Top

Plângere contravenţională – invocarea din oficiu a excepţiei tardivităţii introducerii plângerii

DREPT CONTRAVENŢIONAL

Dosar nr. 3167/324/2009

Sentinţa civilă nr. 482/19.02.2010

Plângere contravenţională – invocarea din oficiu a excepţiei tardivităţii introducerii

plângerii

Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub număr de înregistrare 3167/324/2009 din

07.08.2009, petentul ŞC a solicitat, în contradictoriu cu intimatul IPJ G – pentru P T, anularea procesului-

verbal de contravenţie seria AZ nr.0256889 din 26.04.2009 şi exonerarea sa de plata amenzii de 1000 lei.

În motivare, petentul a invocat excepţia prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale, în

conformitate cu art.14 din OG nr.2/2001, întrucât nu i-a fost comunicat procesul-verbal în termenul de 30

zile. S-a mai arătat că procesul-verbal este netemeinic, deoarece nu a provocat scandal care să tulbure

ordinea şi liniştea publică, nu i s-a dat posibilitatea de a formula obiecţiuni şi lipseşte semnătura unui

martor care să ateste faptul că ar fi refuzat să semneze procesul-verbal.

A depus la dosar procesul-verbal atacat.

Organul constatator, legal citat, nu a depus întâmpinare, însă, la solicitarea instanţei, a

depus procesul-verbal de afişare din 02.05.2009.

La termenul din 05.02.2010, instanţa a invocat din oficiu excepţia tardivităţii introducerii

plângerii.

Având în vedere excepţia invocată, la solicitarea petentului a fost audiat martorul V N,

declaraţia acestuia fiind ataşată la dosar.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii introducerii plângerii instanţa a apreciat că

aceasta este fondată şi că au fost încălcate disp.art.31 al.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al

contravenţiilor.

Potrivit acestui text de lege, împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de

aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării

acestuia.

Potrivit art. 27 din OG nr.2/2001, comunicarea procesului-verbal şi a înştiinţării de plată de

face prin poştă, cu aviz de primire, sau prin afişare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operaţiunea

de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Ori, din conţinutul procesului-verbal încheiat la data de 02.05.2009, a rezultat că procesul-

verbal de contravenţie i-a fost comunicat petentului prin afişare, agentul constatator respectând dispoziţiile

legale de mai sus. Chiar şi martorul audiat a confirmat afişarea procesului-verbal recunoscând semnătura

sa din cuprinsul acestuia.

Ca urmare, termenul imperativ de 15 zile a curs de la data de 02.05.2009, data comunicării

petentului a procesului-verbal, iar plângerea a fost introdusă la instanţă la data de 07.08.2009, de unde

rezultă, fără nicio îndoială, că acesta a fost depăşit.

Cât priveşte excepţia prescripţiei executării sancţiunii contravenţionale, instanţa a apreciat

că nu se impune analizarea acesteia, întrucât excepţia invocată de instanţă din oficiu are prioritate faţă de

aceasta.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să admită excepţia tardivităţii introducerii plângerii şi

să respingă plângerea ca fiind introdusă tardiv.

Etichete: