Top

Plingere rezolutie procuror

SENTINŢA PENALĂ NR. 118

SEDINTA PUBLICA DIN 27.07.2009

Prin adresa Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi nr. 265/ II/2/ 2008 a

fost înaintată instanţei de judecată plângerea formulată de petentul S. C.

O dată cu plângerea, a fost înaintat şi dosarul de urmărire penală nr. 590/ P/ 2007 al Parchetului

de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor.

Plângerea petentului S. C. împotriva rezoluţiei de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi

penale nr. 590/ P/ 2008 din 07.07.2008, dată în dosarul de urmărire penală nr. 590/ P/ 2008 al Parchetului

de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 10.12.2008, sub

număr unic de dosar 1438/ 316/ 2008.

Petentul a solicitat să se constate vinovăţia făptuitoarei Ş. I. şi să fie condamnată pentru

infracţiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 785/ 05.12.2007, pronunţată de

Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi în dosarul nr. 773/ 316/ 2007, pârâta a fost obligată să îi lase în

deplină proprietate şi paşnică folosinţă suprafaţa de 3 000 m2 teren din comuna C., judeţul Galaţi, din care

1300 m2 în tarlaua 36, punctul Golgota, parcela 229/ 2/ 3 şi 1700 m2 în tarlaua 35, parcela 275, punctul

Scânteiasca.

Potrivit petentului, via se află şi în prezent în posesia făptuitoarei, iar în faza de urmărire penală s-a

făcut confuzie între două suprafeţe de teren cultivate cu viţă de vie.

Analizând coroborat probele administrate, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Prin rezoluţia de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale nr. 590/ P/ 2008 din data

de 07.07.2008, a fost confirmată propunerea de neîncepere a urmăririi penale faţă de numita Ş. I. pentru

comiterea infracţiunii prevăzute de art. 271 alin. 1 Cod penal, întrucât nu sunt întrunite elementele

constitutive ale infracţiunii.

Instanţa apreciază că ordonanţa procurorului este legală şi temeinică, pentru următoarele

considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 271 alin. 1 Cod penal, constituie infracţiunea de nerespectare a hotărârilor

judecătoreşti împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti, prin ameninţare sau prin acte de

violenţă făţă de organul de executare.

Pentru existenţa infracţiunii în forma prevăzută de art. 271 alin. 1 Cod penal, se cere, sub aspectul

elementului material, în primul rând, o acţiune de împotrivire la executarea unei hotârâri judecătoreşti.

Această acţiune constă în orice act prin care făptuitorul se opune la executarea unei hotărâri

judecătoreşti.

Elementul material al infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti îl constituie, aşadar,

actele de ameninţare sau actele de violenţă, în varianta agravată a infracţiunii, faţă de organul de

executare.

Coroborând întregul material probator administrat în faza de urmărire penală, respectiv: declaraţia

făptuitoarei Ş. I. (fila 24 dosar u.p.), declaraţia martorului G. M. (fila 26 dosar u.p.), declaraţia martorului S.

N. (fila 27 dosar u.p.), declaraţia martorului M. C. (fila 28 dosar u.p.), declaraţia martorului S. M. (fila 27

dosar u.p.) rezultă următoarele:

Nu există nicio dovadă la dosarul cauzei privind împotrivirea făptuitoarei Ş. I., prin acte de

ameninţare sau de violenţă faţă de organul de executare, în ceea ce priveşte punerea în executare a

Sentinţei civile nr. 785/ 05.12.2007, pronunţată de Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi în dosarul nr.

773/ 316 / 2007.

Pentru existenţa infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti în forma prevăzută în art.

271 alin. 2 Cod penal, se cere, sub aspectul elementului material, în primul rând, împiedicarea unei

persoane de a folosi o locuinţă, parte dintr-o locuinţă sau imobil.

Astfel cum rezultă din materialul probator administrat în cauză, terenul a fost lăsat în nelucrare de

către petent, iar făptuitoarea nu a ocupat, nu a folosit terenul şi nu l-a împiedicat pe petent să folosească

acest teren, în sensul art. 271 alin. 2 din Codul penal.

O altă condiţie ce trebuie îndeplinită pentru a fi în situaţia prevăzută de art. 271 alin. 2 din Codul

penal este aceea ca hotărârea judecătorească să fi fost pusă în executare, întrucât pentru această

infracţiune se cere ca persoana vătămată să se afle în posesia bunului.

Or, în speţă nu s-a făcut nici dovada învestirii cu formulă executorie a Sentinţei civile nr. 785/

05.12.2007, pronunţată de Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi în dosarul nr. 773/ 316 / 2007 şi nici

dovada existenţei proceselor verbale de punere în posesie a petentului cu terenul în cauză, de către

executorul judecătoresc.

Pentru aceste considerente, instanţa urmează a respinge plângerea formulată de petentul S. C.,

împotriva rezoluţiei de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale nr. 590/ P/ 2008 din

07.07.2008, dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, judeţul Galaţi, ca nefondată.

Va menţine rezoluţia de confirmare a propunerii de neîncepere a urmăririi penale nr. 590/ P/ 2008

din data de 07.07.2008.

În baza dispoziţiilor art. 192 pct. 2 Cod procedură penală va obliga petentul la plata cheltuielilor

judiciare către stat în cuantum de 300 de lei.

Etichete: