Top

Procedura prealabilă administrativă

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL GALAŢI

SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

DECIZIA NR. 103/R

Şedinţa publică de la 15 martie 2007

Completul compus din:

PREŞEDINTE – Vasile Susanu

Judecător – Angelica Ciobotaru

Judecător – Rodica Dorin

Grefier – Ana Maria Serea

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

La ordine fiind soluţionarea recursului declarat de reclamanta CAB. MEDICAL IND. DR. ZAINESCU CONSTANŢA, cu sediul în Brăila, str. Al I. Cuza, bl. DUPLEX, et. 2, ap. 20, jud. Brăila, împotriva sentinţei nr. 154/FCA/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 1305/113/2006.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au răspuns pentru recurentul CAB. MEDICAL IND. DR. ZAINESCU CONSTANŢA, avocat Vintilă Maria şi pentru intimatul CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA, consilier juridic Dobrea Laura.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanţei că recurentul nu a timbrat recursul cu taxa judiciară de timbru, după care;

Întrebaţi fiind reprezentanţii părţilor, declară că nu mai alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentantul recurentei apreciază sentinţa dată de instanţa de fond ca fiind netemeinică şi nelegală, fiind dată cu aprecierea eronată a probelor administrate în cauză.

Învederează instanţei că a solicitat instanţei de fond să includă pe lista spaţiilor medicale ce urmau a fi vândute în temeiul O.U.G. nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006, spaţiile medicale aflate în proprietatea privată a judeţului Brăila şi administrarea Consiliului judeţean Brăila. Arată că s-a invocat o excepţie, iar instanţa de fond a admis-o şi a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată.

Potrivit art. 11 alin. 1 lit. a şi b „reclamantul poate introduce cerere la instanţă în termen de 6 luni de la data comunicării refuzului nejustificat de soluţionare a cererii”.

Mai arată că prin demersurile întreprinse consideră că a fost îndeplinită procedura prealabilă administrativă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Faţă de susţinerile orale şi faţă de concluziile scrise pe care le depune la dosar, solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat, casarea sentinţei pronunţată de Tribunalul Brăila şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de fond.

Reprezentantul intimatului consideră că instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a legii, a respins acţiunea reclamantei ca inadmisibilă, motivat de faptul că aceasta nu a îndeplinit procedura prealabilă aşa cum este reglementată în mod imperativ de art. 7 din Legea nr. 554/2004.

Din probele administrate în cauză, nu rezultă că recurenta ar fi solicitat Consiliului Judeţean Brăila, pe calea recursului graţios, completarea şi modificarea acestui act administrativ şi în acest sens nu au fost respectate prevederile exprese ale art. 7 din Legea nr. 554/2004care reglementează obligativitatea realizării procedurii prealabile ca o condiţie obligatorie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ.

Contrar susţinerilor recurentei, menţionează că au fost respectate prevederile legale referitoare la publicarea în termen legal a H.C.L. nr. 81/24 august 2006.

În concluzie, având în vedere că procedura prealabilă administrativă este reglementată ca o condiţie de exerciţiu a dreptului la acţiune, iar aceasta nu a fost îndeplinită de către recurentă, solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca legală a sentinţei pronunţată de instanţa de fond.

CURTEA

Asupra recursului în contencios administrativ fiscal de faţă;

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, constată;

Prin cererea înregistrată sub nr. 1305/113/2006 pe rolul Tribunalului Brăila reclamanta Zainescu Constanţa, cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29, a chemat în judecată pe pârâtul Consiliul Judeţean Brăila pentru a se dispune obligarea acestuia de a include şi spaţiile medicale din imobilul situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29, pe lista spaţiilor medicale aflate în proprietatea privată a Judeţului Brăila şi în administrarea Consiliului Judeţean Brăila; care urmează a fi vândute potrivit O.U.G. nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006, precum şi să se constate că spaţiul medical închiriat din imobilul menţionat face obiectul prevederilor O.U.G. nr. 110/2005.

În motivarea acţiunii, reclamanta a precizat că a încheiat cu Consiliul Judeţean Brăila, contractul de închiriere nr. 4077/16.11.1999 a cărui durată a fost prelungită prin acte adiţionale până la data de 30.09.2005, pentru suprafaţa de 31,10 m.p. cu destinaţie de cabinet medical, sala de tratament şi dependinţe, situat în imobilul din Brăila, Calea Călăraşilor, nr.29.

Odată cu intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 110/2005 a solicitat să-i fie vândut spaţiul comercial închiriat, însă Consiliul Judeţean Brăila a refuzat, deşi avizul Ministerului Culturii şi Cultelor a fost favorabil vânzării, iar la şedinţa din 12.10.2005, acest spaţiu nu a inclus în Lista imobilelor ce urmau a fi vândute conform actului normativ menţionat.

Acest aspect a fost sesizat Prefecturii, în vederea intrării în legalitate, fără a se obţine un răspuns, astfel încât, reclamanta a sesizat instanţa de contencios administrativ, în baza art. l din Legea 544/2004 pentru a-i recunoaşte dreptul pretins, respectiv că spaţiul medical în care funcţionează cade sub incidenţa O.U.G. nr. 110/2005, aprobată şi modificată prin Legea nr.236/2006.

Au fost depuse acte în susţinerea acţiunii.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Consiliul Judeţean Brăila a invocat excepţia de inadmisibilitate a acţiunii, ca urmare a neparcurgerii procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea 554/2004.

S-a arătat că, Lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale aflate în proprietatea privată a Judeţului Brăila şi în administrarea Consiliului Judeţean Brăila, ce urmează a fi vândute a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr.81/24 august 2006, iar reclamanta trebuia să solicite autorităţii emitente revocarea în tot sau în parte, completarea ori modificarea acestei hotărâri înainte de a se adresa instanţei.

Pârâtul a arătat că sesizarea făcută de reclamant la Prefectura Judeţului Brăila, în temeiul art.5 din O.U.G. nr. 110/2005, nu echivalează cu parcurgerea procedurii prealabile, întrucât între autorităţile administraţiei publice nu există raporturi de subordonare.

Reclamanta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei invocate, considerând că a fost îndeplinită procedura prealabilă, întrucât s-a adresat în repetate rânduri Consiliului Judeţean Brăila, căreia i-a fost adusă la cunoştinţă cererea de concesionare, ulterior de cumpărare a spaţiului medical, conform adreselor nr.6223/20.07.2006, nr.656/01.08.2006.

S-a apreciat că toate demersurile efectuate, inclusiv sesizarea Prefecturii, reprezintă un recurs graţios, fiind îndeplinită condiţia legală.

Prin sentinţa nr. 154/FCA/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Brăila secţia comercială şi contencios administrativ şi fiscal s-a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamanta Zainescu Constanţa în calitate de reprezentant legal al Cabinetului Medical Individual „Dr. Zainescu Constanţa” cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29 în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Judeţean Brăila, cu sediul în Piaţa Independenţei nr. 1.

Pentru a pronunţa această soluţie s-a avut în vedere următoarele:

Reclamanta nu a îndeplinit procedura administrativă prealabilă prevăzută de legea contenciosului administrativ lipsind un element al acţiunii civile, care devine astfel inadmisibilă.

Corespondenţa purtată de reclamantă reţine instanţa că nu poate constitui o iniţiere a procedurii prealabile pentru orice litigiu referitor la solicitarea de vânzare a spaţiului medical în care funcţionează.

Împotriva sentinţei nr. 154/FCA/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Brăila, secţia comercială şi de contencios administrativ, în termen legal a declarat recurs reclamanta Zainescu Constanţa domiciliată în Brăila, str. Al. I. Cuza, bl. Duplex, et. 2, ap. 20, reprezentantă legală a Cabinetului Medical Individual „Dr. Zainescu Constanţa” cu sediul în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29, criticând sentinţa instanţei de fond sub aspectul nelegalităţii şi netemeiniciei, solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei instanţei de fond şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

Prin motivele de recurs, recurenta reclamantă a învederat instanţei că procedura prevăzută de art. 17- Legea nr. 554/2004 a fost îndeplinită existând o corespondenţă cu pârâta privind aprobarea în vederea vânzării spaţiului din Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29, în conformitate cu Ordonanţa nr. 110/2005.

Pârât prin întâmpinare recunoaşte că s-a adresat acesteia în mai multe rânduri în vederea soluţionării petiţiilor.

Recurenta consideră că prin demersurile făcute a parcurs procedura prealabilă ce constituie recursul graţios, nefiind necesar să fie ataşat acţiunii, copie de pe reclamaţia administrativă prealabilă însoţită de răspunsul organului administrativ sesizat.

Recursul este fondat.

Verificând legalitatea şi temeinicia sentinţei instanţei de fond prin prisma motivelor de recurs, precum şi din oficiu, se constată următoarele;

Din probele dosarului rezultă că recurenta reclamantă s-a adresat în repetate rânduri Consiliului Judeţean Brăila căreia i-a fost adusă la cunoştinţă cererea de concesionare, ulterior de cumpărare a spaţiului situat în Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29.

A fost sesizată şi Prefectura Jud. Brăila că în lista spaţiilor medicale oferite spre vânzare, spaţiul în litigiu nu este inclus, solicitând demersuri în vederea completării listei.

Cu adresa nr. 3074/10.04.2006 (fila 80- dosar fond), recurenta reclamantă Zainescu Constanţa a solicitat Consiliului Judeţean Brăila aprobarea în vederea vânzării spaţiului din Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29 în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 110/2005 anexând la aceasta şi avizul Ministerului Cultelor şi Culturii privind vânzarea acestui spaţiu.

Instanţa constată că cu această adresă recurenta reclamantă a făcut dovada procedurii prealabile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu privire la contenciosul administrativ, contrar celor reţinute de prima instanţă.

Faţă de cele de mai sus, urmează a se admite recursul declarat de reclamanta recurentă Dr. Zainescu Constanţa.

Se va casa sentinţa instanţei de fond nr. 154/2006 pronunţată de Tribunalul Brăila şi se va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul declarat de recurenta reclamantă CAB. MEDICAL IND. DR. ZAINESCU CONSTANŢA, cu sediul în Brăila, str. Al I. Cuza, bl. DUPLEX, et. 2, ap. 20, jud. Brăila, împotriva sentinţei nr. 154/FCA/20.11.2006 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 1305/113/2006.

Casează sentinţa recurată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 martie 2007.

PREŞEDINTE JUDECĂTOR JUDECĂTOR

Vasile Susanu Angelica Ciobotaru Rodica Dorin

Grefier

Ana Maria Serea

Red. A.C.

Dact. A.M.S.

2Ex./21.03.2007

Fond: A.A.Pavel

Etichete: