Top

HOTĂRÂRILE CARE CONSFINŢESC ÎNVOIALA PĂRŢILOR – ART.271 C.P.C.

Dosar civil nr. 707/324/2008

Sentinţa civilă nr. 817/2008

HOTĂRÂRILE CARE CONSFINŢESC ÎNVOIALA PĂRŢILOR –

ART.271 C.P.C.

Dacă tranzacţia urmăreşte eludarea dispoziţiilor imperative ale legii

sau fraudarea terţilor şi intervine în cursul procesului, instanţa este

obligată să respingă cererea de a da o hotărâre de expedient şi să

continue judecata – decizia de îndrumare 12/1958 a fostului tribunal

Suprem.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub nr.707/324/2008,

reclamantul L.P., din comuna C, jud.Gl a chemat în judecată pe pârâţii

LO, LT, NM pentru a se dispune împărţeala averii succesorale rămasă de

pe urma defunctei sale soţii LN, decedată la data de 17.07.2006.

A arătat reclamantul că la data de 17.07.2006 a decedat fosta sa

soţie. La data deschiderii succesiunii a rămas ca masă succesorală: o casă

situată pe un teren în suprafaţă de 22 ari, aflată în T.33 p.24 în

comuna C, cu următorii megieşi: la nord – L N., la est – drum sătesc, la

sud – drum sătesc, vest – IC.

Titlul de proprietate este pe numele său, în referire la teren,

deoarece, conform legii nr.18/1991, pentru întreaga familie se eliberează

un singur titlu de proprietate iar la data colectivizării terenurile aduse ca

zestre, de soţia sa, erau la rolul său, LC P.

Moştenitorii defunctei LN sunt reclamantul, în calitate de soţ

supravieţuitor şi pârâţii în calitate de fii.

Cotele ce li se cuvin fiecăruia sunt: de câte ¼ pentru fiecare, atât

pentru reclamant cât şi pentru pârâţi.

In drept, a invocat disp.art.728 şi următoarele C.civ.

In susţinerea cererii, reclamantul a depus la dosar următoarele

înscrisuri în fotocopie: sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

nr.211/7.03.2007 eliberată de Primăria com.C, titlul de proprietate

nr.17444-69 emis de Comisia Judeţeană Galaţi, certificat deces – LN.

La termenul de judecată din 28.03.2008 reclamantul şi pârâţii s-au

prezentat în instanţă şi au solicitat ca instanţa, în temeiul art.271 C.p.c.

să ia act de tranzacţia pe care au încheiat-o ( fila 10 dosar fond).

Prin sentinţa civilă nr.817/2008 a Judecătoriei Tecuci s-a respins

acţiunea ca nefondată pentru următoarele motive:

Ca masă succesorală s-a invocat cota de 1/1 dintr-un imobil – casă

şi teren în suprafaţă de 22 ari situat în T.33 p.24, în comuna Corod, cu

următorii megieşi: nord – Lazăr N., est – drum sătesc, sud – drum

sătesc, vest – Iftimie C.

In dovedirea acestei mase succesorale rămase după defuncta LN, s-

a depus titlul de proprietate nr.17444-69/FD emis de către Comisia

Judeţeană Galaţi pentru suprafaţa totală de 2 ha 8200 m.p. pe numele

L.C.P. în calitate de titular titlu în care se include şi suprafaţa de 22 ari

ce se solicită a fi partajată ( 1000 m.p. + 500 m.p. + 700 m.p. din T.33

p.24).

Ori, instanţa, pe cale de tranzacţie nu poate dispune asupra

a mai mult din ceea ce poate constitui legal masa succesorală.

Astfel se solicită a se partaja întreaga cotă de 1/1 din terenul

intravilan de 22 ari, teren inclus în titlul de proprietate emis pe numele

reclamantului – soţ supravieţuitor.

Este adevărat că în conformitate cu Legea 18/1991 se eliberează un

singur titlu de proprietate, în speţă pe numele unuia dintre soţi, dar în

acest mod ar fi trebuit să se ia în considerare ca masă succesorală doar

cota de ½ şi nu cota de 1/1 din imobilul – teren.

Ca atare, instanţa a respins ca nefondată cererea având ca obiect

partaj succesoral după defuncta LN pe cale de tranzacţie.

Impotriva acestei hotărâri a declarat apel reclamantul LP.

Prin decizia civilă nr.397/2008 Tribunalul Galaţi a admis apelul, a

desfiinţat sentinţa civilă nr.817/2008 a Judecătoriei Tecuci şi s-a dispus

trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de recurs a avut în

vedere următoarele considerente:

Potrivit disp.art.271 şi 272 C.p.c. părţile se pot înfăţişa oricând

în cursul judecăţii pentru a cere să se dea o hotărâre prin care să

consfinţească învoiala lor. La prezentarea învoielii, instanţa are

îndatorirea să verifice dacă părţile au capacitatea legală de a

tranzacţiona, dacă actul este expresia voinţei lui libere şi dacă prin

încheierea tranzacţiei nu se încalcă dispoziţiile imperative ale legii. in

cazul în care se constată că aceste cerinţe nu sunt întrunite sau că prin

încheierea tranzacţiei se eludează alte prevederi legale, instanţa trebuie

să respingă cererea şi să continue judecata.

Această soluţie a fost consfinţită prin deciziile de îndrumare ale

Plenului fostului Tribunal Suprem.

In cazul de faţă, constatând că părţile au tranzacţionat cu privire la

întreg imobilul, deşi din masa succesorală făcea parte doar cota indiviză

de proprietate de ½ din acesta, instanţa a respins acţiunea „ pe cale de

tranzacţie”.

Insă, dat fiind cele mai sus reţinute, instanţa de fond trebuie să

respingă cererea părţilor printr-o încheiere şi să continue judecata. Nu a

procedat în acest mod, situaţie ce echivalează cu o nesoluţionare a

fondului cauzei.

În ceea ce priveşte calificarea căii de atac, acesta este apelul şi nu

recursul cum greşit s-a consemnat în dispozitivul sentinţei, nefiind

incidente disp.art.282/1 C.p.c. şi nici cele ale deciziei nr.32/2008

pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi justiţie cu ocazia soluţionării

recursului în interesul legii.

Etichete: