Top

REABILITARE – CONDIŢII

MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : REABILITARE

REABILITARE – CONDITII

Dosar nr. 851/324/2010

Sentinta penala nr. 217 / 27.04.2010

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tecuci la data de 22.02.2010 sub nr. 851/324/2010, petentul S R a solicitat instantei sa dispuna reabilitarea.

În motivarea cererii, petentul a aratat ca în anul 1999 în data de 15.09.1999 a fost condamnat la 6 luni închisoare cu privare de libertate prin Sentinta penala 15.09.1999 a Judecatoriei Lehliu Gara.

Petentul nu si-a întemeiat cererea în drept.

În sustinerea cererii, petentul a depus la dosar certificat de cazier judiciar nr. 115348 din data de 17.02.2010(fila 3).

La solicitarea instantei petentul a depus la dosar urmatoarele înscrisuri: caracterizari (filele 28, 29), certificat de atestare fiscala nr. 1730207054629 din data de 16.03.2010 (fila 30).

La termenul din data de a solicitat încuviintare probei cu înscrisuri si proba testimoniala cu martorul Sandu Aurel, probe pe care instanta le-a încuviintat, declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosar fila 42.

Instanta a dispus sa se comunice de catre I.P.J. Galati fisa de cazier actualizata a petentului (fila 10) si atasarea la dosar a urmatoarelor sentinte penale: copiei de pe sentinta penala nr. 2816/18.10.1995 a Judecatoriei sectorului 5 Bucuresti (filele 47-52), Sentinta penala 570/28.02.1996 a judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti ( 53-55), sentinta penala nr. 409/17.04.1997 a Judecatoriei Tecuci (filele 23-27) cu referat la compartimentul executari penale privind modul si data ramânerii definitive a hotarârii, Sentinta penala nr. 186/15.09.1999 a Judecatoriei Lehliu Gara (18-19, 12), cu referat la compartimentul executari penale privind modul si data ramânerii definitive a hotarârii. Totodata, a dispus administrarea probei testimoniale cu martorul D V si emiterea unor adrese catre societatile S.C. C C SRL si M SRL pentru dovedirea achitarii despagubirilor civile. La dosar au fost depuse, prin grija instantei, relatii de la Oficiul Registrului Comertului cu privire la functionarea societatile S.C.C C SRL si M SRL (filele 62,63).

La termenul din data de 27.04.2010 instanta a constatat imposibilitatea audierii martorului D V. Totodata, a luat act ca societatile S.C. C CSRL si S.C. M SRL sunt radiate.

Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine în fapt si în drept urmatoarele:

Prin sentinta penala nr. 2816/18.10.1995 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti în dosarul nr. 9990/1994, petentul S R a fost condamnat la pedeapsa de 1 an închisoare pentru savârsire infractiunii prevazute de art. 208-209 lit. a, c,e, g si alin. ultim Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 42 C. pen si art. 99 alin. 3, art. 100 alin. 2 si art. 109 alin.1 si la 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 36 alin. 1 din Decretul 328/1966 cu aplicarea art. 41 alin. 2 si art. 42, art. 99 alin. 3, art. 100 alin.2 si art. 109 alin.1 C.pen.. În temeiul art. 33 lit. a si art. 34 lit c C. pen. s-a stabilit ca inculpatul sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare. Totodata, s-a constat ca prejudiciile aduse partilor vatamate au fost acoperite prin restituirea bunurilor sustrase. Petentul a fost obligat sa plateasca statului suma de 70.000 lei (rol) cheltuieli judiciare.

Prin sentinta penala nr. 570/28.02.1996 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, petentul Sandu Razvan a fost condamnat la 1 an si 6 luni închisoare si obligat în solidar cu partile responsabile civilmente S A si S E la plata sumei de 5.000.000 lei despagubiri civile catre partea civila D V si la plata sumei de 50.000 lei reprezentând cheltuieli de judecata facute de parte. Totodata, inculpatul s partile responsabile civilmente au fost obligate la plata sumei de 100.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare catre stat. Din fisa de cazier judiciar rezulta ca inculpatul a fost arestat la data de 13.07.1995 si liberat conditionat la data de 21.05.1996, ramânând un rest de executat de 236 zile.

Prin sentinta penala nr. 409 din data de 17.04.1997 a Judecatoriei Tecuci pronuntata în dosarul 7055/1996, petentul S R a fost condamnat la pedeapsa 1 an închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 208 -209 alin. 1 lit. a, e, g, C. pen cu aplicarea art. 99 si art. 109 C.pen si la pedeapsa de 1 an si 4 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 208 alin1-209 lit. a,e,g. C.pen cu aplicarea art. 99 si art. 109 C. pen. În temeiul art. 33 lit a si art. 34 s-a dispus contopirea pedepselor, inculpatul având de executat pedeapsa cea mai grea de 1 an si 4 luni sporita la 1 an si 6 luni. Totodata, s-a dispus revocarea liberarii conditionate a restului de pedeapsa aplicata prin sentinta penala 570/28.02.1996 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, rest care a fost contopit cu pedepsele aplicate, inculpatul urmând sa execute pedeapsa cea mai grea de 1 an si 6 luni închisoare, sporita la 1 an si 10 luni închisoare. Prin aceeasi sentinta penala petentul-condamnat a fost obligat, în solidar, sa plateasca societatii S.C. C C S.R.L. B suma de 1.799.680 lei (rol) si societatii S.C. M S.R.L. D suma de 2.030.000 lei cu titlu de despagubiri. Petentul a mai fost obligat la plata catre stat a sumei de 200.000 lei (rol) cheltuieli judiciare.

Din referatul întocmit de Biroul Executari penale (fila 27), rezulta ca sentinta penala mentionata a ramas definitiva prin neapelare la data de 13.05.1997, iar inculpatul a început executarea pedepsei la data de 26.11.1996. Pedeapsa se considera executata la data de 25.09.1998.

Prin sentinta penala nr. 186/15.09.1999 pronuntata în dosarul nr. 765/1999 a Judecatoriei Lehliu Gara, petentul SR a fost condamnat la pedeapsa de 6 luni închisoare pentru savârsirea infractiunii prevazute de art. 36 alin. 1 din Decretul 328/1966 cu aplicarea art. 37 lit. b C.pen. Totodata, a fost obligat la suma de 100.000 lei (rol) cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat. Din referatul de la compartimentul executari penale (fila 17) rezulta ca Sentinta a ramas definitiva prin neapelare la data de 06.10.1999, la data de 14.05.2000 inculpatul a început executarea , aceasta urmând sa expire la data de 13.11.2000.

În conformitate cu dispozitiile art.135 alin.1 lit.a C. pen., în cazul unei condamnari la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an si pâna la 5 ani, termenul care trebuie sa curga pâna la introducerea unei cereri de reabilitare judecatoreasca, este de 4 ani, la care se adauga jumatate din durata pedepsei pronuntate.

Totodata, instanta apreciaza ca reabilitarea are un caracter indivizibil care priveste tot trecutul condamnatului, iar în cazul unor condamnari succesive aceasta produce efecte cu privire la toate condamnarile indiferent daca unele dintre acestea atrag reabilitarea de drept, iar altele reabilitarea judecatoreasca.

Cum reabilitarea priveste persoana petentului, instanta retine ca în cazul condamnarilor succesive termenul de reabilitare se calculeaza în functie de pedeapsa cea mai grea, care atrage deci cel mai lung termen de reabilitare si care va curge de la data când a luat sfârsit executarea ultimei pedepse.

Totodata, având în vedere si Decizia nr. 3 din 19.01.2009 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si Justitie în recurs în interesul legii, instanta nu va avea în vedere pedeapsa rezultanta cea mai grea obtinuta prin aditionarea sporului, întrucât aceasta nu reprezinta o pedeapsa pronuntata pentru o singura infractiune ci o sanctiune penala, reprezentând echivalentul pericolului social concret.

Având în vedere condamnarile suferite, instanta constata ca pedeapsa cea mai grea este de 1 an si 6 luni închisoare aplicata prin sentinta penala nr. 570/28.02.1996 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, aceasta determinând calcul termenului de reabilitare. Având în vedere dispozitiile art. 135 alin. 1 lit. a C. pen., instanta apreciaza ca termenul de reabilitare este 4 ani si 9 luni care va curge de la data executarii sau considerarii ca executate a ultimei condamnari, respectiv cea aplicata prin sentinta penala nr. 186/15.09.1999 a Judecatoriei Lehliu Gara, respectiv 13.11.2000.

Prin urmare, termenul de 4 ani si 9 luni a început sa curga de la aceasta data si s-a împlinit, prin raportare la dispozitiile art. 154 C.p., astfel încât instanta constata ca prezenta cerere a fost introdusa cu respectarea dispozitiilor art.135 C.p.

Solutionând fondul cererii, instanta va avea în vedere conditiile impuse condamnatului de art. 137 lit.a-d C.p. Astfel, petentul nu trebuie sa fi suferit o noua condamnare în intervalul prevazut în art. 135 C.p., sa îsi aiba asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste, sa fi avut o buna conduita si sa fi achitat în întregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat prin hotarârea judecatoreasca de condamnare.

Verificând îndeplinirea conditiilor impuse de catre legiuitor, instanta constata ca petentul nu a mai fost condamnat în intervalul de timp cuprins între data executarii pedepsei si pâna la data introducerii cererii de reabilitare.

Din înscrisurile depuse la dosar (caracterizari-filele 28-29, certificat de atestare fiscala –fila nr. 1730207054629 din data de 16.03.2010 -fila 30), rezulta ca petentul condamnat a achitat cheltuielile judiciare catre stat, ca are conduita buna atât în familie cât si în societate, s-a integrat deplin, a respectat legile si regulile de convietuire sociala.

Totodata, având în vedere declaratia martorului S A –fila 42 instanta apreciaza ca petentul a achitat despagubirile civile la care a fost obligat prin sentintele penale mai sus mentionate.

Fata de cele expuse, instanta constata ca sunt îndeplinite conditiile de fond si de forma prevazute de lege pentru a se dispune reabilitarea judecatoreasca a petentului.

În baza art. 137 alin.1 lit.a – d C. pen. raportat la art. 135 alin. 1 lit. a C. pen., instanta va admite cererea de reabilitare judecatoreasca a petentului S R si va dispune reabilitarea judecatoreasca a acestuia în ceea ce priveste condamnarea aplicata prin Sentinta penala nr. 2816/18.10.1995 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, în ceea ce priveste condamnarea aplicata prin Sentinta penala nr. 570/28.02.1996 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, în ceea ce priveste condamnarea aplicata prin sentinta penala 409/17.04.1997 a Judecatoriei Tecuci si în ceea ce priveste condamnarea aplicata prin sentinta penala nr. 186/15.09.1999 a Judecatoriei Lehliu Gara.

În baza art. 502 C.p.p. instanta va dispune efectuarea mentiunilor corespunzatoare privind reabilitarea pe hotarârea de condamnare, dupa ramânerea definitiva a prezentei sentinte.

De asemenea, o copie a prezentei sentinte, dupa ramânerea definitiva, va fi comunicata IGP – Directia de Cazier Judiciar si Evidenta Operativa, pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare.

În baza art. 192 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat ramân în sarcina acestuia.

Etichete: