Top

Apelul declarat de o persoană care nu a fost parte la judecata fondului este inadmisibil, chiar dacă justifică un interes în cauză

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Brăila sub nr. 793/2006, reclamanta S.C. A.D.T S.R.L. Brăila a chemat în judecată pe pârâta S.C. P.G. S.R.L. Constanţa solicitând a se constata nulitatea absolută a filelor C.E.C. seria BK nr. 306/00122926; 306/00122928 şi 306/00122927 emise de reclamantă la 29 august 2005, 09 septembrie 2005 şi 05 septembrie 2005 pentru sumele de 32.775 lei; 35.285,31 lei şi 29.925 lei, precum şi restituirea acestora şi la plata de despăgubiri de 32.775 RON pentru introducerea la plată a filelor C.E.C.

În motivarea cererii sale, reclamanta arată că a avut relaţii comerciale cu pârâta, încheind contract de vânzare-cumpărare pentru materiale de construcţii, reclamanta garantând plata preţului cu respectivele C.E.C.- uri. Marfa însă nu s-a livrat iar pârâta a introdus la plată C.E.C.-urile deşi plata era nedatorată. Pârâta a fost notificată să le restituie.

Reclamanta depune înscrisuri: copii ale filelor C.E.C., contractul invocat, adresa de reziliere a contractului din 07 septembrie 2005, adresa către Banca Comercială „Ion Ţiriac” şi solicită ca pârâta să răspundă la interogatoriu.

Din răspunsul pârâtei la interogatoriu rezultă că, într-adevăr, nu a furnizat marfa către reclamantă, aceasta nu-i datorează preţul mărfii, dar nu este în culpă întrucât nici furnizorul său nu i-a trimis marfa respectivă. Ulterior, reclamanta precizează că nu mai insistă în cererea de despăgubiri şi, ca atare, nu o timbrează, iar pârâta arată că este de acord cu acţiunea reclamantei.

Tribunalul Brăila, prin sentinţa civilă nr. 159/27 iunie 2006, a admis în parte acţiunea formulată de S.C. A.D.T. S.R.L. Brăila în contradictoriu cu pârâta S.C. P.G. S.R.L. Constanţa.

A constatat nulitatea filelor C.E.C. seria BK nr. 306/00122926; 306/00122928 şi 306/00122927 emise de reclamantă la 29 august 2005, 09 septembrie 2005 şi 05 septembrie 2005 pentru sumele de 32.775 lei, 35.285,31 lei şi 29.925 lei.

A obligat pârâta să restituie reclamantei filele C.E.C. mai sus enumerate.

A anulat, ca netimbrat, capătul de cerere referitor la plata despăgubirilor.

Pentru a hotărî astfel, a reţinut că, funcţie de recunoaşterea pârâtei şi în baza art. 969 – 970 Cod civil, filele C.E.C. sunt nule, întrucât tranzacţia ce a stat la baza emiterii lor nu s-a mai executat.

În ce priveşte capătul de cerere în despăgubiri, a constatat că reclamanta nu s-a conformat dispoziţiei instanţei, referitoare la plata taxei de timbru în sumă de 1782,20 lei şi a timbrului judiciar, în sumă de 5 lei, fiind incidente disp. art. 20 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările ulterioare.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel S.C. A S.R.L. Galaţi prin administrator judiciar S.C. E.AM.A S.R.L. Galaţi, înregistrat sub nr. 4411/44/2006.

Sentinţa apelată a fost criticată sub aspectul nelegalităţii, pentru următoarele motive:

Filele C.E.C. seria BK nr. 306/00122927 şi seria BK nr. 306/00122928 au fost emise de S.C. A.D.T. S.R.L. Vădeni în favoarea S.C. P.G. S.R.L. Eforie Nord şi, ulterior, girate către societatea apelantă S.C. A S.R.L., fără a dispune de numerar în cont la scadenţă.

Deoarece nici trăgătorul şi nici girantul nu au achitat debitul la scadenţă, în sumă totală de 65.210,31 lei RON, apelanta a investit filele C.E.C. cu formulă executorie şi a formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenţei atât împotriva reclamantei (dosar cu termen la data de 11 aprilie 2006), cât şi împotriva pârâtei (dosar nr. 1532/2006, cu termen la 26 aprilie 2006).

Consideră apelanta că cele două societăţi, aparţinând aceluiaşi grup de interese, în mod dolosiv nu au citat-o la instanţa de fond, prezentând la dosar copii de pe cele două instrumente de plată, neconforme realităţii, întrucât lipsea menţiunea transmiterii prin gir către societatea apelantă.

Scopul acestora a fost acela de a lăsa fără obiect cele două cereri de deschidere a procedurii insolvenţei şi de a zădărnici recuperarea creanţei apelantei, în sumă de 65.210,31 lei.

Apelanta a solicitat repunerea în termenul de apel, întrucât hotărârea apelată nu i-a fost comunicată.

În drept, a invocat disp. art. 282 şi următoarele şi art. 108 alin. 1 C.pr.civ.

Cu copia încheierii din 25.03.2005, pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 211/LJ/2004 al Tribunalului Galaţi (filele 24 – 25 dosar apel), S.C. E.AM S.R.L. Galaţi a făcut dovada calităţii de reprezentant al societăţii apelante S.C. A S.R.L. Galaţi, respectiv calitatea de administrator judiciar.

Prin întâmpinare, intimata – reclamantă S.C. A.D.T. SRL Brăila a invocat excepţia inadmisibilităţii prezentului apel, arătând că apelanta nu a fost parte în dosarul de fond.

Apelul s-a respins ca fiind inadmisibil.

Pentru a decide astfel, Curtea a reţinut următoarele:

Hotărârea civilă are, în principiu, efecte numai cu privire la părţile care s-au judecat în faţa primei instanţe, iar acestea sunt, de regulă, singurele care pot exercita apelul. În mod excepţional, legea recunoaşte legitimare procesuală activă şi unor persoane care nu au luat parte la judecata de fond (în materie necontencioasă dobânditorului cu titlu particular al unui drept sau bun, dacă transmisiunea a avut loc după pronunţarea hotărârii de fond, procurorului, etc.).

Cum societatea apelantă nu se încadrează în nici una din aceste situaţii de excepţie, aceasta, nefiind parte în proces la judecata fondului, nu are dreptul de a face apel, chiar dacă ar fi interesată în această cauză.

Prin urmare, chiar dacă are calitatea de girator (ultimul posesor) al titlurilor de credit ce au făcut obiectul acţiunii în constatare nulitate, societatea apelantă îşi poate apăra drepturile invocând inopozabilitatea prezentei hotărâri, iar nu pe calea prezentei căi de atac în reformare.

Etichete: