Top

Partaj succesoral

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 4847/270/2009 partaj succesoral

înreg. 30.07.2009

Sentinţa civilă nr. 3290

Şedinţa publică din data de 18.11.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte – ………

Grefier – ……

Pe rol fiind judecarea cauzei civile pentru partaj judiciar promovată de reclamanta ….. în contradictoriu cu pârâţii ……., ……, ….. şi …..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns:avocat Enache …….pentru reclamantă, avocat …. pentru pârâtul ….., lipsă părţile.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care; apărătorul pârâtului arată că acesta nu are de unde să achite suplimentul de onorariu expert. În ce priveşte lotizarea,părţile s-au înţeles. Nu are alte cereri de formulat.

Apărătorul reclamantei precizează că achită aceasta suplimentul pentru pârât şi depune chitanţa CEC nr. 3408372/1/18.11.2010 în sumă de 250 lei. Nu are cereri noi de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat,instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei solicită ase pronunţa o hotărâre prin care ieşirea din indiviziune să fie conform variantei I din expertiză, cu compensarea onorariilor de apărători.

Apărătorul pârâtului solicită a se pronunţa o hotărâre prin care să se dispună ieşirea din indiviziune conform variantei I din expertiză, compensarea onorariilor de apărători, obligarea pârâţilor la plată în raport de cote.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată la data de 30.07.2009 sub nr. 4847/270/2009 reclamanta …… cu domiciliul ales în …… a chemat în judecată pe pârâţii ….l, domiciliat în ….., ….., domiciliat în …….. judeţul Bacău, ….., domiciliat în …….. şi …… domiciliată în …. solicitând partajarea cererii rămase de pe urma defunctului ….., decedat la 03.08.1970.

Cererea a fost timbrată cu 19 lei taxă timbru şi 0,60 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arată că reclamanta a fost căsătorită cu defunctul ….. şi că pârâţii sunt descendenţii acestuia.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat proba cu acte, interogatoriu, expertiza tehnică şi eventual martori, anexând în copie acte de stare civilă şi titlurile de proprietate.

În drept sunt invocate prevederile art. 82, 83, 109, 112, 114 şi 274 Cod procedură civilă şi art. 728 Cod civil.

Pârâtul …… a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională timbrată cu 19 lei taxă timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

Prin întâmpinare pârâtul arată că moştenitori sunt cei indicaţi în cererea de chemare în judecată cu cotele arătate, bunurile solicitate la partaj există, făcând parte din activul moştenirii.

Sub aspect reconvenţional pârâtul a solicitat la partaj şi alte bunuri.

Din analiza probatoriului administrat în cauză,prin încheierea din 29.10.2009 instanţa a reţinut în fapt următoarele:

Reclamanta ….. a fost căsătorită cu defunctul ….., decedat la data de 03.08.1970. Din căsătoria acestora au rezultat patru copii, respectiv pârâţii: ….., ……, ……. şi ………

Pârâtul … a dat o declaraţie de neacceptare a succesiunii defunctului .., autentificată sub nr. 1371/28.05.2009 de Birou Notarial Lex Voluntatis Oneşti.

Faţă de această împrejurare instanţa a constatat că de pe urma defunctului …., decedat la …. au rămas ca moştenitori reclamanta …, în calitate de soţie supravieţuitoare şi pârâţii ……, ….. şi … în calitate de fii şi fiică (descendenţi gradul I).

Masa succesorală solicitată prin cererea principală şi prin cererea reconvenţională a fost recunoscută de părţi.

Întrucât bunurile partajabile au fost dobândite în timpul căsătoriei reclamantei cu defunctul ….. cota acesteia a fost reţinută de 5/8, iar restul de 3/8 revine pârâţilor …, ….. şi …. în cote egale.

Prin contractul de vânzare cumpărare de drepturi litigioase autentificat sub nr. 936 de BNP …. cu sediul în Mangalia, reclamanta …. a vândut drepturile litigioase cu privire la bunurile ce formează obiectul dosarului de partaj nr.4847/270/2009.

Cumpărătoarea …. s-a subrogat în toate drepturile vânzătoarei …

Pentru evaluarea masei partajabile, în cauză s-au efectuat expertizele bunuri mobile, topo cadastru şi în construcţii.

Din concluziile raportului de expertiză finală întocmit de ing. Chitroceanu Nelu rezultă că valoarea totală a masei succesorale este de 39040 lei.

Faţă de cotele reţinute reclamantei i se cuvin bunuri în valoare de 24400 lei, iar părâţilor bunuri în valoare de câte 4880 lei fiecăreia.

Părţile au solicitat ca partajarea să se facă în varianta I pe care instanţa o apreciază ca judiciară.

În temeiul art. 728 Cod procedură civilă instanţa va admite atât acţiunea cât şi cererea reconvenţională.

Se va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. Chitroceanu Nelu, varianta I.

Vor fi obligaţi pârâţii să achite reclamantei cheltuieli de judecată după cum urmează: pârâţii ….. şi ……. câte 566 lei fiecare, iar pârâtul …. suma de 169 lei, reprezentând cota parte din taxa de timbru, timbru judiciar şi onorarii experţi, compensând onorariile de avocat.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de reclamanta … domiciliată în ….., jud. Constanţa împotriva pârâţilor ….. domiciliat în ……., ….. domiciliat în ……, …… domiciliat în ….. şi …… domiciliată în …..

Admite cererea reconvenţională formulată de pârâtul ….

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor prin atribuire de loturi conform expertizei ing. Chitroceanu Nelu, varianta I, după cum urmează :

Lotul nr.1 se atribuie reclamantei …… şi se compune din :

– 396 mp din titlu (480 mp existent), schiţa nr. 1, teren curţi construcţii în …….., TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 2, perimetru 1,2,8,9,10,12,13,14,1 cu vecinii: N- str. Ştefan cel Mare, E – moştenitor Rusu Ion, S – moşt. Rusu Ion, V – moşt. Pletea Constantin, în valoare de 790 lei;

– 148 mp din titlu (180 mp existent), schiţa nr. 1, teren curţi construcţii în ……., TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 2, perimetru 7,8,9,10,11,12,13,14,17,7 cu vecinii: N- str. Ştefan cel Mare, E – Bucătaru Dorina, S – moşt. Rusu Ion, V – moşt. Rusu Ion, în valoare de 2960 lei;

– 437 mp schiţa nr. 1, teren arabil intravilan în ……., TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 12, perimetru 2,3,4,5,8,2 cu vecinii: N- moşt. Rusu Ion, E – moşt. Rusu Ion, S – Biliboc Florin, V – moşt. Pletea Constantin, în valoare de 874 lei;

– 146 mp schiţa nr. 1, teren arabil intravilan în …….., TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 12, perimetru 5,6,7,8,5 cu vecinii: N- moşt. Rusu Ion, E – Bucur Vasile, S – Biliboc Florin, V – moşt. Rusu Ion, în valoare de 292 lei;

– 797 mp schiţa nr. 1, teren vie paragină în ….., TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 13, perimetru 2,3,4,5,8,2 cu vecinii: N- moşt. Rusu Ion, E – moşt. Rusu Ion, S – Biliboc Florin, V – moşt. Pletea Constantin, în valoare de 1594 lei;

– 265 mp schiţa nr. 1, teren vie paragină în …. TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 13, perimetru 5,6,7,8,5 cu vecinii: N- moşt. Rusu Ion, E – Bucur Vasile, S – Biliboc Florin, V – moşt. Rusu Ion, în valoare de 530 lei;

– 257 mp schiţa nr. 1, teren arabil în ……, TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 14, perimetru 2,3,4,5,8,2 cu vecinii: N- moşt. Rusu Ion, E – moşt. Rusu Ion, S – Biliboc Florin, V – moşt. Pletea Constantin, în valoare de 514 lei;

– 86 mp schiţa nr. 1, teren arabil în ……. TP nr. 88794/1995, T.63/6, P. 14, perimetru 5,6,7,8,5 cu vecinii: N- moşt. Rusu Ion, E – Bucur Vasile, S – Biliboc Florin, V – moşt. Rusu Ion, în valoare de 172 lei;

– o casă compusă din 6 camere, magazie, beci, coşer porumb, coteţ pentru porci şi gard împrejmuitor în valoare totală de 21184 lei, construcţii situate pe terenul curţi construcţii din …….. megieşite cu strada, Bucătaru Dorina şi Pletea Constantin, conform schiţei ing. Chitroceanu Nelu;

Valoarea totală a lotului este de 36040 lei . Are dreptul la bunuri în valoare de 24400 lei şi dă sultă suma de 11640 lei după cum urmează: 4127 lei lotului nr. 2 ….., 4280 lei lotului nr. 3 ….. şi 3230 lei lotului nr. 4 …..

Lotul nr.2 se atribuie pârâtului …. şi se compune din

– 2100 mp, schiţa nr. 3, teren arabil în ….., jud. Bacău, TP nr. 148282/1994, T.20, P. 510/26, perimetru 31,32,33,34,31 cu vecinii: N- drum, E – Titu Niculina, S – râul Trotuş, V – Bontaş Ghiţă, în valoare de 420 lei;

– şifonier în 2 canate – 207 lei, vitrină 3 rafturi – 126 lei.

Valoarea totală a lotului este de 753 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 4880 lei şi primeşte sultă de la lotul nr. 1 …… suma de 4127 lei.

Lotul nr.3 se atribuie pârâtului ….. şi se compune din:

– 1800 mp, schiţa nr. 5, teren arabil în com. ……. jud. Bacău, TP nr. 148282/1994, T.19, P. 473/60, perimetru 51,52,53,54,51 cu vecinii: N- DE, E – Căpăţână Aneta, S – NR Primărie, V – Iosub Neculai, în valoare de 360 lei;

– 1200 mp, schiţa nr. 4, teren arabil în ….., jud. Bacău, TP nr. 148282/1994, T.45, P. 1209/7, perimetru 41,42,43,44,41 cu vecinii: N- DC, E- Ghioc Alexandru, S – DE, V – Botezatu Maranda, în valoare de 240 lei;

Valoarea totală a lotului este de 600 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 4880 lei şi primeşte sultă de la lotul nr. 1 …. suma de 4280 lei.

Lotul nr.4 se atribuie pârâtei …… şi se compune din:

– 5000 mp, schiţa nr. 2, teren arabil în ……, TP nr. 88794/1995, T.41, P. 1144/30, perimetru 21,22,23,24,21 cu vecinii: N- DE 1143, E – proprietar neidentificat, S – DE 1135, V – Sasu Petru, în valoare de 1500 lei;

– şifonier în trei canate – 147 lei.

Valoarea totală a lotului este de 1647 lei.

Are dreptul la bunuri în valoare de 4880 lei şi primeşte sultă de la lotul nr. 1 …. suma de 3233 lei.

Obligă pârâţii să achite reclamantei cheltuieli de judecată după cum urmează: pârâţii … şi …… câte 566 lei fiecare, iar pârâtul …… suma de 169 lei, reprezentând cota parte din taxa de timbru, timbru judiciar şi onorarii experţi, compensând onorariile de avocat.

Dispune plata onorariilor către experţi, după cum urmează: ing. Chitroceanu Nelu -850 lei, Trânc Vasile – 600 lei şi Radu Florica – 400 lei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.11.2010.

Etichete: