de funcţionare şi tot pe acea panoplie sunt înscrise şi o serie de numere de telefon pentru informarea consumatorilor. De exemplu, de la protecţia consumatorilor, această machetă trebuie făcută conform legislaţiei cu o anumită culoare, cu o anumită mărime şi acestea sunt la toate unităţile S.C. ….. Nu este adevărat ce s-a consemnat în procesul verbal cu cele 2 gume expirate şi cu preţurile. A doua zi când m-am întâlnit cu inspectorii la Comăneşti şi am prezentat registrul de control, aceştia mi-au spus că totul e bine şi pot să mă duc acasă, şi nici nu s-a încheiat proces verbal în ziua respectivă.

În raport de considerentele expuse şi de dispoziţiile art. 34 din O.G. nr.2/2001, constatând că agentul constatator nu a dovedit săvârşirea de către petentă a faptelor reţinute în sarcina sa, se va admite plângerea formulată de petentă şi se va anula procesul – verbal contestat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Respinge excepţia tardivităţii.

Respinge excepţia nulităţii.

Admite plângerea formulată de petenta S.C. „…..” S.A. cu sediul în ……, Judeţul Bacău, în contradictoriu cu intimata Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor …., cu sediul în ….i – pentru Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor …., privind procesul – verbal de constatare a contravenţiei seria XXX, nr. 0328294/21.04.2010, pe care îl anulează.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 24 noiembrie 2010.

Etichete: