Top

Plangere contraventionala

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACAU

Dosar nr. 6558/270/2010

Din 06.10. 2010 pl. Contrav.

SENTINŢA CIVILĂ NR.3378

Şedinţa publică din 24.11.2010

Desfăşurată la sediul instanţei

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

PREŞEDINTE – ……

GREFIER – …..

Astăzi a fost pe rolul instanţei soluţionarea cauzei civile pentru plângere la contravenţie, formulată de petentul …… , împotriva intimatului I. P. J. Bacău.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile .

Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă, după care, cauza a rămas în pronunţare .

I N S T A N T A :

Deliberând ,

Asupra cauzei civile de faţă :

Petentul …. , cu domiciliul în comuna …, judeţul Bacău , a formulat plângere împotriva procesului verbal de contravenţie ,seria AP. nr. 1645231 , încheiat de către I.P.J. Bacău în data de 18.09.2010 , prin care i s-a aplicat sancţiunea amenzii de 2.000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 19(1) lit. B din Legea 171/2010 .

Contravenţia reţinută , constă în aceea că petentul , în ziua de 18.09.2010 s-a aflat la volanul autoutilitarei ARO cu nr. de înmatriculare … , încărcată fiind cu material lemnos ( esenţă de fag) – 1,8 m.c) ,fără să aibă asupra sa documentaţia de provenienţă. ;materialul lemnos a fost confiscat.

In motivare petentul susţine că procesul verbal a fost întocmit cu respe4ctarea dispoziţiilor prevederilor de art. 16 pct.1 şi pct. 17 din O.G. nr. 2/2001 ; agentul constatator avea obligaţia conform art.25 pct.2 din Legea 171/2010 , să stabilească care este proprietarul materialului lemnos ; materialul lemnos confiscat şi trebuia individualizat ; agentul constatator avea obligaţia să stabilească un termen în care petentul să poate aduce probele , în privinţa materialului lemnos .

Intimata a formulat întâmpinare , în care solicitând respingerea plângerii , arată că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2001 şi al Legii nr. 171/2010 iar petentul se face vinovat de încălcarea art. 19(1) lit.b din Legea 171/2010 La dosar au fost depuse înscrisuri.

Analizând procesul verbal de contravenţie se constată că acest act a fost întocmit cu respectarea prevederilor O.G. nr. 2/2010 . Petentului contravenient i s-a făcut cunoscut faptul că are dreptul să formuleze obiecţiuni , însă acesta a declarat că nu are obiecţiuni de formulat şi că nu are documente de provenienţă a materialului lemnos , semnând procesul verbal de contravenţie .

Cele invocate de petent în motivarea plângerii nu sunt de natură să determine nulitatea sau anularea procesului verbal de contravenţie .

Faţă de considerentele expuse urmează a fi respinsă plângerea petentului .

Pentru aceste motive ,

In numele legii ,

H O T A R Ă Ş T E :

Respinge plângerea petentului … , domiciliat în …, judeţul Bacău , împotriva procesului verbal seria AP. nr. 1645231 , încheiat de către I.P.J. Bacău în data de 18.09.2010. Menţine procesul verbal atacat .

Cu recurs în 15 zile de la comunicare .

Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.11.2010.

Etichete: