Top

Somaţie de plată –îndeplinirea condiţiilor prev. de O.G.5/2001 privind caracterul cert lichid şi exigibil al creanţei – plata rovinietei

DREPT CIVIL

Dosar nr. 5173/324/2009

Sentinţa civilă nr. 39/08.01.2010

Somaţie de plată –îndeplinirea condiţiilor prev. de O.G.5/2001 privind caracterul

cert lichid şi exigibil al creanţei – plata rovinietei

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub nr. 5173/324/2009 din 09.12.2009, creditoarea D

R D P C, prin reprezentant legal, a solicitat, în contradictoriu cu debitorul F S, emiterea somaţiei de plată

pentru suma de 671,68 euro(2.521,51 lei), compusă din: 288 euro(1207,06 lei), reprezentând ratele 2 şi 3

lei şi 383,68 euro(1.314,45 lei), reprezentând penalităţi de întârziere, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, creditoarea a arătat, în esenţă, că a încheiat cu debitorul contractul

nr.1175/26.09.2006, prin care se eliberează rovinieta în temeiul art.4 din OG nr.15/2002, cu posibilitatea

achitării acesteia în patru rate trimestriale. A fost achitată rata 1 , rămânând neplătite ratele 2 şi 3 şi

penalităţile de întârziere aferente.

În drept, şi-a întemeiat cererea pe disp. OG nr.5/2001.

În dovedirea cererii a solicitat proba cu înscrisuri.

În temeiul art.242 al.2 C.pr.civ., a solicitat judecarea cauzei în lipsă.

A depus la dosar următoarele înscrisuri: contractul nr.1175/26.09.2006, anexele A şi B la

acest contract, înştiinţarea de plată din 08.05.2008 şi confirmarea de primire a acesteia, nota de calcul rate

şi penalităţi.

Debitorul, legal citat, nu a depus întâmpinare, ci doar procesul-verbal seria AX

nr.0123680/31.10.2006.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Conform art.1 din O.G. nr.5/2001 , modificată, procedura somaţiei de plată se desfăşoară la

cererea creditorului în scopul realizării de bună voie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi

exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract, constatat printr-un

înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris însuşit prin semnătură de părţi ori în

alt mod admis de lege şi care atestă drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau altor

prestaţii.

Din analiza înscrisurilor depuse la dosar, respectiv contractul încheiat între părţi

nr.1175/26.09.2006, având ca obiect eliberarea rovinietelor concomitent cu plata de către beneficiar în patru

rate a tarifelor de utilizare, a rezultat că debitorul s-a obligat să achite cele patru rate trimestriale

reprezentând contravaloarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România.

Potrivit art.3 pct 1 din acelaşi contract, pentru neachitarea la termenele stabilite a ratelor

eşalonate, beneficiarul datorează penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere.

Ca urmare, instanţa a constatat că reclamanta-creditoare a făcut dovada, conform art.1169

C.civ., cu înscrisurile depuse la dosar, că debitorul datorează o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, cerinţe

impuse de textul legal de mai sus, urmând să admită cererea ca atare, în ceea ce priveşte penalităţile de

întârziere aferente ratelor plătite cu întârziere.

În lumina acestor dispoziţii legale, instanţa a apreciat că sunt îndeplinite cerinţele speciale de

mai sus, creanţa fiind certă, lichidă şi exigibilă. Creanţa este certă, conf.disp.art.379 al.3 C.p.c, întrucât

rezultă fără îndoială din înscrisurile depuse la dosar şi este lichidă, potrivit art.4 al aceluiaşi articol, deoarece

cuantumul acesteia este determinat.

De asemenea, creanţa creditoarei îndeplineşte şi condiţia exigibilităţii, întrucât, potrivit art.263

şi art.382 C.p.c, părţile au prevăzut prin contract un termen al plăţii pentru serviciul prestat.

Pe baza acestor argumente, instanţa urmează să admită cererea şi să oblige debitorul la

plata sumelor reprezentând rate restante şi penalităţi de întârziere.

Apărările debitorului-cum că a nu a utilizat autovehiculul, datorită avarierii acestuia în urma

unui accident şi că nu i s-au eliberat rovinietele pentru ratele 2 şi 3- nu au fost primite de instanţă.

Prin OG nr.15/2002 s-a reglementat obligativitatea achitării tarifului de utilizare a

drumurilor naţionale de către utilizatorii români, fără nicio discriminare.

Potrivit art.1 pct 1 din contract, încheiat între părţi în baza acestui act normativ, obiectul

contractului constă în încasarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri în 4 rate trimestriale, fiind astfel

prevăzută o facilitate pentru beneficiar.

Potrivit dispoziţiilor acestui act normativ de mai sus, singura cauză exoneratoare de plată a

acestui tarif o reprezintă radierea autovehiculului din circulaţie.

Ori, din înscrisul depus de debitor la dosarul cauzei, respectiv procesul-verbal seria AX

nr.0123680/31.10.2006, nu rezultă o astfel de cauză exoneratoare faţă de contractul încheiat.

Ca urmare, instanţa a apreciat că debitorul nu a contestat pertinent caracterul cert, lichid şi

exigibil al creanţei şi, având în vedere, şi disp.art.969 C.civ, potrivit cărora”convenţiile legale au putere de

lege între părţile contractante”, urmează să-l oblige pe acesta la plata sumelor solicitate.

Potrivit art.274 C.pr.civ., instanţa urmează să oblige debitorul la plata cheltuielilor de

judecată, fiind în culpă procesuală.

Etichete: