Top

Contestatie la executare

R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4842/270/2010 -contest. execut.-

Înreg. 21.01.2010

SENTINTA CIVILA NR.1142

Sedinta publica din data de 08.04. 2011

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – ….

Grefier –…..

Pe rol fiind judecarea contestatiei la executare formulata de contestatorul SC” ….”SRL … prin lichidator judiciar …. împotriva intimatului SC” …” SA……

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura de citare cu partile este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, instanta constata cauza în stare de judecata si o lasa în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata;

Constata ca la data de 19.07.2010, SC „….”SRL .. – prin lichidator judiciar ….. a formulat contestatie la executarea silita din dosarul nr. 118/2010 al B.E.J. …., solicitând anularea tuturor actelor de executare si suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei, în contradictoriu cu intimata SC” ……..” SA- …..

Contestatia a fost legal timbrata, iar în motivare se arata ca executarea silita este nelegala

Cauza a fost solutionata prin sentinta civila nr. 2265/ 13.08.2010, pe exceptia lipsei calitatii procesuale active a contestatoarei, hotarâre ce a fost casata în totalitate prin decizia civila nr. 1002/ 07.12.2010, a Tribunalului Bacau, dosarul fiind trimis spre rejudecare la data de 21.01.2011.

S-a retinut prin decizia de casare, ca fata de împrejurarea ca administratorul judiciar al contestatoarei si-a însusit contestatia ce face obiectul acestui dosar, instanta trebuia sa procedeze la continuarea judecatii, iar în calitate de contestator trebuia sa apara pe conceptul de citare SC” ….”SRL …prin lichidator judiciar …

La dosar s-au depus acte din analiza carora instanta retine în fapt urmatoarele:

Între SC” …”SRL …… si SC. ” ….” SA- ………, s-a perfectat la data de 24.12.2007 contractul de leasing financiar nr. DF 33548, conform caruia locatorul a transmis utilizatorului dreptul de folosinta a unui excavator marca Hyundai Robex 210 NLC 7 ( filele 10-12 dosar) în valoare de 102.000 euro.

Întrucât locatarul nu a respectat termenii de plata stabiliti prin contract, la cererea utilizatorului s-a declansat procedura executarii silite prin intermediul B.E.J. ……, în dosarul de executare nr. 118/ 2010, la data de 8.07.2010 fiind emisa somatia si titlul executor si procesul verbal-constatator catre SC” ……”SRL.

Prin sentinta civila nr. 1386/ 10.12.2009, pronuntata în dosarul nr. 4175/110/2009 al Tribunalului Bacau, a fost admisa cererea creditoarei AFP Onesti dispunându-se deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitoarei SC” ……”SRL Onesti, fiind desemnat administrator judiciar …

Desi contestatia a fost formulata de SC” …”SRL, având în vedere dispozitiile din decizia de casare, în conformitate cu prev. art. 315 Cod procedura civila, instanta va mentiona ca cererea a fost formulata de SC „…”SRL …– prin lichidator judiciar ……

În procesul verbal constatator din 8.07.2010 ( fila 21 dosar), se mentioneaza ca debitul stabilit în sarcina debitoarei SC” …”SRL – este în suma de 6.200 lei, reprezentând onorariu de executor judecatoresc, suma care este trecuta si în somatia înaintata debitoarei de la fila 20 dosar.

Potrivit art. 3717 alin. 1 Cod procedura civila, partea care solicita îndeplinirea unui act sau alte activitati care intereseaza executarea silita, este obligata sa avanseze cheltuielile necesare în acest scop, iar sumele ce urmeaza sa fie platite se stabilesc de catre executorul judecatoresc prin procesul verbal în baza dovezilor prezentate de partea interesata în conditiile legii. Acelasi articol în aliniatul 4 prevede ca, pentru sumele stabilite potrivit acestui text de lege, procesul verbal constituie titlu executoriu.

Articolul 3731 alin. 9 Cod procedura civila modificat prin Legea nr. 202/2010, statueaza ca, în situatia prevazuta de articolul 3717 al. 1, executorul judecatoresc este dator sa puna în vedere partii sa-si îndeplineasca de îndata obligatia de avansare a cheltuielilor de executare.

Rezulta asadar conform textelor de lege mai sus mentionate ca, principiul pe care legea îl consacra prin motivarea executarii silite este cel a avansarii cheltuielilor de catre partea care solicita îndeplinirea unui act sau al altei activitati care intereseaza executarea silita.

Cum creditorul este cel care ia initiativa declansarii executarii silite si tot el este interesat în realizare, este firesc ca, în principal cheltuielile de executare sa fie avansate de catre creditor.

În speta, la dosarul de executare exista procesul verbal constatator prin care s-a trecut debitul total, mentionându-se ca suma a fost stabilita în baza dovezilor prezentate de creditoare, nu s-a facut dovada platii cheltuielilor de executare în suma de 6.200 lei, nefiind chitante sau ordine de plata în acest sens.

Fata de situatia prezentata, urmeaza ca în temeiul art. 399 al. 1 Cod procedura civila sa se admita contestatia si în consecinta sa va dispune anularea în totalitate a formelor de executare, respingând ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii pâna la solutionarea contestatiei.

În temeiul art. 23 al. 1 lit. e, din Legea 146/1997, se va dispune restituirea catre contestatoare a taxei judiciare de timbru, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E:

Admite contestatia formulata de contestatoarea SC „…”SRL ….– prin lichidator judiciar ….. – cu sediul în ……., împotriva executarii silite din dosarul nr. 118/2010 al B.E.J. ….., în contradictoriu cu intimata SC” ……” SA- …..

Anuleaza în totalitate formele de executare silita din dosarul mentionat mai sus.

Respinge ca ramas fara obiect capatul de cerere privitor la suspendarea executarii.

Dispune restituirea catre contestatoare a taxei judiciare de timbru în suma de 194 lei, la ramânerea irevocabila a prezentei.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 08.04.2011.

Tags: