Top

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALĂ – PRESCRIEREA SANCŢIUNII

MATERIA CONTRAVENTIONAL

DOMENIUL ASOCIAT :AMENZI

PLÂNGERE CONTRAVENTIONALA – PRESCRIEREA SANCTIUNII

Dosar nr. 4899/324/2009

Sentinta civila nr. 686/ 11.03.2010

I. Procedura

A. Plângerea contraventionala

Prin plângerea contraventionala înregistrata pe rolul Judecatoriei Tecuci la data de 26.11.2009 sub nr. 4899/324/2009, petentul A G a solicitat instantei, ca prin hotarârea ce o va pronunta, sa dispuna anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AP nr. 000 întocmit la data de 17.08.2009 de intimatul Inspectoratul Judetean de Politie.

În motivarea, în fapt plângerii contraventionale, petentul a aratat ca, mergând la Primaria comunei M, i-a fost comunicat ca are de platit o amenda în cunatum de 700 lei de la Brahasesti. Petentul a precizat ca este bolnav psihic.

Plângerea contraventionala nu a fost motivata în drept.

În temeiul art. 242 C.proc.civ. a solicitat judecarea cauzei în lipsa.

Potrivit prevederilor art.36 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru si art.1 din O.G. nr.32/1995 privind timbrul judiciar, plângerea contraventionala formulata de petent este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si a timbrului judiciar.

B.Apararile formulate

Intimatul, desi legal citat nu a formulat întâmpinare la plângerea contraventionala formulata de catre petent si nu s-a prezentat în fata instantei prin reprezentant, pentru a invoca exceptii si pentru a arata dovezile si mijloacele sale de aparare.

C.Probe

Petentul a depus la dosar copii de urmatoarele înscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria AP nr. 0810944 din data de 17.08.2009 (fila 3), bilete de iesire din spital ( fila 4 si 43) .

În temeiul rolului activ, prevazut de art. 129 alin.5 Cod de procedura civila, articol ce reglementeaza rolul activ al judecatorului în materie probatorie, instanta a dispus din oficiu administrarea probei cu înscrisuri.

La solicitarea instantei, intimatul a depus la dosar adresa nr. 24/592756/13.01.2010 (fila 15), adresa nr. 17/592820 /21.01.2010 (fila 19), lista de distributie a trimiterilor recomandate din data de 20.01.2010(fila 21), copie de pe plicul Judecatoriei Tecuci (fila 22),

La solicitarea intimatului, s-a dispus emiterea unei adrese catre Primaria Comunei M prin care s-a solicitat sa comunice dovada de comunicarea procesului verbal de constatare a contraventiei. Primaria M a raspuns prin adresa nr. 1156/08.03.2010 (fila 42).

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

II.Solutia instantei

Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria AP nr. 000 întocmit la data de 17.08.2009 de intimatul Inspectoratul Judetean de Politie –Postul de Politie B, s-a retinut în sarcina petentului A G ca la data mai sus mentionata în jurul orelor 09,30 a adresat înjurii si expresii jignitoare numitului C N în piata din satul T, producând astfel indignarea cetatenilor aflati în aceasta localitate.

Fapta a fost încadrata juridic potrivit dispozitiilor art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, si s-a dispus, în temeiul art. 3 alin.1 pct. 5 lit.a din acelasi act normativ, aplicarea unei amenzi contraventionale în cuantum de 700 lei.

Procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nu este semnat de petent.

La rubrica alte mentiuni a procesului verbal de contraventie nu sunt mentionate obiectiuni.

Conform art. 34 alin.1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal de contraventie pronuntându-se, de asemenea cu privire la sanctiunea aplicata de catre agentul constatator.

Totodata, instanta are în vedere ca pentru a putea fi sanctionata o fapta contraventionala, se impun a fi îndeplinite doua tipuri de cerinte: extrinseci – constând în constatarea de catre o persoana abilitata în acest sens – agentul constatator – a faptei, cu respectarea conditiilor de forma expres prevazute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ce au menirea de a proba dincolo de orice îndoiala existenta faptei, vinovatia contravenientului si legalitatea actului realizat în acest sens, precum si intrinseci, constând în încalcarea cu vinovatie a unei norme de drept, fapta care va atrage dupa sine o sanctiune prevazuta de lege.

I. În ceea ce priveste legalitatea, potrivit art. 17 din O.G. 2/2001, lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savârsite si a datei comiterii sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu. Aplicând aceste dispozitii la situatia de fapt retinuta în cauza, instanta, verificând procesul verbal seria AP nr.0000, din punct de vedere al legalitatii, apreciaza ca sunt respectate cerintele imperativ-limitativ prevazute de lege, sub sanctiunea nulitatii, care ar putea fi luate în considerare si din oficiu.

II. În ceea ce priveste temeinicia procesului verbal de contraventie, instanta retine ca petentul nu face referire prin plângerea contraventionala la temeinicia procesului verbal.

III. În ceea ce priveste sanctiunea aplicata, instanta constata ca petentul arata ca nu stia de existenta procesului verbal de contraventie, aflând accidental ca are o amenda de platit la Primaria M.

Din interpretarea art. 25 alin.1 rap. la art. 26 alin.2 si art. 27 din ordonanta, rezulta ca în cazul în care procesul-verbal nu semnat si înmânat contravenientului, acesta nefiind prezent sau refuzând sa semneze, agentul constatator trebuie sa procedeze la comunicarea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei si a înstiintarii de plata prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul petentului, operatiunea consemnându-se printr-un proces verbal de afisare semnat de cel putin un martor.

Instanta apreciaza ca scopul pentru care a fost reglementata obligativitatea afisarii sau comunicarii procesului verbal de constatare a contraventiei este luarea la cunostinta de catre contravenient de procesul verbal de constatare a contraventiei pentru ca acesta sa-si formuleze apararile, iar obligatia de a dovedi data la care a fost comunicat procesul-verbal revine, în temeiul art.25 alin.2 din O.G.2/2001, organului constatator.

Conform art. 25 alin.2 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, comunicarea procesului-verbal de contraventie se va face de catre organul care a aplicat sanctiunea, în termen de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia, iar potrivit art. 14 alin.1 din acelasi act normativ, executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat în termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii.

În speta, instanta constata ca desi i s-a pus în vedere intimatului sa depuna la dosar dovada de comunicare, iar cauza a suferit numeroase amânari din acest motiv, intimatul nu a facut dovada ca a îndeplinit procedura de comunicare a procesului-verbal de constatare a contraventiei. Totodata, prin adresa nr. 1156/08.03.2010 Primaria M (de la domiciliul petentului)- fila 42- a comunicat instantei ca procesul verbal de afisare sau avizul de primire nu a fost comunicat de catre intimat în momentul în care petentul a fost dat în debit.

Deoarece exista un dubiu asupra îndeplinirii procedurii de comunicare a procesului verbal de contraventie, având în vedere ca procesul-verbal a fost întocmit la data de 17-08-2009, întrucât în cauza nu s-a facut dovada ca s-a început executarea silita pentru a justifica invocarea exceptiei numai pe calea unei contestatii la executare, pentru a nu pune în sarcina petentului o sarcina excesiva garantând în acest mod dreptul la un proces echitabil prevazut de art. 6 CEDO, apreciind ca în temeiul art. 34 alin.1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor instanta se poate pronunta asupra sanctiunii, va admite exceptia prescriptiei executarii sanctiunii si va constata ca a intervenit prescriptia executarii sanctiunii amenzii în cuantum de 700 lei.

În consecinta, fata de obiectul plângerii contraventionale, instanta va admite în parte plângerea formulata de catre petentul A G si va constata ca a intervenit prescriptia executarii sanctiunii amenzii contraventionale aplicate petentului.

Tags: