Top

Partaj succesoral – deducerea din masa succesorală a îmbunătăţirilor aduse la imobilul casă de locuit.

DREPT CIVIL

Dosar nr. 3580/324/2008

Sentinţa civilă nr. 443/17.02.2010

Partaj succesoral – deducerea din masa succesorală a îmbunătăţirilor aduse la

imobilul casă de locuit.

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci la nr.3580/324/2008 reclamanta SO a

chemat în judecată pe pârâţii Ţ L, Ţ M, Ţ G, ŢL, Ţ E, Ţ N şi P V pentru partajarea averii succesorale

a defuncţilor ŢA şi TM, deducerea din masa succesorală a îmbunătăţirilor aduse de reclamantă la

imobilul casă de locuit.

În fapt, de pe urma defunctei mame Ţ A, decedată la …… şi a defunctului tată Ţ M

decedat la ………. au rămas ca masă succesorală bunurile imobile: suprafaţa de 5000 m.p. situată în

T.98/2 P.463/277 teren arabil înscris în titlul de proprietate 17549-23/25.03.1994, suprafaţa de 5000

m.p. situată în T.113 P.616/5 teren arabil înscris în titlul de proprietate 1012-25707.05.2001, imobil

casă de locuit situat în T, str.T, nr., jud.G format din suprafaţa de 484 m.p. teren şi casa de locuit

edificată pe acesta, conform certificatului de moştenitor S/143/1970( afectată în proporţie de 100% de

inundaţiile din septembrie 2007).

În urma autoarei T A au rămas ca moştenitori reclamanta şi pârâta PV conform

certificatului de moştenitor nr.236/25.08.2008.

În urma autorului TM au rămas ca moştenitori conform certificatului de moştenitor

S/14371970 soţia sa supravieţuitoare – defuncta ŢA a cărei moştenire o culege reclamanta şi pârâta P

V conform certificatului de moştenitor 236/25.08.2008, reclamanta în calitate de fiică, pârâta P V ( fiică)

şi defunctul ŢG ( fiul autorului) a cărui moştenire o culege soţia supravieţuitoare şi descendenţii

acestuia, respectiv ceilalţi pârâţi.

Motivat de faptul că reclamanta a locuit tot timpul în acest imobil, că a făcut mai multe

îmbunătăţiri la imobilul casă de locuit, consideră că cererea referitor la atribuirea imobilului către

reclamantă este întemeiată.

Precizează că în urma inundaţiilor din septembrie 2007 casa de locuit a fost afectată în

proporţie de 100% iar reclamanta singură a efectuat îmbunătăţiri în sensul că a renovat o cameră, baia

şi bucătăria, şape turnate în casă, a pus gresie, faianţă, sobă de teracotă, rigips în camere, instalaţii

sanitare, gard împrejmuitor cu fundaţie de ciment, alei de ciment, a ridicat anexe gospodăreşti.

Faţă de cele de mai sus şi pe baza probelor ce vor fi administrate, solicită admiterea

acţiunii.

În drept, se invocă disp.art.728 C.civ.

A solicitat proba cu acte, martori, interogatorii şi expertize.

Prin întâmpinare şi reconvenţională pârâţii au arătat că sunt de acord cu cererea în

principiu, solicitând totodată constatarea nulităţii absolute a certificatului de moştenitor nr.236/25.08.2008

emis de Biroul Notarial „P”, constatarea calităţii de moştenitor a defunctului TG asupra averii succesorale

rămase de pe urma defunctei TA, partajarea averii succesorale rămase de pe urma defunctei TA.

Se arată prin întâmpinare şi reconvenţională că prin acţiunea introductivă reclamanta a

solicitat partajul succesoral de pe urma def.TM, solicitând atribuirea în totalitate a bunurilor succesorale

precum şi obligarea lor la a suporta cota corespunzătoare din pasivul succesoral precum şi

constatarea unei contribuţii proprii constând în îmbunătăţiri aduse imobilului succesoral. Având în

vedere principiul partajării în natură, pe cât posibil, consideră că fiecare dintre moştenitori, în mod

echitabil urmează a primi bunuri succesorale în raport cu cotele ce le revin.

In ceea ce priveşte imobilul casă de locuit precizează că acesta a fost compus din două

corpuri distincte şi doar unul a fost afectat de inundaţii,pentru acesta existând deja toate materialele

necesare construcţiei, prin ajutor acordat de primărie, situaţie în care nu poate fi reţinută susţinerea că

reclamanta a suportat aceste cheltuieli. Aceasta a făcut la corpul de imobil în care locuieşte cheltuieli

minime necesare unei bune utilizări a imobilului.

Referitor la cheltuielile de înmormântare şi pomeniri pentru defunctul TM arată că, la acel

moment, respectiv anul 1970-1971, acestea au fost suportate în mod egal de toţi moştenitorii săi,

respectiv soţia supravieţuitoare şi cei trei copii, situaţie în care reclamanta nu poate pretinde deducerea

acestor cheltuieli din masa succesorală.

Cu prilejul chemării în judecată au aflat cu surprindere că reclamanta şi pârâta P V au

dezbătut succesiunea def.TA, procedând în mod nelegal şi cu totală rea credinţă, excluzându-l pe

fratele lor T G certificatul de moştenitor nr.326 din 25.08.2008 eliberat de Biroul Notarial „P” este în

totală contradicţie cu dispoziţiile art.797 C.civ. iar dispoziţiile art.700 C.civ. în baza cărora T G a fost

considerat străin de succesiune sunt aplicate în mod nelegal. Astfel de la decesul mamei lor, toţi

moştenitorii, respectiv SO, PV şi T G au acceptat în mod tacit succesiunea acesteia comportându-se în

mod explicit şi fără echivoc ca moştenitor acceptanţi, bucurându-se totodată şi de beneficiile prevăzute

de art.653 C.civ. În acest mod se explică şi faptul că deşi aceasta a decedat în 1999 nu au fost făcute

nici un fel de demersuri oficiale, între fraţi nefiind neînţelegeri. Acum, profitând de situaţia că T G a

decedat, cele două surori au încercat excluderea lor, a moştenitorilor săi, de la cota ce-i revenea de pe

urma mamei sale.

Având în vedere situaţia de fapt expusă mai sus precum şi dispoziţiile legale încălcate,

consideră cererea lor reconvenţională întemeiată şi solicită a se dispune admiterea ei.

In drept, îşi întemeiază cererea pe disp.art.669 C.civ., art.653 C.civ., art.728 C.civ., art.797

C.civ., art.115 şi art.119 C.p.c.

In dovedirea susţinerilor solicită proba cu acte, martori, interogatorii, expertiză.

Prin încheierea de admitere în principiu din 22.04.2009 s-a admis în principiu acţiunea

şi cererea reconvenţională, s-a constatat că la data de ……. a decedat T M iar la data de ……. a

decedat T A ambii cu domiciliul în mun.T, jud.G.

S-a constatat că masa succesorală se compune din bunurile imobile şi mobile înscrise

în certificatul de moştenitor nr.236/25.08.2008 eliberat de Biroul Notarial „ P” din mun.Tecuci, asupra

cărora au câte un drept de proprietate în cotă de 1/3 fiecare, următorii. T G – 1/3, S O– 1/3, PV – 1/3.

S-a constatat că la data de …… a decedat T G, cota succesorală de 1/3 urmând a fi

culeasă de următorii moştenitori: T L – soţie supravieţuitoare, TM, TG, T L, T E, T N în calitate de fii .

Pentru evaluare şi propuneri de lotizare s-a dispus efectuarea a două expertize.

Faţă de concluziile rapoartelor de expertiză întocmite de experţii A F şi M D şi

prevederile art.728 din C.civ., va fi admisă cererea principală şi cererea reconvenţională.

Se va constata că la data de ……. a decedat T M, iar la data de ……. a decedat Ţ A, ambii

cu domiciliul în T, jud.G.

Se va constata că masa succesorală se compune din casa de locuit situată în T, str.T,

nr., jud.G şi suprafaţa de teren aferentă de 484 m.p., suprafaţa de teren de 5000 m.p. situată în

extravilan T.98/2 P.463/2/7 arabil înscrise în titlul de proprietate nr.17549-23/25.03.1994, suprafaţa

de teren extravilan de 5000 m.p. situată în T.113 P.616/5 arabil înscrisă în titlul de proprietate

nr.1012-25/07.05.2001.

Se va constata că asupra masei succesorale descrise mai sus au cate un drept de

proprietate in cote de 1/3 fiecare, următorii : ŢG -1/3, S O-1/3, PV- 1/3 .

Se va constata că la data de …… a decedat Ţ G, cota succesorală de 1/3 urmând a fi

culeasă de următorii moştenitori : Ţ L, Ţ M, Ţ G, ŢL, ŢE, ŢN .

Se va anula certificatul de moştenitor nr. 236/25.08.2008 prin care Ţ G a fost înlăturat de

la moştenire.

Se va dispune ieşirea din indiviziune şi atribuie reclamantei S O imobilul casă de locuit

din T, str. T nr. judeţul G, şi terenul aferent de 484 mp., în valoare de 45072 lei RON.

Va obliga pe reclamantă să plătească pârâtei PE 15.024 lei şi pârâţilor ŢL, ŢM, ŢG, Ţ L, ŢE

şi ŢN 15.024 lei RON ( câte 2504 lei pentru fiecare ).

Va atribui reclamantei S O suprafaţa de teren de 10.000 mp. extravilan în valoare de

3500 RON, deţinută conform titlurilor de proprietate nr.17549-23/25.03.1994 şi nr.1012-25/07.05.2001.

Va obliga pe reclamantă să plătească pârâtei PV 1166,666 lei şi pârâţilor ŢL, ŢM, Ţ G , ŢL,Ţ

E şi Ţ N 1166,666 lei .

Va obliga pe pârâta P E să plătească reclamantei S O , cu titlu de cheltuieli de judecată,

730 lei .

Va obliga pe pârâţii ŢL, ŢM, ŢG , Ţ L,Ţ E şi Ţ N să plătească reclamantei S O câte 122 lei

fiecare cu titlu de cheltuieli de judecată .

Se va constata că rapoartele de expertiză întocmite de experţii A F din T şi M D din G fac

parte din prezenta sentinţă.

Etichete: