Top

OBLIGATIA DE A FACE- RIDICARE CONSTRUCŢII – INVOCAREA RELEI CREDINŢE

MATERIA CIVIL

DOMENIUL ASOCIAT : CONSTRUCTII

OBLIGATIA DE A FACE- RIDICARE CONSTRUCTII – INVOCAREA RELEI CREDINTE

Dosar nr. 4950/324/2009

Sentinta civila nr.939/ 06.04.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.4950/324/2009 din 27.11.2009, reclamanta T C – G domiciliata în localitatea P a chemat în judecata pe pârâtul P N, domiciliat în comuna N, jud.G pentru a fi obligat sa-si ridice constructiile amplasate cu rea-credinta pe terenul atribuit în proprietate conform deciziei civile nr.950/22.11.2005 a Curtii de Apel Galati sau autorizarea reclamantei de a le ridica pe cheltuiala pârâtului si aducerea terenului la situatia anterioara ridicarii constructiilor.

Examinând actele si lucrarile dosarului rezulta urmatoarele:

In fapt, motiveaza reclamanta ca prin hotarâre judecatoreasca irevocabila – decizia civila nr.950/22.11.2005 a Curtii de Apel Galati a fost modificat titlul de proprietate al pârâtului P N, în sensul ca s-a înlaturat suprafata de 5000 m.p. teren intravilan, acesta incluzându-se în titlul de proprietate al reclamantei, pe lânga suprafata totala de 28 ha 2500 m.p.

Ulterior, prin sentinta civila nr.1517/13.08.2008 a Judecatoriei Tecuci pronuntata în procesul civil din aceleasi parti având ca obiect „granituire” s-a stabilit linia de hotar dintre proprietati conform raportului de expertiza întocmit de catre expertul B E.

Motiveaza reclamanta ca pârâtul, cu nerespectarea hotarârilor judecatoresti a ridicat pe terenul proprietatea reclamantei mai multe constructii improvizate din stâlpi de lemn si folie de polietilena cu destinatia solarii, un gard.

In drept se invoca art.480, 494 C.civ. si se subliniaza asupra faptului ca reaua – credinta a pârâtului este pe deplin dovedita.

Pârâtul, prin aparator ales a formulat întâmpinare si a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat iar pe fond a solicitat respingerea actiunii ca nefondate.

Reclamanta a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: decizia civila nr.950/2005 a Curtii de Apel Galati, sentinta civila nr.1517/2008 a Judecatoriei Tecuci, încheierea din 19.11.2008 a Judecatoriei Tecuci, copia raportului de expertiza din dosarul nr.234/324/2008.

A mai depus la dosar: plansa fotografica privind situatia constructiilor si procesul verbal al executorului judecatoresc încheiat la data de 11.03.2009, sentinta civila nr.1517/2008 a Judecatoriei Tecuci.

Pârâtul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: sentinta civila nr.852/2004 a Judecatoriei Tecuci, titlul de proprietate nr.14717-52/1997 pe numele P N, adeverinta nr.148/2010 emisa de Primaria comunei N, certificat deces P N, documentatie cadastrala, titlul de proprietate nr.48960-70/1995 emis pe numele P N pentru suprafata de 5600 m.p., 4 planse fotografice.

Instanta, examinând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Pârâtului, în aplicarea Legii fondului funciar Legea 18/1991, i s-a eliberat titlul de proprietate nr.48960-70/23.10.1995 de catre Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru suprafata totala de 5600 m.p. teren intravilan M .

Ulterior, prin hotarâre judecatoreasca irevocabila din 22.11.2005, acest titlu de proprietate a fost anulat în parte în sensul ca s-a înlaturat din acest titlu de proprietate dispozitia de constituire a dreptului de proprietate pentru 5000 m.p. teren intravilan din T.0 P.00. De asemenea, s-a modificat titlul de proprietate nr.1030-83/11.07.2001 emis de catre Comisia Judeteana Galati reclamantei T C – G, în sensul includerii în suprafata totala de 28 ha 2500 m.p. si a suprafetei de 5000 m.p. teren intravilan situata în T.0 P.00.

Prin sentinta civila nr.1517/13.08.2008 a Judecatoriei Tecuci rectificata prin încheierea din 19.11.2008 a Judecatoriei Tecuci, sentinta ramasa irevocabila, s-a stabilit linia de hotar dintre proprietatile P N si T C – G, pe aliniamentul E, S.1, S.7, S.6, S.8, F din planul de situatie anexat raportului de expertiza întocmit de catre expertul B E, raport ce face parte integranta din sentinta.

Cu prilejul punerii în executare a hotarârii judecatoresti de granituire s-a încheiat procesul verbal de catre executorul judecatoresc din 11.03.2009 ( fila 36 dosar) în care se stipuleaza: „ pentru a se putea edifica gard despartitor pe aliniamentul indicat este necesar sa se solicite instantei obligarea pârâtului de a-si ridica constructiile existente respectiv: gardul de pe aliniamentul S.1, S.4, S.2, S.3 , solariile existente, anexele gospodaresti.

Ca atare, constructiile existente se refera nu numai la constructii cu caracter provizoriu, usor de demontat, ci si la anexe gospodaresti.

Sustinerea reclamantei din cererea de chemare în judecata în sensul ca pârâtul a fost de rea-credinta si a edificat aceste constructii dupa anul 2005 adica dupa pronuntarea deciziei civile nr.950/22.11.2005 a Curtii de Apel Galati, nu a fost probata prin nici un mijloc de proba.

Reaua – credinta nu se prezuma, ci se dovedeste.

Codul civil reglementeaza accesiunea imobiliara distingându-se doua situatii: prima este aceea a constructorului de rea-credinta, iar cea de-a doua este situatia constructorului de buna – credinta.

Faptul ca pârâtul a stapânit acest teren intravilan ca teren aferent gospodariei sale de foarte multa vreme, ca-l stapâneste si în prezent, îndreptateste instanta sa considere ca lucrarile de constructie edificate, mai ales anexele gospodaresti au fost edificate odata cu casa, operând astfel prezumtia de buna – credinta.

Pentru situatia constructorului de buna – credinta pe terenul altcuiva, opereaza principiul conform caruia proprietarul terenului devine si proprietar al constructiei, fara a mai putea cere darâmarea si ridicarea lucrarilor. Obligat a retine lucrarile, proprietarul terenului nu se poate însa îmbogati p seama constructorului; de aceea, el trebuie sa-l dezdauneze. Cât priveste întinderea obligatiei de dezdaunare, art.494 C.civ. lasa pe proprietarul terenului ca, la libera sa alegere, sa opteze între doua posibilitati: sa achite constructorului contravaloarea materialelor si a muncii sau sa-i plateasca o suma de bani egala cu cresterea valorii fondului ca urmare a efectuarii constructiei .

Ca atare, pe considerentele expuse mai sus, instanta va respinge actiunea ca nefondata.

Etichete: