Top

Partaj bunuri comune – bunurile comune pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi . După urmărirea bunurilor proprii ale soţului creditor , creditorul său personal poate cere urmărirea bunurilor comune , însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale. Achitarea în apel a creanţei creditorului are ca finalitate respingerea acţiunii de partaj.

DREPTUL FAMILIEI

Dosar nr.3846/324/2007

Sentinţa civilă nr.600/25.03.2008

Partaj bunuri comune – bunurile comune pot fi urmărite de creditorii personali ai

unuia dintre soţi . După urmărirea bunurilor proprii ale soţului creditor , creditorul său

personal poate cere urmărirea bunurilor comune , însă numai în măsura necesară pentru

acoperirea creanţei sale. Achitarea în apel a creanţei creditorului are ca finalitate

respingerea acţiunii de partaj.

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.3846/324 din data de

16.10.2007 reclamantul-creditor ŞC a chemat în judecată pe pârâţii C M şi C C, pentru

partajul bunurilor comune.

In fapt, în motivarea acţiunii a arătat că pârâtul C M îi datorează suma de

7.000 lei, motiv pentru care în baza titlului executoriu, contractul de împrumut autentificat

şi investit cu formulă executorie, reclamantul a solicitat executarea silită a debitorului-

pârât.

Cu ocazia executării silite, executorul judecătoresc C A i-a notificat faptul că

nu poate continua executarea silită întrucât debitorul este coproprietar în devălmăşie

împreună cu soţia-pârâtă C C al imobilului casă de locuit situat în Tecuci, strada C, judeţul

Galaţi.

Pentru a se continua executarea silită, reclamantul solicită partajarea

imobilului.

In drept, a invocat art.493 c.pr.civilă.

In dovedirea acţiunii a depus la dosar adresa nr. 1 din 26.12.2007 a

executorului judecătoresc, contractul de împrumut, încheierea nr. 5/1 a B C F Tecuci şi

somaţia imobiliară nr.2/2007.

Pârâtul C M a declarat în instanţă că va achita suma datorată, însă la

termenele acordate nu s-a mai prezentat.

Legal citată fiind, pârâta C C nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat

probe în combaterea acţiunii.

Din analiza materialului probator administrat instanţa reţine că reclamantul

este creditor personal al pârâtului C M pentru suma de 5.000 lei.

In baza titlului executoriu, reprezentat de contractul de împrumut autentificat,

s-a început executarea silită împotriva imobilului proprietatea celor doi pârâţi, iar în cauză

nu sunt incidente dispoziţiile art.1039 şi 1042 cod civil referitoare la materia solidarităţii,

debitor fiind numai pârâtul C M.

Pe baza materialului probator administrat, prin încheierea din data 12.02.2008

instanţa a admis în principiu acţiunea şi a constat că pârâţii au dobândit în timpul căsătoriei

în cotă de ½ fiecare, imobilul casă de locuit şi teren aferent, situat în Tecuci, strada C.

Pentru evaluare şi propuneri de lotizare s-a dispus efectuarea unei expertize

tehnice de specialitate.

Prin raportul de expertiză întocmit de expert S M imobilul a fost evaluat la

suma totală de 200.320 lei şi s-a constatat că imobilul în cauză nu poate fi partajat în

natură.

Instanţa constată că este îndreptăţită cererea reclamantului de a solicita partajul

imobilului, pentru ca apoi să ceară urmărirea silită asupra părţii din imobil ce se va atribui

debitorului, astfel cum rezultă din art.1825 cod civil şi art.493 alin.1 cod procedură civilă.

Faţă de cele mai sus expuse, văzând şi art.673 ind.9 c.pr.civ şi art.741 c.civil.,

urmează a admite acţiunea şi va dispune încetarea comunităţii de bunuri şi ca efect al

partajului va atribui imobilul pârâtului C M.

Potrivit art.742 c.civil va obliga pârâtul să plătească pârâtei C C suma de

100.160 lei cu titlul de cotă valorică parte, iar executarea silită va continua asupra dreptului

ce-l are pârâtul asupra imobilului.

Conform art.274 c.pr.civ. va obliga pârâţii către reclamant la plata sumei de

1420 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu avocat şi

expert.

Impotriva susmenţionatei sentinţe a declarat apel pârâta , iar în apel cu

chitanţele depuse s-a făcut dovada că debitul datorat a fost achitat către BEJ CA la care a

apelat reclamantul in vederea executării silite. Ca atare partajul bunurilor comune a soţilor

nu mai subzistă . Creanţa pe care reclamantul o avea de recuperat de la pârât s-a stins prin

plată.

In aceste condiţii, nemaifiind întrunite disp.art.33 alin.2 Codul familie care

permit creditorilor personali ai soţului debitor să ceară împărţirea bunurilor comune.

Conform art.296 cod procedură civilă tribunalul a admis apelul şi a schimbat

sentinţa apelată în sensul respingerii acţiunii de partaj ca nefondată.

Etichete: