Top

CONDIŢII DE VALABILITATE A LICITAŢIEI PUBLICE ÎN CONFORMITATE CU DISP. O.U.G.60/2001

Prin cererea formulată de reclamanta SC „X” SRL Galaţi, a solicitat suspendarea executării contractului de lucrări denumit „lucrări de marcaje rutiere în mun. Galaţi” încheiat între Primăria mun.Galaţi şi SC „Y” SRL Galaţi, anularea hotărârii de adjudecare a comisiei de evaluare prin care a fost declarată necâştigătoare oferta reclamantei pentru atribuirea contractului de lucrări, obligarea pârâtei Primăria mun.Galaţi de a încheia contractul.

Prin sentinţa civilă nr.1007/02.07.2004, Tribunalul Galaţi a admis în parte acţiunea, a anulat licitaţia organizată de Primăria mun.Galaţi, documentaţia de licitaţie, procesul verbal privind atribuirea contractului, hotărârea de adjudecare.

S-a respins ca nefondat capătul de cerere privind declararea drept câştigătoare a ofertei reclamantei.

Pentru a se pronunţa această hotărâre, s-a reţinut că din analiza documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei privind achiziţia de lucrări, pârâta a fost confuză cu privire la criteriul de evaluare a ofertei întrucât prin caietul de sarcini sunt precizate criteriile tehnico-economice solicitate de achizitor iar prin fişa de date a achiziţiei se referă la procedura de ofertă de preţ, precizând alt criteriu utilizat, respectiv „preţul cel mai scăzut”.

Conform art.59 din O.U.G. nr.60/2001, obligaţia de a preciza criteriul pe baza căruia se atribuie contractul şi documentaţia nu mai poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii, şi revine autorităţii contractante.

S-a reţinut că, în fişa de date a achiziţiei pârâta a menţionat a fi utilizat criteriul „preţul cel mai scăzut” în timp ce în caietul de sarcini a făcut referire la „criteriile tehnico-economice”, fără să se precizeze algoritmul de calcul aplicat, încălcându-se disp. art.61 al.1 din O.U.G. 60/2001 şi a lit.E.8.2 din O.M.F. nr.1014/2001.

Întrucât din cuprinsul documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, nu rezultă cu certitudine care este criteriul care urmează a fi aplicat pentru selectarea ofertei celei mai avantajoase, instanţa a apreciat că se impune anularea licitaţiei şi a întregii proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică.

Sentinţa a rămas definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului ca nefondat.

Tags: