Top

Plângere contravenţională. Lipsa indicării actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează fapta prin procesul verbal de contravenţie se sancţionează cu nulitatea relativă a acestuia.

MATERIE CIVILĂ Dosar nr. 672/324/2008 Sentinţa civilă nr. 812/10.04.2008 Plângere contravenţională. Lipsa indicării actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează fapta prin procesul verbal de contravenţie se sancţionează cu nulitatea relativă a acestuia. Prin acţiunea înregistrată sub nr.672/324/2008 la Judecătoria Tecuci, petentul I.N.C. a solicitat în contradictoriu cu intimata X anularea procesului verbal de contravenţie seria PCA nr.3077471 din 21.02.2008 prin care i s-a aplicat amenda contravenţională în cuantum de 100 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art.99 alin.1 pct.18 din OUG nr.195/2002, constând în aceea că în data de 21.02.2008 acesta a condus autoturismul cu numărul de înmatriculare GL-06-AAI având caroseria deteriorată vizibil. Prin sentinţa civilă nr.812/10.04.2008 a Judecătoriei Tecuci s-a admis plângerea şi s-a anulat procesul verbal de contravenţie. S-a reţinut în motivarea hotărârii că instanţa a constatat că procesul verbal seria PCA nr.3077471 din data de 21.02.2008 este lovit de nulitate absolută pentru următoarele motive: Un motiv de nulitate îl constituie indicarea greşită a actului normativ de sancţionare, în cuprinsul procesului verbal fiind menţionat numai OUG nrt.195/2002, fără a fi menţionat faptul că este vorba de forma republicată a acestui act normativ. Acest fapt prezintă importanţă juridică deosebită deoarece forma veche a OUG nr.195/2002 nu conţinea faptele contravenţionale şi nici sancţiunile la legea circulaţiei, acestea fiind prevăzute în Regulamentul de aplicare a OUG nr.19572002 aprobat prin HG nr.85/2003. Un alt motiv de nulitate îl reprezintă faptul că procesul verbal a fost întocmit cu încălcarea disp.art.109 din OUG nr.195/2002 R. Potrivit acestor dispoziţii, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în materia circulaţiei pe drumurile publice se face de către poliţistul rutier. In speţă, se observă că, deşi în sarcina petentului s-a reţinut săvârşirea unei contravenţii prevăzute de OUG nr.195/2002, procesul verbal precum şi aplicarea sancţiunii nu s-au realizat de către poliţistul rutier, ci de un alt agent constatator care nu avea competenţă potrivit legii. Având în vedere cele expuse cu privire la legalitatea procesului verbal de contravenţie, instanţa a considerat că nu mai este necesară analizarea temeiniciei acestuia. Impotriva acestei hotărâri a declarat recurs organul constatator X. arătând că aceasta este netemeinică şi nelegală, încălcându-se disp.art.304 pct.7-9 C.p.c. deoarece prin hotărârea instanţei de fond în mod greşit a fost anulat procesul verbal de contravenţie. Recurenta a arătat că motivul de nulitate reţinut de instanţa de fond nu subzistă, depunând la dosarul cauzei Dispoziţia Sefului Inspectoratului nr.603181/13.04.2007 din care rezultă că procesul verbal de contravenţie a fost întocmit de o persoană competentă material. Prin decizia civilă nr.658/2008 a Tribunalului Galaţi, s-a admis recursul, s-a casat sentinţa instanţei de fond, dispunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă. Instanţa de recurs a reţinut următoarele: Hotărârea instanţei de fond a fost dată cu încălcarea dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte nulităţile prevăzute de art.16, 17 din OG nr.2/2001. Astfel este sancţionată ca nulitatea relative lipsa indicării actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează fapta. In cazul de speţă organul constatator a indicat actul normativ, însă nu a arătat că este vorba de forma modificată, acest fapt neatrăgând nulitatea procesului verbal de contravenţie dată fiind data săvârşirii contravenţiei. Pe de altă parte organul constatator a făcut dovada prin actele depuse la dosarul cauzei că agentul constatator V D avea competenţa să aplice sancţiuni la contravenţii prevăzute de OUG 195/2002. Instanţa va trimite cauza spre rejudecare la Judecătoria Tecuci pentru a se relua dezbaterile pe fondul cauzei în ceea ce priveşte legalitatea şi temeinicia procesului verbal de contravenţie.

Etichete: