Top

Partaj succesoral – ieşire din indiviziune – atribuire imobil cu obligarea la plata slutei

DREPT CIVIL

Dosar nr. 3597/324/2008

Sentinţa civilă nr. 139/19.01.2010

Partaj succesoral – ieşire din indiviziune – atribuire imobil cu obligarea la plata slutei

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.3597/324/2008 la data de

22.10.2008, reclamantul PV, domiciliat în T, a chemat în judecată pe pârâta PI domiciliată în T pentru a

se dispune partajarea averii succesorale rămase după defunctul PG.

Din actele şi lucrările dosarului, rezultă următoarele:

În fapt, arată reclamantul că la data de 23.05.2008 a decedat P G, fost cu ultimul

domiciliu în T, …., jud.Gl.

Ca moştenitori legali au rămas: reclamantul în calitate de fiu şi pârâta, în calitate de

soţie supravieţuitoare.

Ca masă succesorală a rămas un imobil – casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă

de 785 m.p. teren situat în T, ……, un motocultivator în valoare de 2300 lei, 10 stupi cu albine în

valoare de 5000 lei.

În drept se invocă art.728 c.civ.

În susţinerea cererii, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri în fotocopie:

sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale după defunctul P G, certificat deces PG, certificat de

naştere PV, certificat atestare fiscală nr.80948/5.11.2008 eliberat de Primăria T, certificat de căsătorie P

G şi RI, contract de vânzare – cumpărare autentificat sub nr.1449/20 septembrie 1966.

Pârâta PI a formulat întâmpinare – reconvenţională ( filele 21-22) arătând că este de

acord cu acţiunea, precizând doar că familiile de albine nu mai există, iar motocultivator nu au deţinut

niciodată.

Pe cale de cerere reconvenţională a solicitat să se constate că a efectuat îmbunătăţiri

în valoare de 17000 lei la imobilul – casă de locuit, cu banii săi personali proveniţi din vânzarea

bunurilor succesorale după părinţii săi, precum şi faptul că a suportat pasivul succesoral după soţul

său în sumă de 3000 lei.

In susţinerea cererii reconvenţionale a depus la dosar: contractul de vânzare – cumpărare

autentificat sub nr.1167/2006.

La propunerea reconvenientei au fost audiaţi martorii P G şi C A ( declaraţii filele 44-45)

dosar fond.

Prin încheierea pronunţată la data de 13.02.2009 s-a admis în principiu şi în parte

acţiunea principală.

S-a constatat că masa succesorală după defunct se compune din:

– un imobil casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 785 m.p. situat în T , ………. ;

– 10 stupi (doar lăzile, fără familiile de albine).

S-a constatat că pasivul succesoral după defunctul PG se ridică la suma de 3000 lei şi a fost

suportat de către pârâta-reconvenientă.

S-a constatat că reconvenienta a făcut următoarele îmbunătăţiri la imobilul – casă de locuit ,

suportând băneşte materialele de construcţie pentru :

– renovare garaj;

– acoperit cu tablă casa;

– efectuat o bucătărie de vară şi o verandă şi o magazie;

c/valoarea materialelor de construcţie urmând a fi deduse din masa de partajat.

S-a constatat că au rămas ca moştenitori reclamantul – pârât în calitate de fiu , cu o cotă de

3/4 şi pârâta-reclamantă în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 1/4 .

S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea evaluări construcţii având ca

obiective : identificarea, evaluarea, propuneri de lotizare a imobilului cu deducerea c/valorii materialelor de

construcţie necesare pentru efectuarea îmbunătăţirilor enumerate, contra unui onorariu de 500 lei ce va fi

avansat de către reclamant .

S-a dispus efectuarea unei expertize de evaluare bunuri mobile pentru stupii – lăzi , pentru

un onorariu de 150 lei ce va fi avansat de către reclamant.

Prin încheierea suplimentară pronunţată la data de 06.10.2009, în baza probatoriilor

suplimentare ( f.135-136 dosar), conform art.673/7 C.p.c. teza finală, s-a constatat că masa

succesorală după defunct se compune din cota de ½ dintr-un imobil – casă de locuit şi teren aferent în

suprafaţă de 785 m.p. situat în T……..şi nu din cota de 1/1 cum din eroare a fost reţinut iniţial.

S-a constatat că restul cotei de ½ din imobil reprezintă cota din coproprietatea aparţinând

pârâtei – reclamante PI .

Pentru a pronunţa această încheiere, instanţa a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată de către pârâta-reclamantă P I înainte de termenul de judecată din

16.06.2009, aceasta a învederat instanţei că în mod greşit s-a reţinut în încheierea de admitere în principiu

a acţiunii ca făcând parte din masa de partajat cota de 1/1 din imobilul – casă şi teren , pentru următoarele

motive:

A motivat că împreună cu defunctul soţ, în perioada concubinajului a cumpărat un loc de

casă situat în T , în septembrie 1966(perioada concubinajului fiind de 2 ani : iunie 1966-1968), cu bani

împrumutaţi de la rude.

Mai arată că în anul 1967 au început construcţia casei ,iar după ce s-au căsătorit legitim , în

anul 1968 s-au mutat împreună într-o cameră din casa încă în construcţie. În timp , au terminat casa şi au

făcut şi anexe gospodăreşti.

La propunerea pârâtei-reclamante au fost audiaţi martorii TA şi GF, iar la propunerea

reclamantului-pârât a fost audiat martorul CI.

Reclamantul a mai depus la dosar sentinţa civilă nr. 52/12 ianuarie 1966 a Tribunalului

Popular al Raionului T privind partajarea bunurilor comune între PE şi P G.

Instanţa , examinând susţinerile părţilor , prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului, a reţinut

următoarele:

PI şi PG s-au căsătorit la data de 8 august 1968(certificatul de căsătorie de la fila 17 dosar).

Titlul de proprietate pentru imobilul în discuţie atestă ca şi cumpărător pe PG la data de 20

septembrie 1966.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză : TA şi GF rezultă că PI şi PG au început

concubinajul în iunie 1966 şi terenul a fost cumpărat într-adevăr de PG dar pe perioada în care concubina

cu P I , cu bani, parte aparţinând concubinilor , parte împrumutaţi de la rude.

Într-adevăr din cuprinsul sentinţei civile nr.52/1966 a Tribunalului Popular al Raionului T ,

rezultă că în urma procesului de partaj bunuri comune PG trebuia să primească de la prima sa soţie o

sultă în sumă de 6743, dar nu s-a făcut dovada că această sumă a fost sau nu primită de către PG în anul

1966 sau mai târziu , dacă această sumă a fost plătită de bună-voie de debitoare sau în urma unei

executări silite.

Declaraţia martorului CI , audiat la propunerea reclamantului-pârât în sensul că P G a

cumpărat terenul pe strada M cu bani obţinuţi de la prima sa soţie , în urma partajului , este părtinitoare

deoarece, în cuprinsul aceleaşi declaraţii a arătat că el nu l-a văzut pe P G alături de ce-a de a doua soţie,

deşi l-a vizitat în nenumărate rânduri , a fost şi sectorist în cartierul respectiv .

Astfel , din declaraţia martorei T A , rezultă că terenul din T…… a fost cumpărat din banii

ambilor concubini, parte din ajutoare de la rude, parte împrumutaţi de la T Ş – socrul martorei, ulterior

restituiţi de concubini.

În concluzie, instanţa reţine că asupra terenului , pârâta PI are o cotă de contribuţie de ½, ca

bun dobândit în timpul concubinajului , iar de asemenea asupra casei, are o cotă de contribuţie de ½, ca

bun dobândit în timpul concubinajului.

De altfel , în practica judiciară s-au statuat următoarele: „bunurile dobândite anterior

căsătoriei rămân bunuri proprii ale aceluia ce le-a achiziţionat , afară de cazul când la dobândirea lor au

contribuit ambii concubini, deveniţi ulterior soţi, situaţie în care fiecare dintre ei îşi păstrează asupra fiecărui

bun dreptul la o cotă corespunzătoare cu partea lui de contribuţie”. Tribunalul Suprem – Secţia Civilă ,

decizia nr. 147/1979, în R.R.D. nr. 6/1979, pg. 43).

Ca atare , conform art. 673/7 c.pr.civ. teza finală, instanţa va constata că masa succesorală

după defunct se compune din cota de ½ dintr-un imobil casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 785

m.p. situat în T …… şi nu din cota de 1/1 cum din eroare a fost reţinut iniţial .

De asemenea va constata că restul cotei de ½ din imobil reprezintă cota din coproprietatea

aparţinând pârâtei – reclamante P I .

In cauză s-au efectuat două rapoarte de expertiză de lotizare a masei succesorale.

Din concluziile raportului de expertiză efectuat de către expertul PN rezultă următoarele:

( filele 68-72 dosar fond).

– 10 stupi – lăzile, fără familii de albine valorează suma totală de 360 lei.

Din concluziile raportului de expertiză efectuat de către expertul IV ( filele 143-152)

rezultă următoarele:

– valoarea locuinţei este de 20.693 lei;

– valoarea îmbunătăţirilor este de 13.809 lei;

– valoarea terenului este de 85.202 lei;

– în total, imobilul valorează suma de 119.704 lei;

– masa succesorală ( fără îmbunătăţirile deduse9 este în sumă de 105.895 lei.

Loturile valorice calculate de expert respectă cotele stabilite prin prima încheiere de

admitere în principiu.

Conform încheierii suplimentare pronunţate conform art.673 indice 7 C.p.c., instanţa a

calculat următoarele cote cuvenite părţilor:

Masa succesorală: 105.895 : 2 = 52.947,5 lei.

52.947,5 : 4 = 13.236,8 lei ( cota cuvenită soţiei supravieţuitoare din masa succesorală).

13.236,8 x 3 = 39.710,6 lei ( cota cuvenită fiului din masa succesorală).

Având în vedere concluziile rapoartelor de expertiză, precum şi opţiunile părţilor,

instanţa conform art.728 C.civ. rap. la art.673/10 alin.4 C.p.c., va admite în parte acţiunea de partaj

succesoral după defunctul PG şi va admite în parte cererea reconvenţională având ca obiect –

constatare îmbunătăţiri imobil şi pasiv succesoral.

Va dispune ieşirea din indiviziune şi ca efect al partajului va atribui pârâtei -reclamante P I

imobilul – casă de locuit şi teren aferent în suprafaţă de 785 m.p. situat în T ………

Va obliga pe pârâta – reclamantă PI să plătească reclamantului -pârât P V suma de 39.710

lei RON cu titlul de cotă parte valorică din imobilul supus partajării , în termen de 6 luni .

Va obliga pe reclamant să plătească pârâtei PI suma de 2250 lei cu titlul de cotă parte din

pasivul succesoral ce a fost suportate de către pârâtă.

Va obliga pe pârâtă să restituie reclamantului 7 stupi, doar lăzile , fără familii de albine sau

contravaloarea lor în sumă de 252 lei.

Va atribui pârâtei-reclamante P I 3 stupi, doar lăzile, fără familii de albine.

Va compensa cheltuielile de judecată.

Etichete: