Top

Plangere contraventionala

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

Dosar nr.5721/270/2010

Înreg. la 30.08.2010 – plângere contraventionala –

SENTINTA CIVILA NR. 3671

Sedinta publica din 16.12.2010

Instanta constituita din:

Presedinte – ……

Grefier – …..

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de petentul …… în contradictoriu cu intimatul ….. – pentru …, având ca obiect „ plângere contraventionala”.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns martorul intimatului ….., lipsa fiind partile.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

– cauza are ca obiect „ plângere contraventionala”,

– se afla la al cincilea termen de judecata,

– s-a depus la dosar dovada îndeplinirii mandatului de aducere pe numele martorului …..

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta procedeaza la identificarea martorului …. care prezinta CI seria XC nr. 602565, CNP 1760227047339.

Instanta procedeaza la audierea martorului, sub prestare de juramânt religios, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat, ori probe de administrat, instanta apreciaza cauza în stare de judecata si fata de lipsa partilor si de cererea acestora de judecare a cauzei în lipsa, o retine spre solutionare.

I N S T A N T A :

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin plângerea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 30.08.2010 sub nr. 5721/270/2010, petentul ….., a solicitat în contradictoriu cu intimatul ……. anularea procesului-verbal seria CC nr. 3924039, încheiat în data de 27.07.2010 si în subsidiar înlocuirea amenzii cu sanctiunea avertismentului.

În motivarea plângerii, în esenta, petentul a aratat ca procesul-verbal nu se mai bucura de prezumtia de legalitate potrivit Curtii Europene a Drepturilor Omului, urmând a fi aplicat principiul prezumtiei de nevinovatie al contravenientului. Petentul a invocat ca fapta nu exista, trebuie dovedita cu o proba clara si indubitabila. În ceea ce priveste nulitatea, procesul-verbal nu contine un element obligatoriu, ocupatia contravenientului asa cum prevede art. 16 alin.1 din O.G. nr.2/2001 si nici calitatea agentului constatator, fiind trecut AG si nu agent de politie, prevazuta de art. 17 din O.G. nr.2/2001 sub sanctiunea nulitatii. De asemenea s-a sustinut ca procesul-verbal este neclar si ca are dubii în privinta martorului deoarece nu era nimeni.

În drept au fost invocate dispozitiile O.G. nr.2/2001 si art. 14 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

În dovedirea cererii s-a depus procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 3924039 din 27.07.2010 în original (fila 5).

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. petentul a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În conformitate cu dispozitiile art.36 din O.G. nr.2/2001, modif., art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 si art.1 alin.2 din O.G. nr.32/1995 cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

În aparare intimatul a depus întâmpinare prin care a solicitat mentinerea procesului-verbal contestat si respingerea plângerii petentului ca neîntemeiata. În motivare a aratat ca nu se încalca prezumtia de nevinovatie si ca prevederile de lege criticate sunt în deplina concordanta cu exigentele art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si ca hotarârile Curtii Europene nu sunt incidente în cauza. În ceea ce priveste mentiunea privind calitatea agentului constatator, s-a aratat ca procesul-verbal cuprinde Politia Slanic Moldova, agent constatator, iar martorul a auzit discutia dintre agentul constatator si contravenient si deoarece acesta a plecat refuzând sa semneze procesul-verbal a fost mentionat si ca martor asistent.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C.proc.civ. si art. 36 alin.3 din O.U.G. nr. 195/2002.

În temeiul art. 242 alin.2 C.proc.civ. intimatul a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

În dovedire s-a depus declaratia numitului Bernard Radu (fila 14).

La termenul de judecata din data de 04.11.2010, în temeiul art. 167 alin. 1 Cod procedura civila, instanta a încuviintat pentru petent proba cu înscrisurile depuse la dosar, iar pentru intimat proba cu înscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu un martor în persoana numitului Bernard Radu, apreciindu-le pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei.

În cursul judecatii s-a mai depus de catre intimat dovada comunicarii procesului-verbal de contraventie (fila 24) si s-a administrat proba testimoniala în cadrul careia a fost audiat martorul Bernard Radu, pentru intimat (fila 35), cu declaratia aflata la fila 35 din dosar.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

În fapt, la data de 27.07.2010 a fost întocmit de catre un agent constatator, din cadrul ……., procesul – verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale seria CC nr. 3924039, prin care s-a retinut savârsirea de catre petentul ……., a contraventiei prevazute de art.36 alin.3 din O.U.G. nr. 195/2002, constând în aceea ca în data de 27.07.2010 ora 20.10 pe DN 12 B, str. Ciresoaia, petentul a fost depistat conducând autoturismul marca Wolkswagen, înmatriculat cu numarul MM-13-MTS, folosind telefonul mobil, fara dispozitiv „mâini libere”, în timp ce se deplasa din directia Târgu Ocna catre Slanic Moldova. Pentru savârsirea acestei contraventii petentului i s-a aplicat, în temeiul art. 99 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 si 108 alin.1 lit.a pct.2 din O.U.G. nr.195/2002, o amenda în cuantum de 120 lei si 2 puncte penalizare.

Procesul – verbal nu a fost semnat de catre contravenient, dar a fost semnat de catre un martor asistent. La rubrica alte mentiuni s-a trecut ca petentul a afirmat ca nu a folosit telefonul mobil.

În drept, potrivit art. 36 alin.3 din O.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci când acestia se afla în timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip <>. Conform art. 99 alin.2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa I de sanctiuni daca se savârseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 108 alin. (1) lit. a, iar la art. 108 alin.1 lit. a pct.2 este prevazuta: folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip „mâini libere”.

Conform art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta competenta sa solutioneze plângerea, dupa ce verifica daca aceasta a fost introdusa în termen, asculta pe cel care a facut-o si pe celelalte persoane citate, daca acestea s-au prezentat, administreaza orice alte probe prevazute de lege, necesare în vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.

Instanta constata ca plângerea contraventionala formulata de catre petent a fost introdusa în termenul prevazut de lege, respectiv în termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie a fost comunicat la data de 13.08.2010, iar plângerea fiind introdusa la instanta la data de 27.08.2010, prin urmare în termenul legal, având în vedere ca acesta este un termen procedural care se calculeaza pe zile libere.

Analizând legalitatea procesului – verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca au fost respectate dispozitiile art. 16 si art. 17 din O.G. nr.2/2001, neexistând cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate privind ocupatia contravenientului, potrivit art. 16 alin.1 din O.G. nr.2/2001: procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu, ocupatia si locul de munca al contravenientului. Instanta constata ca în cuprinsul procesului-verbal de contraventie nu este trecuta ocupatia contravenientului. În art. 16 sunt înscrise mentiunile pe care trebuie sa le cuprinda orice proces-verbal de contraventie, fara a se mai mentiona ca nerespectarea lor ar atrage nulitatea actului. Or, situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din ordonanta. În raport cu acest caracter imperativ-limitativ al cazurilor în care nulitatea procesului-verbal încheiat de agentul constatator al contraventiei se ia în considerare si din oficiu, se impune ca în toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le întruneasca un asemenea act, inclusiv cele referitoare la ocupatia contravenientului, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa nu poate fi invocata decât daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate înlatura decât prin anularea acelui act, fiind prin urmare cazuri de nulitate relativa, iar în prezenta cauza petentul nu a dovedit nici o vatamare. Instanta retine ca acest rationament a fost reiterat de catre Înalta Curte de Casatie si Justitie în Decizia în Interesul Legii Nr. XXII / 2007, referitoare la dreptul de a face obiectiuni conform art. 16 alin.7 din O.G. nr. 2/2001. Afirmatia petentului, conform careia ocupatia acestuia ar fi un element important pentru circumstantiere si pentru individualizarea faptei, nu poate fi retinuta, deoarece legea trebuie respectata de toti, indiferent de profesia fiecaruia.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate privind calitatea agentului constatator, potrivit art. 16 alin.1 din O.G. nr.2/2001: procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde în mod obligatoriu: numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator, iar conform art. 17 din acelasi act normativ: lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Situatiile în care nerespectarea anumitor cerinte atrage întotdeauna nulitatea absoluta a actului întocmit de agentul constatator al contraventiei sunt strict determinate prin reglementarea data în cuprinsul art. 17 din O.G. nr.2/2001.

Instanta constata ca în cuprinsul procesului-verbal de contraventie este trecut numele si prenumele agentului constatator si gradul profesional, AG, din cadrul ….., fiind astfel îndeplinite cerintele legale. Faptul ca este trecut doar AG si nu agent de politie, nu poate fi luat ca si un motiv de nulitate, procesul-verbal de contraventie cuprinzând suficiente elemente pentru stabilirea calitatii agentului constatator.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate invocat de catre petent potrivit caruia actul de constatare este neclar, instanta constata ca se înteleg foarte bine toate mentiunile din cuprinsul procesului-verbal de contraventie.

În ceea ce priveste motivul de nelegalitate invocat de catre petent potrivit caruia la data redactarii procesului-verbal nu era nici un martor, instanta retine ca acesta este neîntemeiat pentru urmatoarele considerente:

Potrivit art. 19 alin.1 din O.G. nr.2/2001: procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de contravenient, iar în cazul în care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. Instanta constata ca procesul-verbal de contraventie este semnat de catre un martor, care nu trebuia sa fie prezent la data constatarii contraventiei, deoarece el atesta doar faptul ca petentul a refuzat sa semneze.

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, instanta consta ca în O.G. nr. 2/2001 nu se arata în mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei, dar în practica judiciara interna, plecând în principal de la prevederile art. 47 din O.G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si având în vedere prevederile art. 1171 Cod civil, se retine de regula ca procesul-verbal legal întocmit face dovada pâna la proba contrarie, iar în temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul-verbal.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (a carei jurisprudenta a devenit obligatorie pentru instantele interne odata cu ratificarea Conventiei Europene si care se aplica cu preeminenta fata de dispozitiile dreptului intern, potrivit art. 20 alin. 2 din Constitutia României), în cauzele Anghel contra României, din 4 oct. 2007 si Telfner contra Austriei, din 20 martie 2001, a apreciat faptul ca materia contraventionala apartine domeniului penal, acuzatul-contravenient beneficiind de prezumtia de nevinovatie, sarcina probei contrare incumbând acuzatorului, respectiv organului constatator.

Instanta retine, totusi, ca nici una dintre garantiile procesuale pe care le prevede art. 6 CEDO nu are un caracter absolut, deoarece limitele pâna la care functioneaza prezumtia de nevinovatie si continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte.

Referitor la procesul-verbal de constatare si aplicare a sanctiunii contraventionale, instanta retine ca, în genere, fiind întocmit de un agent al statului aflat în exercitiul functiunii, trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie sub aspectul constatarii starii de fapt. Continutul obligatiei autoritatilor de a suporta sarcina probei se raporteaza la specificul fiecarui caz în parte, iar instanta retine ca procesului-verbal de contraventie întocmit de un agent al statului pe baza propriilor constatari trebuie sa i se recunoasca valoare probatorie urmând a fi analizat prin coroborarea cu celelalte dovezi. Persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil, conform art. 31-36 din O.G. nr. 2/2001, în cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea împrejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare a evenimentelor, iar sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii între scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramâne nesanctionate actiunile antisociale prin impunerea unor conditii imposibil de îndeplinit si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional.

Din declaratia martorului ….. (fila 35), rezulta ca acesta a auzit o parte din discutia petentului cu agentul constatator, în care îi spunea ca nu a folosit telefonul mobil decât pentru câteva secunde.

Instanta retine ca nu conteaza durata conversatiei, ci legea interzice folosirea telefonului mobil atunci când conducatorul se afla în timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip <>, chiar si pentru câteva secunde. Instanta constata ca intimatul a dovedit veridicitatea celor consemnate în procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, iar petentul nu a probat contrariul.

Referitor la proportionalitatea sanctiunilor aplicate, instanta apreciaza drept justificate cuantumul amenzii aplicate si punctele penalizare. În conformitate cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001, sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, tinându-se seama de împrejurarile în care a fost savârsita fapta, de modul si mijloacele de savârsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date înscrise în procesul-verbal. Instanta constata ca, în ceea ce priveste fapta retinuta în sarcina petentului si anume ca a folosit telefonul mobil în timpul conducerii, s-a aplicat contravenientului minimul amenzii prevazute de lege, potrivit art. 98 alin. 4 lit.a din O.G. nr. 195/2002, conform caruia pentru clasa I de sanctiuni se aplica 2 sau 3 puncte-amenda, acesta primind 2 puncte-amenda, sanctiunea aplicata fiind proportionala cu gravitatea faptei comise. De asemenea, potrivit art. 108 alin.1 lit. a pct.2 din O.U.G. nr. 195/2002, pentru savârsirea acestei fapte, pe lânga sanctiunea amenzii, s-au aplicat si un numar de 2 puncte de penalizare.

Având în vedere ca procesul-verbal este legal întocmit, ca fapta mentionata în cuprinsul acestuia au fost constatata nemijlocit de catre agentul constatator, instanta, în temeiul art. 34 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, va respinge plângerea ca neîntemeiata.

Tinând cont de dispozitiile art. 274 C. proc. civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTARASTE:

Respinge plângerea contraventionala formulata de petentul ……., cu domiciliul în …….., judetul Bacau în contradictoriu cu intimatul ……, cu sediul în ……, privind procesul-verbal de contraventie seria CC nr. 3924039, încheiat în data de 27.07.2010, ca neîntemeiata.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 16.12.2010.

Etichete: