Top

Anularea contractului de vânzare-cumpărare întemeiată pe dispoziţiile art.46 din Legea nr.10/2001. Competenţă materială

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 3866/2001 la Tribunalul Galaţi reclamanţii Scînteianu Nicolae, Grigoriu Maria şi Jiteanu Gheorgheau chemat în judecată pe pârâţii SC ALTEC SA Tecuci şi Bastorescu Viorica solicitând ca prin hotărârea ce se va da să se dispună anularea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 199/06.07.2000 motivat de faptul că au fost încălcate disp.art. 1308 pct. 3 din Codul civil.

Au susţinut reclamanţii că pârâta SC ALTEC SA Tecuci a înstrăinat în mod fictiv pârâtei Bastorescu Viorica activul denumit Restaurant – Pensiune situat în Tecuci, str.Victoriei nr. 52 iar la scurt timp acesta a fost adjudecat de managerul societăţii pârâte.Acest procedeu a fost folosit pentru a face ineficientă notificarea reclamanţilor privind retrocedarea imobilului în discuţie.

În urma administrării probelor prin sentinţa civilă nr. 265/17.05.2001 pronunţată de Tribunalul Galaţi a fost respinsă acţiunea reclamanţilor fără a fi expuse în considerentele hotărârii motivele care au stat la baza emiterii acestei sentinţe.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamanţii iar prin decizia civilă nr. 86/20.11.2002 a Curţii de Apel Galaţi acesta a fost admis şi s-a dispus anularea deciziei recurate cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare la Judecătoria Galaţi reţinându-se în esenţă faptul că Legea nr. 10/2001 fiind o lege specială a prevăzut în mod expres litigiile ce sunt date spre soluţionare tribunalelor, litigiul de faţă neregăsindu-se printre acestea.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii Jiteanu Gheorghe şi Grigoriu Maria care au reiterat motivele invocate în acţiune susţinând în esenţă nulitatea de drept a contractului de vânzare-cumpărare privind spaţiul în litigiu.

În urma analizării motivelor de recurs, prin decizia civilă nr. 264/R din 8.05.2007 a Curţii de Apel Galaţi au fost admise recursurile reclamanţilor, s-a casat decizia pronunţată de Curtea de Apel Galaţi şi sentinţa Tribunalului Galaţi, şi a fost trimisă cauza spre rejudecare la Judecătoria Tecuci.

Pentru a pronunţa această hotărâre, Curtea a reţinut faptul că potrivit disp.art. 24 pct. 8 din Legea nr. 10/2001 tribunalele judecă în primă instanţă contestaţiile introduse împotriva deciziilor sau dispoziţiilor emise ca răspuns la notificările formulate de petenţi cu privire la imobilele a căror retrocedare se solicită.

Acţiunea de faţă este formulată în temeiul disp.art. 46 şi următoarele din Legea nr. 10/2001, text de lege care nu prevedere dispoziţia expresă privind soluţionarea în primă instanţă a acestor cauze de către tribunale.

În acest context în speţă sunt aplicabile disp.art. 13 pct. 1 din C.pr.civ. potrivit cărora competenţa de soluţionare a litigiului revine instanţei locului în care se află situat imobilul.

Tags: