Top

Opozitie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A C A U

Dosar nr. 1985/270/2008 opozitie la executare

Înreg. 23.04.2008

SENTINTA CIVILA NR. 324

Sedinta publica din data de 02 februarie 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – …

Grefier – ….

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect opozitie la executare, formulata de contestatorii …. si .. în contradictoriu cu intimata S.C. … S.R.L. ….

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: pentru contestatori avocat .. si pentru intimata consilier juridic …

Procedura legal îndeplinita.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat …. pentru contestatori, precizeaza ca delegatia de reprezentare este pâna la finalizarea dosarului. La baza solutionarii ce are ca obiect contestatie la executare trebuie sa stea dosarul de executare si pentru acest motiv solicita a se emite o adresa la executorul judecatoresc prin care sa ne comunice daca de la procesul – verbal din 26.05.2008 si pâna în prezent au mai fost facute alte acte de executare care au fost comunicate partilor. Nu are cereri de formulat.

Consilier juridic ….. pentru intimata, se opune la cerere.

Avocat … pentru contestatori, solicita ca instanta sa se pronunte asupra cererii.

Instanta respinge cererea, apreciind ca nu se impune fata de obiectul cererii.

Avocat … pentru contestatori, raportat la art. 389 Cod procedura civila, ridica exceptia peremptorie absoluta a perimarii executarii silite, pe care o depune si în scris, ultimul act este procesul – verbal din 26.05.2008 aflat la fila 77 dosar, act de executare de la care pâna în prezent nu s-a facut un alt act de executare. Executarea însasi este perimata, art. 389 Cod procedura civila are o singura exceptie, a existat o perioada de suspendare: 10.06.2009 – fila 141 pâna la 06.04.2010 când s-a pronuntat decizia civila nr. 173 din dosarul recursului. Din 06.04.2010 au trecut mai mult de 6 luni, în atare situatie executarea este perimata.

Instanta pune în discutia partilor exceptia perimarii executarii silite, ridicata de contestatori.

Avocat … pentru contestatori, solicita admiterea exceptiei.

Consilier juridic … pentru intimata, solicita respingerea exceptiei, a comunicat executorului ca dosarul înca se judeca.

Instanta uneste exceptia cu fondul.

Aparatorii partilor arata, pe rând, ca nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul partilor pe fondul cauzei.

Avocat …. pentru contestatori, solicita admiterea opozitiei la executare, anularea titlului executoriu, respectiv Biletul la Ordin. Prima exceptie este decaderea din drepturile cambiale a creditoarei. În cadrul actiunii initiale a aratat textele de lege, drepturile cambiale derivând din biletul la ordin, trebuiau conservate, nu a fost respectat termenul de 2 zile, nu s-a întocmit protestul la plata, nu s-a prezentat biletul la ordin în termen. A criticat existenta raportului juridic fundamental obligational, practic nu datoreaza suma. În rechizitoriul parchetului s-a retinut o situatie care nu a fost confirmata, S.C. …S.R.L. nu a înregistrat nici un profit, raportul fundamental obligational nu priveste pe S.C. ….S.R.L., aceasta rezulta din pretul cu care figurau bunurile ca fiind vândute, este identic, nu se poate vorbi de un profit atâta timp cât S.C. … S.R.L. nu a înregistrat nici un profit, obligatiile de plata vizau pe S.C. … S.R.L. si S.C. … S.R.L. La dosar s-a depus practica judiciara si solicita ca instanta sa aiba în vedere declaratiile martorilor. Mai arata ca raportul fundamental nu subzista. Neexistând bilet la ordin nu poate exista nici garantia. Orice executare cambiala începe prin comunicarea unei somatii cambiale care trebuie sa cuprinda transcrierea exacta a cambiei, executarea silita este nula, somatia nu cuprinde aceste elemente obligatorii. Opinia este ca instanta sa se pronunte pe exceptia perimarii executarii care are prioritate în solutionarea cauzei. Pune concluzii de admitere a exceptiei iar în situatia în care instanta va respinge exceptia, solicita admiterea opozitiei la executare, anularea titlului executoriu, obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Consilier juridic … pentru intimata, solicita respingerea opozitiei la executare, între cele doua societati s-a încheiat un contract comercial în baza caruia ambele parti se angajeaza sa distribuie marfa. Relatiile comerciale au fost normale, s-a impus deschiderea dosarului de executare deoarece S.C. …S.R.L. nu avea disponibil în cont. Solicita respingerea exceptiei, respingerea opozitiei la executare, cu cheltuieli de judecata.

În replica, avocat .. pentru contestatori, arata ca nu se poate retine ca a fost un raport comercial, este evidenta calitatea de interpus.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca S.C.”…” S.R.L. .. si … au formulat, în contradictoriu cu intimata S.C. … S.R.L. …, opozitie la executare împotriva executarii silite nr. 44/2000 – B.E.J. „….”, solicitând: anularea executarii silite însasi si, în subsidiar, anularea formelor de executare silita, respectiv somatia începatoare de executare, procesul – verbal de stabilire a onorarului de executor si de stabilire a cheltuielilor de executare, toate din data de 11.04.2008, si adresa de înfiintare a popririi si procesul – verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, ambele din data de 15.04.2008; anularea Biletului la Ordin scadent la data de 01.12.2007, emis de S.C. „…” S.R.L., înscris folosit drept titlu executoriu; suspendarea executarii silite pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a prezentei opozitii la executare; obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.

Opozitia a fost legal timbrata.

În motivare se arata ca beneficiarul biletului la ordin, ce constituie titlu executoriu, nu a îndeplinit procedura din Legea nr. 58/1934, în sensul de a-l prezenta spre plata în termen de 2 zile de la data scadentei(art. 41), precum si, în caz de refuz la plata, beneficiarul avea obligatia de a întocmi protest de neplata în termen de 2 zile de la refuz(art. 19 al. 1 si 3), protest ce urma sa fie comunicat celor obligati prin biletul la ordin în termen de 4 zile(art. 50).

În aceasta situatie s-au pierdut drepturile cambiale derivând din biletul la ordin si mijloacele specifice de valorificare, respectiv actiunile cambiale, impunându-se astfel anularea executarii silite însasi, întrucât biletul la ordin nu mai poate constitui titlu executoriu.

De asemenea, se mai arata în motivare, nu exista între parti un raport juridic obligational ce ar fi trebuit sa stea la baza emiterii biletului la ordin, raportul fundamental real nefiind de natura sa duca la emiterea acestuia.

În plus, somatia nu cuprinde elementele obligatorii prevazute de art. 61 al. 5 din Legea nr. 58/1934, somatie ce nu a fost comunicata oponentului Barbu Sorin.

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând, pe cale de exceptie, respingerea opozitiei ca tardiv formulata, iar pe fond, respingerea opozitiei la executare, ca nefondata.

Se arata în întâmpinare ca intimata a solicitat B.E.J. „….” începerea procedurii de executare silita a debitoarei-contestatoare, în vederea recuperarii sumei de 27.899,07 lei, reprezentând contravaloare marfa achizitionata de la intimata, plata produselor fiind garantata prin emiterea de catre S.C. „….” S.R.L. a unui instrument avalizat si platibil la termen.

La data scadentei, conform întelegerii partilor, S.C. „….. S.R.L. a predat instrumentul de plata pentru încasarea sumei prin decontare, însa acest fapt nu s-a concretizat întrucât institutia bancara în cauza(trasul) a refuzat achitarea biletului la ordin, motivul refuzului fiind lipsa disponibilului banesc în contul indicat de emitent.

Urmare a acestui fapt, intimata a înteles sa-si valorifice dreptul nascut din raportul juridic mentionat prin executarea silita a societatii debitoare.

Judecatoria Bacau, urmare a cererii intimatei – creditoare, prin Încheierea din 18.03.2008, pronuntata în dosarul nr. 606/180/2008, a respins ca lipsita de interes, cererea intimatei pentru învestire cu formula executorie a biletului la ordin emis de S.C. „…” S.R.L. pentru suma de 27.899 lei, din data de 29.02.2007, scadent la 01.12.2007.

S-a retinut în considerentele încheierii amintite anterior ca intimata poate proceda la executarea creantei împotriva debitoarei, în temeiul biletului la ordin, ce constituie titlu executoriu, conform legii speciale(Legea nr. 58/1934), fara îndeplinirea formalitatii prev. de art. 269 al. 1 Cod procedura civila.

Biletul la ordin a fost predat spre decontare în data de 04.12.2007 si nu în data de 07.12.2007, cum sustine oponenta. În plus, conform legii, intimata mai beneficia de 2 zile înauntrul caruia plata poate opera.

Privitor la protestul de neplata, intimata invoca dispozitiile art. 106 din Legea nr. 58/1934, precizând ca cele doua instrumente de plata, respectiv, cambia si biletul la ordin, au caracteristici si elemente de diferentiere, deoarece în cazul acestuia din urma plata se face de catre emitent si nu de o alta persoana(trasul) ca în cazul cambiei. Astfel ca legea nu mai prevede formalitatea prezentarii biletului la ordin la acceptare.

Mai arata intimata ca executarea silita a început împotriva debitorului principal si nu împotriva avalistului. Raportul fundamental real este consecinta contractului nr. 5905/03.08.2006, încheiat între parti.

În cauza s-au administrat probe cu înscrisuri, din analiza carora instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

În data de 03.08.2006 s-a încheiat între S.C. „……” S.R.L., în calitate de vânzator, si S.C. „…..” S.R.L., în calitate de cumparator, contractul de vânzare – cumparare nr. 5905.

Conform art. 2 din contract, obiectul acestuia îl constituie comercializarea de produse distribuite de S.C. „…..” S.R.L. Vânzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele si în conditiile stipulate în contract. Facturile ce urmeaza a fi emise vor face parte integranta din contract.

Societatea intimata a livrat oponentei produse si a emis factura nr. 0023146/26.10.2007, factura însusita de oponenta.

În data de 29.10.2007 S.C. „…” S.R.L. a emis Biletul la Ordin cu scadenta la data de 01.12.2007, pentru suma de 27.899,07 lei, beneficiar fiind S.C. „….” S.R.L. Rezulta, asadar, ca între parti exista un raport juridic fundamental obligational în baza caruia a fost emis biletul la ordin si care constituie titlu executoriu, raport ce deriva din contractul de vânzare – cumparare precizat anterior.

În acest context este de aratat ca biletul la ordin este un titlu abstract, în sensul ca din continutul lui nu rezulta cauza emiterii sale, element esential al oricarui act juridic ce justifica plata unor sume de bani. Obligatia cambiala deriva si se alatura unui raport fundamental din care rezulta obligatia de plata a unei sume de bani – scop imediat al obligatiei cambiale – raport de care, însa, se desprinde si nu mai pastreaza decât anumite puncte de interferenta în functie de motivul – scop imediat – al emisiunii cambiale, dar care scop nu face parte din titlu.

Astfel ca, pentru valorificarea drepturilor ce rezulta din aceste titluri executorii nu trebuie sa se faca dovada raporturilor fundamentale.

Odata emis, biletul la ordin are o existenta de sine statatoare, emancipându-se total de cauza juridica din care s-a nascut.

În legatura cu sustinerea oponentei ca beneficiara biletului la ordin nu a prezentat la plata biletul la ordin în termenul de 2 zile de la data scadentei, instanta constata ca sustinerea respectiva nu este sustinuta de probele dosarului, raportate la actul normativ ce reglementeaza aceasta institutie.

Astfel, rezulta din înscrisul de la fila 43 dosar ca intimata a prezentat Biletul la Ordin la plata în data de 04.12.2007. Având în vedere ca scadenta era la data de 01.12.2007, care a fost într-o zi nelucratoare, prima zi lucratoare a fost în data de 03.12.2007. Însa, potrivit art. 41 al. 1 din Legea nr. 58/1934, posesorul unei cambii platibile la o zi fixa sau la un anume termen de la data emisiunii sau de la vedere trebuie sa o prezinte la plata, fie în ziua în care ea este platibila, fie în una din cele doua zile lucratoare ce urmeaza. Deci Biletul la Ordin a fost prezentat la plata în termen legal.

Privitor la nedresarea protestului de neplata, instanta reaminteste ca protestul în discutie este strâns legat de institutia regresului.

Refuzul acceptarii si al platii îndreptatesc pe creditori sa se îndrepte contra obligatiilor în regres.

Pentru realizarea creantei sale, beneficiara biletului la ordin, s-a adresat B.E.J. „…….” cu cerere prin care a solicitat punerea în executare a Biletului la Ordin emis de intimata.

Urmare acestei cereri, executorul judecatoresc a întocmit dosarul de executare nr. 44/11.04.2008 si a emis acte de executare silita, privind atât pe S.C. „………” S.R.L., cât si pe ….., contrar celor sustinute de intimata în întâmpinare.

Privitor la modul de executare silita a debitoarei sunt de precizat urmatoarele: Executarea silita începe printr-o somatie.

În conformitate cu art. 61 din Legea nr. 58/1934, somatiunea de executare trebuie sa cuprinda transcrierea exacta a cambiei sau a protestului, precum si a celorlalte acte din care rezulta suma datorata.

Scopul acestei cerinte este de a-i da posibilitatea debitorului sa cunoasca actele în baza carora se exercita urmarirea îndreptata împotriva sa si sa-si poata pregati apararile.

În lipsa unei dispozitii exprese, rezulta ca neconformarea la aceste cerinte, atrage sanctiunea nulitatii, în conditiile art.105 al. 2 Cod procedura civila, daca debitorul dovedeste producerea unei vatamari ce nu poate fi înlaturata altfel, cu toate consecintele ce decurg, atât în ce priveste actele de executare pe baza unei astfel de somatii, cât si în ceea ce priveste durata prescriptiei, care se întrerupe numai printr-o executare valabila.

În speta de fata, vatamarea este dovedita de imposibilitatea debitoarei de a-si face apararile la care întelege sa recurga, asa cum s-a aratat anterior.

În plus, asa cum s-a precizat mai sus, a fost somat, pe lânga S.C. „…..” S.R.L., si …, oponentul.

Argumentatia privind somatiile de la fila 54 dosar este valabila si pentru somatia imobiliara de la fila 73 dosar privitor la …… În acest context este de precizat ca executarea cambiala, conform principiului „specialia generalibus derogant”, se desfasoara dupa o procedura speciala, derogatorie de la dreptul comun, prev. de Legea nr. 58/1934.

De altfel, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 716/2007, a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 54 si 55 din Legea nr. 58/ 1934, retinând în considerente ca procedura instituita prin cele doua articole este o procedura speciala în materia executarii creantelor, derogatoare de la dreptul comun.

Specificul domeniului supus reglementarii, si anume regimul juridic al cecului, ca instrument de plata, a impus adoptarea unor solutii diferite fata de cele ale dreptului comun, legiuitorul având, conform atributiilor stabilite de art. 126 al. 2 din Constitutie, dreptul exclusiv de a reglementa prin lege procedura de judecata, cu conditia respectarii celorlalte dispozitii din Constitutie.

Argumentatia Curtii Constitutionale privind prevederile art. 54 si 55 din Legea nr. 59/1934 este valabila si pentru prevederile art. 61 si urmatoarele din Legea nr. 58/1934.

Exceptia perimarii executarii silite invocata de S.C. „……….” S.R.L., prin aparator, va fi respinsa, având în vedere ca prin sentinta civila nr. 1721/ 11.06.2008 a Judecatoriei Onesti(fila 86 dosar) s-a dispus suspendarea executarii silite pâna la ramânerea irevocabila a respectivei hotarâri, hotarâre care a fost însa casata de Tribunalul Bacau prin decizia civila nr. 5/06.01.2009, cauza fiind trimisa pentru continuarea judecatii, executorul judecatoresc nu a mai emis acte de executare pâna la solutionarea litigiului de catre instanta. Aceeasi pozitie adoptând-o si creditoarea.

Se va admite capatul de cerere privind suspendarea executarii silite pâna la ramânerea irevocabila a prezentei.

Se va dispune restituirea recipisei de consemnare a cautiunii depusa de oponentul … la instanta, în conditiile prevazute de art. 7231 al. 3 Cod procedura civila.

În conformitate cu art. 274 Cod procedura civila va fi obligata intimata S.C. „…..” S.R.L. sa achite S.C. „…..” S.R.L. suma de 1.191 lei, cheltuieli de judecata, reprezentând taxa timbru si onorariu avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Respinge exceptia perimarii executarii.

Respinge exceptia lipsei raportului fundamental.

Admite în parte opozitia la executare formulata de S.C.”……” S.R.L., cu sediul în …. si ….., domiciliat în …….., în contradictoriu cu intimata S.C. „……. S.R.L., cu sediul în ….

Anuleaza actele de executare silita emise în dosarul de executare înregistrat sub nr. 44/2008 la B.E.J. „…..”, cu sediul în Onesti, str. Republicii, nr. 4/14.

Dispune suspendarea executarii silite începute în dosarul de executare precizat anterior, pâna la ramânerea irevocabila a prezentei.

Dispune restituirea de catre Camera de valori a Judecatoriei Onesti catre oponentul …… a recipisei de consemnare nr. 501341/1/09.06.2008, în valoare 2.789 lei, reprezentând cautiune, la împlinirea termenului de 30 de zile de la data în care, prin hotarâre irevocabila, s-a solutionat fondul cauzei.

Obliga intimata sa achite S.C. „……..” S.R.L. suma de 1.191 lei, cheltuieli de judecata, reprezentând taxa timbru si onorariu avocat.

Cu apel în 15 zile de la pronuntare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 02 februarie 2011.

Tags: